Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Prowadzenie wsparcia metodą Housing First

Reklama
Nabór od 28.02.2023 do 22.03.2023 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 331,075 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie wsparcia metodą Housing First.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Redukcja szkód dla osób w kryzysie bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami psychicznymi.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 01.04.2023 roku, zakończenie do 31.03.2024 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polega na prowadzeniu wsparcia, w tym wsparcia mieszkaniowego w 10 lokalach mieszkalnych zgodnie z metodą Housing First – najpierw mieszkanie w nurcie redukcji szkód
dla osób w kryzysie bezdomności dotkniętych problemem uzależnień i/lub zaburzeniami psychicznymi. Metodę „najpierw mieszkanie” opracowano z myślą o zapewnieniu osobom w
kryzysie bezdomności możliwie największego stopnia wyboru oraz kontroli w procesie wychodzenia z bezdomności. 

Uczestnicy programów „najpierw mieszkanie” są aktywnie zachęcani do redukcji szkód związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz podejmowania leczenia uzależnień, jednak nie jest to wymogiem udziału w programie.

Podmiot zobowiązany jest realizować zadanie w 10 lokalach mieszkalnych z czego minimum 5 zostanie mu użyczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Gmina

Wrocław zastrzega sobie możliwość przekazania kolejnych mieszkań pochodzących z zasobu komunalnego Gminy Wrocław celem realizacji programu. Lokale te nie będą zwiększały liczby mieszkań prowadzonych metodą Housing First w ramach konkursu – będą zmniejszały pulę lokali które podmiot musi zapewnić we własnym zakresie.

Opis beneficjentów:

kandydaci do udziału w projekcie w ramach mieszkań wspomaganych rekomendowani są przez pracownika socjalnego MOPS Wrocław Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców i/lub przez organizacje pozarządowe realizujące we Wrocławiu zadania publiczne adresowane do osób doświadczających kryzysu bezdomności prowadzące pracę metodą streetworkingu i/lub prowadzące placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Komisja Kwalifikująca złożona z przedstawicieli MOPS Wrocław Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców i realizatora zadania.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy
podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale
Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama