Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 01.03.2023 do 23.03.2023 15:45
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

CZĘŚĆ I. RODZAJ ZADANIA

 1. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
 1. realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych (w tym działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej
  i sportowej, różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej, działań prowadzonych
  w świetlicach z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym) oraz działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień,
 2. realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla rodziców, opiekunów i wychowawców, zwiększających ich kompetencje w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, szkód wynikających z używania środków psychoaktywnych przez nie,
 3. realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji),
 4. prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy
  w rodzinach alkoholowych,
 5. inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
 6. edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD,
 7. edukacja przyszłych kierowców w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych.
 1. Celem realizacji zadań jest podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych
  i rozwojowi problemów uzależnień wśród mieszkańców województwa pomorskiego.
 2. Katalog oczekiwanych rezultatów, proponowane wskaźniki osiągniętych rezultatów zadania oraz źródła danych o osiągniętych rezultatach zadania:
  1. zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne, określonych w ust. 1 pkt 1
   i 2,
  2. zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych rekomendowanych programów profilaktycznych, określonych w ust.1 pkt 3,
  3. zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających działania interwencyjne oraz wybranych programów pomocy psychologicznej
   i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych, określonych w ust. 1 pkt 4,
  4. zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających przedsięwzięcia wspomagające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich, określonych w ust. 1 pkt 5,
  5. zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD, określonych w ust. 1 pkt 6,
  6. zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających edukację przyszłych kierowców w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych, określonych w ust. 1 pkt 7.

Proponowane wskaźniki:

Źródła danych o osiągniętych rezultatach zadania: dokumentacja potwierdzająca realizację zadania, w szczególności lista obecności uczestników lub inny dokument, z którego będzie wynikało przeprowadzenie projektu

Oferent musi określić planowany poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania w części III ust. 6 oferty (Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego).

CZĘŚĆ II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na realizację w/w zadania w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 3. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

CZĘŚĆ III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, tj.:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy,

o ile podmioty wskazane w pkt 1) i 2) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Oferentom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym
  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szczegółowo wymienione w części I.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 5. Dotacje otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1
  do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków witkac.pl.
 7. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 1. koszty niezwiązane z projektem oraz koszty poniesione przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie,
 3. zakup nieruchomości,
 4. zakup środków trwałych,
 5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.
 1. Oferta musi być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).
 2. Zaleca się uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez oferenta lub inne podmioty w pkt. III.3 oferty (Syntetyczny opis zadania).
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie w wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.

CZĘŚĆ IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 25 maja 2023 roku i kończy się nie później niż 15 grudnia
  2023 roku.
 2. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z Oferentami, którzy złożyli oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później niż 15 grudnia 2023 roku.
 4. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu,
  a w przypadku Trójmiasta - działania w ramach oferty muszą wykraczać poza obszar Trójmiasta). 
 5. Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w ofercie na poziomie co najmniej 5% wszystkich kosztów realizacji zadania, o którym mowa w pkt I.
 6. Wkład własny do oferty rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego i/lub osobowego i/lub rzeczowego.
 7. Wkład własny finansowy do oferty rozumiany jest jako suma „innych środków finansowych”: własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych np. środków finansowych od sponsorów.
 8. Wkład własny pozafinansowy do oferty rozumiany jest jako wkład osobowy (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkład rzeczowy (przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie).
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych
  od odbiorców
  zadania publicznego pod warunkiem, że Oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane
  w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.
 10. Finansowe środki własne lub środki z innych źródeł na realizację zadania publicznego nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań.
 11. Koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 10% wartości dotacji.
 12. W kosztach realizacji zadania należy uwzględnić następujące maksymalne godzinowe stawki finansowe, rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 

a) Wynagrodzenia realizatorów:

- działań środowiskowych – 75 zł

- grup rozwoju osobistego – 110 zł

- grup wsparcia – 110 zł

- grup zapobiegania nawrotom – 110 zł

- interwencji kryzysowej – 110 zł

- indywidualnej rozmowy motywującej – 110 zł

- konsultacji prawnych/psychologa klinicznego – 120 zł

- oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej – 80 zł

- poradnictwa rodzinnego – 100 zł

- psychoterapii indywidualnej – 150 zł

- psychoterapii grupowej – 200 zł

- terapii wg programu CANDIS – 140 zł (sesja)

- superwizji grupowej prowadzonej przez superwizora psychoterapii uzależnień   

  (maksymalna stawka przysługuje, jeśli grupa superwizantów liczy 6–7 osób)

   – 165 zł

- warsztatów umiejętności psychospołecznych – 110 zł

- warsztatów umiejętności wychowawczych – 110 zł

- warsztatów wczesnej interwencji – 110 zł

- zajęć informacyjno – edukacyjnych – 75 zł

- zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień

  – 75 zł

- zajęć socjoterapeutycznych – 110 zł

- zajęć terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy – 100 zł

 

b) Wynagrodzenie dla prowadzących szkolenia – wykłady/prezentacje wraz z ich przygotowaniem – 600 zł

(dopuszcza się możliwość podniesienia stawki w przypadku np. wykładowców zagranicznych, wykładowców z tytułem profesorskim, wykładowców, dla których czas dojazdu do miejsca szkolenia wynosi co najmniej 3 godziny w jedną stronę lub innych szczególnych okoliczności, co wymaga odrębnego uzasadnienia)

 

c) Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych/szkoleniowych/ dydaktycznych – 100 zł (strona komputerowa)

 1. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania założone w ofercie.
 2. W przypadku otrzymania dotacji Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów Oferent może
  za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe, może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 3. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 80% rezultatów.
 4. Zaleca się zdiagnozowanie i przedstawienie w części III.5 oferty (Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego) analizy wystąpienia ryzyka (ze wskazaniem sposobów jego minimalizowania) w trakcie realizacji zadania, które – z przyczyn niezależnych od Oferenta - mogą utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 5. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) w odniesieniu do zakresu zadania.
 6. Informacje na temat obszarów dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania, powinny zostać wskazane wprost w części III. 3 oferty (Syntetyczny opis zadania). W każdym przypadku konieczne jest wskazanie planowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności poszczególnych działań.
 7. Dostępność zapewnia się, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 8. W przypadku zadania, w którym oferent uwzględnia koszty wynikające z zapewniania dostępności, w kosztorysie powinna zostać stworzona osobna kategoria budżetowa wskazująca koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego zadania.
 9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności realizacji zadania nie mogą przekraczać 15% wnioskowanego dofinansowania.
 10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań” w zakresie kosztów oraz pomiędzy działaniami, nie więcej niż 20% pod warunkiem, że służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Zmianie nie mogą ulec koszty administracyjne zadania, takie jak koordynacja i obsługa księgowa zadania. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 20% oraz o utworzeniu nowej pozycji kosztowej, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 11. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w wersji papierowej. W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 12. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie
  i zawartej umowie.
 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma prawo żądać przedstawienia
  w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 14. Przyznane środki finansowe Oferent realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 15. Kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 16. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
  w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 17. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.

CZĘŚĆ V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i muszą uwzględniać termin realizacji zadań określony w części IV ust. 1.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej (lub e PUAP), w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Ofertę w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio
  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7:45-15:45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „ROPS - Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym NIE OTWIERAĆ”.

 

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. elektronicznie w systemie witkac.pl - do 23 marca 2023 r. do godz. 15:45,

oraz

 1. w formie papierowej lub za pośrednictwem e-PUAP - do 24 marca 2023 r. do godz. 15:45. Ofertę wygenerowaną w systemie witkac.pl (wydrukowaną
  i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 3. Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w pkt 4 jest równoznaczny z jej odrzuceniem.
 4. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację ww. zadania  oraz złożenie więcej niż jednej oferty. 
 5. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.
   

CZĘŚĆ VI. TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej samorządu,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o jego wynikach w formie pisemnej.
 5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i nie będą odsyłane Oferentowi.
 6. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 7. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

CZĘŚĆ VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny oferty konkursowej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kryteria formalne oceny ofert są następujące:
 1. oferta jest złożona w terminie w wersji elektronicznej w serwisie witkac.pl,
 2. oferta jest złożona w terminie w formie papierowej w postaci wydruku oferty
  z serwisu witkac.pl,
 3. oferta jest kompletnie wypełniona (we wszystkich wymaganych punktach),
 4. oferta jest zgodna z rodzajem zadania/zadań, będących przedmiotem konkursu,
 5. oferta jest złożona przez podmiot uprawniony,
 6. oferta ma charakter ponadlokalny,
 7. oferta jest podpisana przez osoby do tego uprawnione – wymienione w KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z innych dokumentów,
 8. oferent gwarantuje wkład własny (finansowy i/lub osobowy i/lub rzeczowy) w ofercie w wysokości min. 5% wartości zadania. Finansowe środki własne nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań,
 9. koszty obsługi zadania nie są wyższe niż 10% wartości dotacji,
 10.  kalkulacja kosztów przewidzianych z dotacji jest kwalifikowalna, jeśli:
  1. nie zawiera kosztów nie związanych z projektem oraz kosztów pokrytych przez inne podmioty dofinansowujące (tzw. podwójne finansowanie),
  2. nie zawiera tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie,
  3. nie dotyczy zakupu nieruchomości,
  4. nie dotyczy zakupu środków trwałych,
  5. nie zawiera kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  6. nie dotyczy działalności politycznej.
 1.  Kryteria merytoryczne oceny ofert są następujące – max 32 pkt:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta – max 11 pkt:

a) miejsce realizacji zadania – max 2 pkt,

 1. grupa docelowa: diagnoza problemów i potrzeb, liczba i opis odbiorców zadania publicznego, spójność z adresatem zadania konkursowego – max 3 pkt,
 2. sposób rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb – max 2 pkt,
 3. komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty - max 2 pkt,
 4. plan i harmonogram działań – max 2 pkt,
 1. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
  do zakresu rzeczowego zadania – max 5 pkt:
 1. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu zadania, kompletność)
  – max 2 pkt,
 2. racjonalność zaplanowanych wydatków (stawek) – max 1 pkt,
 3. spójność kosztorysu z harmonogramem – max 2 pkt,
 1. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne – max 9 pkt:
 1. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – max 2 pkt,
 2. doświadczenie Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną – max 1 pkt,
 3. zakładane rezultaty zadania: bezpośredni efekt realizacji zadania, przewidywana zmiana społeczna, trwałość rezultatów zadania
  – max 2 pkt,
 4. dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania (planowany poziom osiągnięcia rezultatów/wartość docelowa, sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika)              – max 2 pkt,
 5. analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego
  - max 2 pkt,
 1. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
  – max 2 pkt,
 2. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – max 4 pkt,
 3. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – max 1 pkt.
   

CZĘŚĆ VIII. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Wysokość środków na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w roku 2022 wynosiła 250 000 zł.

 

CZĘŚĆ IX.  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego (należy sprawdzić w ramach, którego procesu jest zawierana umowa oraz wskazać ADO zgodnie z informacjami w procesie zarejestrowanym w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych), z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27; e-mail: rops@pomorskie.eu;
  tel. do Departamentu tel. 58 32 68 572.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie (tj. imię i nazwisko,  e-mail, tel.) będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. w interesie publicznym).

Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).

 1. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
 3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

 

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy:

Agata Wyrobek, Beata Perez Borjas
tel. 58 32 68 567, e-mail: a.wyrobek@pomorskie.eu,  b.perez@pomorskie.eu,

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama