Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Integracja pokoleniowa lokalnego środowiska senioralnego poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów z...

Reklama
Integracja pokoleniowa lokalnego środowiska senioralnego poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Nabór od 01.03.2023 do 22.03.2023 14:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Integracja pokoleniowa lokalnego środowiska senioralnego poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Opis zadania:

1. Adresaci:

osoby w wieku senioralnym z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

2. Bloki tematyczne w ramach planowanych działań realizacji zadania:
(dopuszcza się realizację jednego lub kilku działań z całości zadania konkursowego):

a) działania integracyjno – aktywizujące mające na celu:

- zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego;

- budowanie relacji międzysąsiedzkich i wzmacnianie trwałych relacji pokoleniowych (zabawy integracyjne w plenerze, grupy z animatorem, zabawy taneczno – biesiadne, potańcówki sąsiedzkie, ogniska z animatorem i muzyką);

- kształtowanie empatycznych postaw, upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych;

b) działania prozdrowotne mające na celu:

- profilaktykę zdrowego trybu życia i sposobu odżywiania;

- zwiększenie ogólnego dobrostanu psychicznego i fizycznego, zmniejszając nasilenie objawów depresji i zaburzeń snu;

- zwiększenie świadomości dotyczącej opieki geriatrycznej dostosowanej do potrzeb seniorów (spotkania ze specjalistami w zakresie geriatrii, okulistą, laryngologiem, kardiologiem, fizjoterapeutom itp.)

c) działania kulturalne i edukacyjne mające na celu:

- pogłębianie wiedzy o różnorodnej tematyce kulturoznawczej i nauki nowych umiejętności;

- upowszechnianie i wdrożenie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączeniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych (zajęcia z cyfryzacji i bezpiecznego korzystania z internetu, portali społecznościowych i internetowych kont bankowych);

d) działania rozwijające pasję i zainteresowania mające na celu:

- trening umiejętności manualnych i kognitywnych (zajęcia plastyczno - artystyczne – spotkanie ze sztuką, drobne rzemiosło, prace okolicznościowe np. ozdoby świąteczne, zajęcia ze śpiewu, koła teatralne, zajęcia florystyczno - plastyczne, rękodzieło, trening pamięci – muzykoterapia, ćwiczenia rozwijające pamięć i koordynację, kurs tańca);

e) działania budujące świadomość prawną seniorów mające na celu:

- wzmocnienie samoorganizacji środowiska seniorów;

- zwiększenie wpływu osób na decyzje dotyczące warunków życia obywateli;

- pogłębianie wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej lokalnych spraw samorządowych;

f) działania wzmacniające odporność społeczną seniorów na zagrożenia, które:

- zapewnią bezpieczeństwo seniorom;

- przygotują i podniosą świadomości jak reagować w sytuacjach zagrażających życiu (praktyczna nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych - warsztaty radzenia sobie z zagrożeniami mogącymi wystąpić w najbliższej okolicy lub domu, ochrona przed włamaniem i oszustami).

Działania w ramach prowadzonego zadania mogą przybrać formę wykładów, spotkań, spotkań tematycznych, warsztatów, kół zainteresowań, pogadanek, ćwiczeń budujących i rozwijających sprawność intelektualną, kursów.

3. Oczekiwania i formy dotyczące realizacji zadania:

a. oferent przed złożeniem oferty na realizację zadania jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z przedstawicielami klubów seniora z terenu Dzielnicy Bielany

m.st. Warszawy w celu pozyskania zgody na możliwość realizowania zadania w danym klubie seniora;

b. działania przedstawione w blokach tematycznych mogą zostać zrealizowane w przedstawionych poniżej formach:

- działania w formie warsztatów, kursów tańca, pogadankach - dla min. 15 osób w każdej grupie, min. 3 grupy;

- działania w formie wykładów, spotkań otwartych i prelekcji - dla min. 15 osób;
-działania w formie imprez plenerowych, zabaw taneczno – biesiadnych, potańcówek, ogniska – dla min. 150 osób;

c. zajęcia realizowane w formie warsztatów, pogadanek, kursów itp. powinny odbywać się co najmniej raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej każde i mieć charakter cykliczny w uwzględnieniem ewentualnej przerwy wakacyjnej w trakcie realizacji zadania;

d. zajęcia realizowane w formie wykładów i spotkań otwartych powinny odbywać się po
90 minut każde;

e. zadanie realizowane w formie imprez, zabaw plenerowych itp. powinno zostać zrealizowane w liczbie nie mniejszej niż 4 imprezy;

f. bezpłatny udział dla uczestników we wszystkich zajęciach oferowanych w ramach zadania;

g. zapewnienie obsługi promocyjno - medialnej oraz organizacyjnej zadania;

h. przeprowadzenie rekrutacji uczestników;

i. zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych;

j. oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji tego typu zadania;

k. oferent zapewni odpowiedni lokal bądź miejsca do realizacji zadania z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób starszych;

l. zajęcia realizowane w ramach zadania muszą odbywać się w obiektach znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany;

m. dokumentacja wymagana przy realizacji zadania:

  • listy uczestników poszczególnych zajęć;
  • szczegółowy harmonogram realizacji zadania i w ramach niego realizowanych zajęć;
  • programy poszczególnych zajęć;
  • raport z ewaluacji realizowanego zadania;
  • inna dokumentacja (plakaty, ogłoszenia w prasie/mediach społecznościowych, kronika, dokumentacja fotograficzna)
  • regulamin dotyczący standardu realizacji zadań w ramach zadania publicznego i procedur bezpieczeństwa, opracowany w przypadku występowania stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w programie, wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama