Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" - organizacja oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń/warsztatów dla MSP
Nabór od 03.03.2023 do 12.03.2023 23:59
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" i obejmuje organizację oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń/ warsztatów dla MSP i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej​ spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty  20 000 zł;
 • projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 

Kryteria:

1. Realizacja zadania: organizacja oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń/warsztatów dla MSP i osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2. Termin realizacji: od 02.04.2023 do 30.06.2023. 

3. Zakres tematyczny: zarządzanie i marketing, w tym marketing internetowy.

4. Formuła realizacji: online tj. w formie zdalnej przy pomocy oprogramowania umożliwiającego komunikację audio i wideo z uczestnikami.

5. Minimalna liczba przeprowadzonych spotkań szkoleń/warsztatów w ramach całego cyklu: 5 modułów.

6. Minimalny czas trwania szkoleń/warsztatów w ramach jednego modułu: 4 godziny.

7. Minimalna liczba uczestników szkolenia/warsztatu w ramach jednego modułu: 15 osób.

8. Prowadzący szkolenia/warsztaty musi posiadać wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu spotkań w zadanej lub zbliżonej tematyce.

9. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

 • Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.
 • Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy  dgr@um.poznan.pl oraz dw.: sonia_misiak@um.poznan.pl  (w jednej wiadomości)  w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty za pomocą platformy.
 • Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę mailową dgr@um.poznan.pl oraz dw.:  sonia_misiak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości). Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.
 • Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej, będzie należało dostarczyć przy podpisywaniu umowy i/lub na prośbę Urzędu.

  Szczegóły dotyczące procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarte są w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 133/2021/P.

 

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. data realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a nie powinna być wcześniejsza niż 21 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty. Ww. termin może zostać skrócony maksymalnie do 14 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty,  po uzyskaniu akceptacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy oraz zawarcia aneksu do umowy. 
 3. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.     
 4. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.             

 

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Nabór odbywa się w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości".
 2. Celem realizacji zadania publicznego jest wsparcie początkujących przedsiębiorców z sektora MSP i osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.
 3. Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. minimalną liczbę uczestników zadania, minimalną liczbę godzin udzielonego wsparcia, minimalną liczbę przeprowadzonych szkoleń, konsultacji itp.,
 4. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
 5. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama