Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy...

Reklama
Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Nabór od 28.02.2023 do 22.03.2023 14:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 215 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 215 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zadanie publiczne wpisuje się w  cel główny zawarty w załączniku nr 4: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy określony w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025  przyjętym uchwałą Nr LVI/1769/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 r.
Formy:
Projekt obejmuje:
- wykonanie badania społecznego pn. „Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie i (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w opinii mieszkańców i pracowników instytucji”,
- opracowanie, druk i dostarczenie publikacji zawierającej prezentację i omówienie wyników badań oraz przygotowanie i dostarczenie raportu tabelarycznego,
- organizacja konferencji podsumowującej przeprowadzone badania.
Warunki realizacji zadania:
I. Badaniem społecznym, którego celem jest lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy objęci zostaną:
- rodziny z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w tym: dorośli i dzieci,
- pracownicy służb i instytucji lokalnych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
II. Wyniki badania muszą być porównane z wynikami diagnozy przeprowadzonej w 2016 r., aby na tej podstawie wykazać różnice, tendencje zmian oraz wpływ czynników, które mogą wielokierunkowo oddziaływać na zjawisko przemocy w rodzinie występujące na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Badanie społeczne obejmować będzie:
- przygotowanie koncepcji badań i narzędzi badawczych,
- dobór prób badawczych,
- organizację badań,
- realizację badań w terenie,
- analizy statystyczne,
- opracowanie i omówienie wyników badań,
- przygotowanie i dostarczenie raportu tabelarycznego,
- udostępnienie baz danych w formacie SPSS, zarchiwizowanych na nośniku elektronicznym.

Badanie rodzin z  Dzielnicy Bielany.
1) Celem badania jest diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności:
a) Oszacowanie skali i form przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany, w tym:
- świadomość występowania problemu przemocy w rodzinie,
- znajomość przypadków występowania przemocy w najbliższym otoczeniu,
- doświadczanie przemocy (w tym przez osoby starsze i niesamodzielne oraz dzieci i młodzież),
- stosowanie przemocy,
- wpływ pandemii na zjawisko przemocy w rodzinie, w tym:
• wpływ nauki zdalnej w czasie pandemii na relacje rodzinne,
• wpływ pracy zdalnej na relacje w rodzinie i zachowania agresywne,
- cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży,
- zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży takie jak: myśli samobójcze, samookaleczenia, próby samobójcze.
b) Diagnoza postaw mieszkańców Dzielnicy Bielany wobec zjawiska przemocy rodzinie, w tym:
- stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie (przemoc i konflikt),
- przyczyny przemocy w rodzinie,
- społeczne przyzwolenie na „zachowania przemocowe”, ocena gotowości do ingerowania w sprawy innych, (w tym problem przemocy wobec dzieci np. akceptowanie „klapsów”),
- ocena dynamiki zjawiska.
c) Ocena świadomości pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy w zakresie możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- znajomość instytucji prowadzących działania w rodzinach dotkniętych przemocą, (identyfikacja instytucji, do których można zgłosić się po pomoc),
- ocena gotowości do poszukiwania pomocy, wsparcia, ewentualne bariery w poszukiwaniu pomocy,
- znajomość obowiązujących przepisów prawnych, w tym znajomość procedury „Niebieskie Karty”,
- wiedza na temat zadań i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
- ocena przydatności i skuteczności działań służb i instytucji,
- oczekiwania, potrzeby mieszkańców względem instytucji i służb (jaka oferta byłaby potrzebna, przydatna).
d) Ocena świadomości dzieci i młodzieży w zakresie możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- znajomość instytucji prowadzących działania w rodzinach dotkniętych przemocą, (identyfikacja instytucji, do których można zgłosić się po pomoc),
- ocena gotowości do poszukiwania pomocy, wsparcia, ewentualne bariery w poszukiwaniu pomocy,
- oczekiwania i potrzeby dzieci i młodzieży dotyczące wiedzy na temat gdzie zgłosić się po pomoc,
- świadomość i skutki wynikające z zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży takich jak: myśli samobójcze, samookaleczenia, próby samobójczych oraz cyberprzemocy .
2) Badanie musi objąć reprezentatywną próbę pełnoletnich mieszkańców Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy (nie mniej niż 800 osób) z uwzględnieniem obszarów z wysoką kumulacją problemów społecznych oraz obszarów, na których zamieszkują rodziny wysokofunkcjonujące. Podział obszarów 50% na 50%.
Podział grupy reprezentatywnej ze względu na płeć 50% na 50%.”Próba zrealizowana musi być równa próbie założonej.
3) Badanie musi objąć reprezentatywną próbę dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (nie mniej niż 500 osób), zamieszkujących obszary z wysoką kumulacją problemów społecznych oraz obszary, na których zamieszkują rodziny wysokofunkcjonujące. Podział obszarów 50% na 50%.
Podział grupy reprezentatywnej ze względu na płeć 50% na 50%.
Próba zrealizowana musi być równa próbie założonej.
Badanie pracowników służb i instytucji lokalnych
1) Celem badania jest diagnoza postaw i zasobów, w szczególności z uwzględnieniem problematyki:  
- stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie,
- przyczyn przemocy w rodzinie,
- oceny społecznego przyzwolenia na „zachowania przemocowe”, przyczyn braku reakcji,
- znajomości instytucji mogących prowadzić działania w rodzinach dotkniętych przemocą,
- znajomości obowiązujących przepisów prawnych, w tym procedury „Niebieskiej Karty”,
- wiedzy na temat zadań i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ,
- oceny efektywności działań prowadzonych w Dzielnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opinii na temat działań jakie powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
- barier i ograniczeń uniemożliwiających zaangażowanie się w działania w obszarze przemocy,
- oceny efektywności obowiązujących uregulowań prawnych – czego brakuje, co utrudnia efektywne działania.
2) Badanie musi objąć przedstawicieli służb i instytucji lokalnych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym służby ustawowo zobligowane do pracy w omawianym obszarze (nie mniej niż 100 osób). Próba zrealizowana musi być równa próbie założonej.

III. Opracowanie, druk i dostarczenie publikacji zawierającej prezentację i omówienie wyników badań oraz przygotowanie i dostarczenie raportu tabelarycznego, który obejmować będzie:
- opracowanie merytoryczne i projekt graficzny publikacji, która musi zawierać: wprowadzenie, prezentację graficzną wyników badań wraz z omówieniem wyników badań,
- druk publikacji w formie książkowej oraz elektronicznej i dostarczenie do siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29 w Warszawie (w formie papierowej 200 egz., w formie elektronicznej 2 egz.),
- przygotowanie i dostarczenie raportu tabelarycznego - oddzielnego dla każdego z badań (w formie papierowej i elektronicznej, po 2 egz. każdy),   raporty tabelaryczne muszą zawierać kompletny zestaw tabel z odpowiedziami na wszystkie pytania kwestionariusza/ankiety w skrzyżowaniu przez zmienne metryczkowe,
- opracowanie rekomendacji do badania.
IV. Zorganizowanie konferencji podsumowującej przeprowadzone badania:
- zapewnienie auli dla min. 200 osób celem zorganizowania konferencji,
- opracowanie i realizacja wykładów podczas konferencji,
- opracowanie programu konferencji,
- przygotowanie projektu graficznego oraz promocję wydarzenia w mediach społecznościowych,
- przygotowanie i dystrybucję zaproszeń oraz plakatów promocyjnych,
- zapewnienie przerwy kawowej w czasie konferencji,
- realizację konferencji w takim samym wymiarze godzin w formie online, w czasie rzeczywistym poprzez udostępnienie linku uczestnikom.
- Zapewnienie materiałów informacyjnych dla uczestników konferencji.

Oczekiwania:
1) W trakcie realizacji zadania wybrany oferent będzie musiał uwzględnić konieczność stałego kontaktu oraz współpracy ze Zleceniodawcą, szczególnie w zakresie:
- opiniowania narzędzi badawczych, przed przystąpieniem do realizacji badań w terenie, warunkiem koniecznym jest ich ostateczna akceptacja przez Zleceniodawcę,
- opiniowania projektu publikacji, ostateczny projekt przed oddaniem do druku bezwzględnie będzie musiał być przedstawiony do akceptacji Zleceniodawcy,
- opiniowania projektu materiałów promocyjnych, ostateczny projekt przed oddaniem do druku oraz udostępnieniem w mediach społecznościowych bezwzględnie będzie musiał być przedstawiony do akceptacji Zleceniodawcy.
2) Wybrany podmiot zostanie zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów stworzonych w ramach zadania oraz do udzielenia Zleceniodawcy upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielania dalszego upoważniania osobom trzecim oraz zobowiązaniem się podmiotu do niewykonywania osobistych praw autorskich do tych materiałów. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniodawca może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów.
3) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie (koszt realizacji zadania powinien obejmować wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich).
W postępowaniu konkursowym szczególna uwaga będzie zwrócona na:
1) Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji badań społecznych, wymagana jest realizacja co najmniej 5 projektów, w tym badania w zakresie badań zjawisk społecznych
2) Doświadczenie w opracowaniu raportów tematycznych i publikacji o charakterze specjalistycznym oraz organizacji ogólnopolskiej konferencji.
3) Dysponowanie kadrą przygotowaną merytorycznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, oczekiwane jest aby w skład zespołu projektowego wchodziły osoby legitymujące się wyższym wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym w zakresie badań społecznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama