Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+

Reklama
Nabór od 01.03.2023 do 22.03.2023 15:59
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 480 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+.

Zadanie publiczne realizowane jest na rzecz poprawy efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania.

Oferent przygotowując ofertę jest zobowiązany do spełnienia następujących założeń:

 • stworzenia jednego miejsca, w którym będą realizowane zadania projektu (prowadzenie szkolenia, wsparcie psychologiczne, punkt informacyjny);
 • zapewnienia technicznych, organizacyjnych i kadrowych możliwości realizacji tych zadań w alternatywnych formach w warunkach trwającego stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
 • zapewnienia informacji o dostępnych formach pomocy dla opiekunów (strona internetowa, stacjonarny punkt porad, konsultacje poprzez komunikator internetowy np. MS Teams, Skype) oraz poradnika tematycznego;
 • edukacji opiekunów poprzez szkolenia z warsztatami z zakresu opieki nad podopiecznym w warunkach zbliżonych do domowych oraz z wykorzystaniem sprzętów dostępnych dla każdego opiekuna, a także szkolenia z wykorzystaniem fantomów (geriatryczne, odleżyny itp.);
 • zapewnienia edukacji zdalnej i materiałów dydaktycznych do edukacji, o której mowa wyżej w warunkach stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
 • zapewnienia indywidualnych konsultacji psychologicznych/psychoterapeutycznych dla opiekunów;
 • stworzenia grupy wsparcia, która umożliwi opiekunom wymianę doświadczeń.

Moduł I – Informacja:

Oferent zapewni system informacji o dostępnych formach pomocy dla opiekunów, jak i podopiecznych. Oferent jest zobowiązany do.

 • Zapewnienia i aktualizowania bazy i mapy cyfrowej podmiotów świadczących wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych 60+ na terenie m.st. Warszawy.
 • Przygotowania i wydania (lub wznowienia) bezpłatnego poradnika „Życie z osobą niesamodzielną 60+, czyli co zrobić i jak się zachowywać kiedy stajemy się opiekunami osób niesamodzielnych 60+”.
 • Zapewnienia kilku kanałów dostępu do informacji – strona internetowa (zawierająca niezbędne informacje ułatwiające opiekę nad osobami niesamodzielnymi 60+), stacjonarny punkt porad, konsultacje (w tym psychologiczne/psychoterapeutyczne) poprzez komunikator internetowy np. Skype, MS Teams, grupa na Facebook, email, telefon.
 • Zapewnienia możliwości zapisów na konsultacje: telefonicznie, on-line i osobiście. Dane teleadresowe powinny być podane na stornie internetowej i w materiałach promocyjnych.
 • Zapewnienia konsultacji zdalnych (on-line lub telefoniczne) dostępnych nie mniej niż 4 godziny dziennie, co najmniej 5 razy w tygodniu.
 • Zapewnienia merytorycznie przygotowanej kadry, która będzie udzielać informacji w zakresie dostępnych form pomocy.
 • Przekazania informacji na temat istniejących w m.st. Warszawa form wsparcia osób starszych i niesamodzielnych (punkty poradnictwa prawnego, punkty cyfrowego wsparcia seniorów itp.).

Oferent będzie aktualizował stronę internetową powstałą w poprzedniej edycji projektu. Po zakończeniu projektu strona internetowa znajdzie się na serwerze i w domenie Urzędu m.st. Warszawy.

Poradnik zostanie wydrukowany w liczbie min. 1000 sztuk i będzie dostępny bezpłatnie w stacjonarnym punkcie porad dla każdego korzystającego. W Poradniku mogą być zamieszczone również treści przekazane przez Urząd m.st. Warszawy. Treść Poradnika podlegać będzie konsultacji z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu. Wersja cyfrowa poradnika zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu. Poradnik w wersji online oraz do druku (ze znacznikami drukarskim) zostanie przekazana na rzecz m.st. Warszawy wraz z przekazaniem praw autorskich majątkowych z możliwością wprowadzania zmian.

Wybrany oferent po zakończeniu projektu zostanie zobowiązany do nieodpłatnego przekazania m.st. Warszawie autorskich praw majątkowych do wszystkich materiałów powstałych w ramach realizacji działania oraz upoważnienia m.st. Warszawa do wykonywania majątkowych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów.

Moduł II – Edukacja:

Oferent przeprowadzi cykl szkoleń dla opiekunów na temat opieki nad osobą niesamodzielną 60+. Szkolenia służyć będą poszerzeniu wiedzy opiekunów i ich kompetencji w zakresie pielęgnacji podopiecznych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (szkolenia, warsztaty, poradniki). Szkolenia i warsztaty powinny być nastawione na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności. Podstawowym elementem edukacji powinno być szkolenie w pomieszczeniu które będzie odwzorowywało warunki domowe, co pomoże również w pokazaniu opiekunom jak przystosować mieszkanie do potrzeb podopiecznych, bez inwestycji w specjalistyczny sprzęt. Na potrzeby szkolenia muszą być wynajęte lub zakupione (ewentualnie stanowić niefinansowy wkład oferenta) fantomy geriatryczne i/lub fantomy do szkoleń z zakresu pomocy w przypadkach najczęstszych schorzeń (odleżyny, stomia itp.). Szkolenia muszą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe (Blok I: ratownik medyczny, Blok II: lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny).

W przypadku gdy opiekun na czas szkolenia realizowanego w formie stacjonarnej nie będzie mógł zapewnić opieki swojemu podopiecznemu Oferent będzie zobowiązany do jej zorganizowania w jego miejscu zamieszkania. Osoby zatrudnione do opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe . Oczekiwane jest również zapewnienie przez oferenta – w miarę możliwości - analogicznego wsparcia dla opiekunów szkolących się on-line.

Każde szkolenie składać się będzie z dwóch bloków tematycznych, każdy po minimum 4 godziny dydaktyczne, przy czym szkolenia mogą być przeprowadzone w krótszych blokach czasowych. Grupa szkoleniowa będzie składała się z maksymalnie 6 osób (aby zapewnić komfort w pomieszczeniu i swobodne ćwiczenia na fantomach). Zorganizowanych zostanie od 16 do19 szkoleń. Pula godzin szkoleniowych może zostać wykorzystana na instruktaże domowe, o których mowa poniżej. Na każdym szkoleniu powinien być zapewniony catering (woda, kawa, herbata, ciastka) organizowany zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 886/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

Oferent zobowiązany jest zapewnić różne formy szkoleń – stacjonarnych i on-line – do stosowania w zależności od sytuacji epidemicznej. W uzasadnionych przypadkach (podyktowanych utrudnieniami w sprawowaniu opieki ze względu na miejsce przebywania lub charakteru schorzenia podopiecznego) część szkolenia stacjonarnego może odbyć się w formie instruktażu domowego. Instruktorzy w takim wypadku będą przeprowadzać indywidualne szkolenie w miejscu zamieszkania podopiecznego, dostosowując przekazywane treści do panujących warunków, przy wykorzystaniu dostępnych na miejscu możliwości. Praktyka indywidualna może trwać maksymalnie 2 godziny dydaktyczne.

 

Blok I: szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypadku,
 • ocena stanu osoby poszkodowanej,
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • pozycja boczna bezpieczna,
 • postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • omdlenia,
 • postępowanie w przypadku padaczki, krwotoku, złamania, oparzenia, porażenia, urazu kręgosłupa.

Blok II: szkolenia z czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych:

 • rola opiekuna osoby niesamodzielnej,
 • odpowiednie wykorzystanie sprzętu specjalistycznego,
 • przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niesamodzielnej,
 • wymiana worka stomijnego, zmiana opatrunku,
 • zapobieganie odleżynom oraz pielęgnacja miejsc, w których pojawią się odleżyny,
 • mycie podopiecznego,
 • bezpieczne podnoszenie (stawianie, sadzanie),
 • inne działania mające na celu właściwą opiekę nad osobą niesamodzielną.

W ramach modułu edukacji oferent zapewni także psychoedukację opiekunów w zakresie deficytów i potrzeb towarzyszących procesowi starzenia się oraz komunikacji z podopiecznym, ze szczególnym uwzględnieniem trudności opiekuńczych związanych z zespołami otępiennymi. Rekomendowane formy edukacji: wykłady/seminaria/spotkania psychoedukacyjne/warsztaty (w tym on-line).

Oferent zobowiązany jest zapewnić dwie zamienne formy szkoleń – stacjonarnych i on-line – do stosowania w zależności od sytuacji epidemicznej.

Moduł III – Wsparcie psychologiczne i grupa samopomocy:

Oferent zapewnieni opiekunom pomoc psychologiczną w postaci indywidualnych konsultacji z psychologiem/psychoterapeutą oraz wsparcia ze strony osób w podobnej sytuacji. Grupa wsparcia ma na celu umożliwienie opiekunom wymiany doświadczeń, wsparcia w trudnych momentach.

Grupa wsparcia będzie moderowana przez psychologa/psychoterapeutę. Indywidualne wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne będzie świadczone przez cały okres trwania projektu w zakresie nie mniejszym niż 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Uczestnicy spotkań indywidualnych (zakwalifikowani przez psychologa/psychoterapeutę w trakcie spotkań grup wsparcia lub telefonicznie) będą mogli korzystać z nich co najmniej raz w miesiącu w formie stacjonarnej lub zdalnej (on-line, telefonicznie). Grupy wsparcia z udziałem psychologa/psychoterapeuty w całym okresie trwania projektu będzie spotykała się przynajmniej raz w tygodniu przez 2 godziny. Oferent może zapewnić wsparcie w postaci opieki nad podopiecznymi również dla osób chcących wziąć udział w spotkaniu grupy wsparcia.

Moduł IV –  Przeprowadzenie ewaluacji realizacji zadania:

Oferent zobowiązany jest do przygotowania raportu po każdym roku realizacji zadania. W raporcie powinny znaleźć się dane dotyczące:

 • Liczby opiekunów objętych projektem,
 • Liczby opiekunów, którzy wzięli udział w szkoleniach,
 • Wieku opiekunów i ich podopiecznych,
 • Dzielnicy zamieszkania opiekunów i ich podopiecznych,
 • Liczby przeprowadzonych szkoleń,
 • Liczby zrealizowanych godzin dydaktycznych szkoleń,
 • Liczby opiekunów, którzy skorzystali z pomocy psychologa, w tym liczby udzielonych indywidualnych porad psychologicznych,
 • Liczby zrealizowanych godzin wsparcia grupowego,
 • Liczby udzielonego wsparcia w opiece nad podopiecznym uczestnika zadania.

Dodatkowo po zakończeniu realizacji zadania oferent jest zobowiązany przedstawić Raport z ewaluacji końcowej. Ewaluacja końcowa powinna dotyczyć realizacji całego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych rezultatów  oraz ze wskazaniem wniosków i rekomendacji do dalszego działania. Do sporządzenia Raportów ewaluacyjnych oferent zobowiąze się w ofercie.

Oferent jest zobowiązany do prowadzenia merytorycznej dokumentacji realizowanego zadania. W ofercie należy przedstawić wykaz tych dokumentów.

Oferta powinna uwzględniać alternatywne formy realizacji działań, wynikające z możliwych zmian sytuacji epidemicznej, bez szkody dla ciągłości realizacji zadania.

Oferent zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia promocji swoich działań, na bieżąco informując Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy o kolejnych realizowanych działaniach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama