Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a pn. "GRANT NA START W 2023 R."

Reklama
Nabór od 27.02.2023 do 22.11.2023 23:59
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

UWAGA W BUDŻECIE NABORU POZOSTAŁO: 3 000,00 zł (stan na dzień 08.05.2023)

Zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "małych grantów" z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

W ramach "naboru" Grant na start w 2023 r. dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym. Priorytetowo będą traktowane wnioski ofertowe składane przez organizacje pozarządowe, które rozpoczynają swoją działalność (zostały zarejestrowane we wskazanym rejestrze w ciągu ostatnich 24 miesięcy).

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

Zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami).

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zwiększenia lub zmniejszenia w zakresie poszczególnych pozycji kosztowych planowanych działań do 20% bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

Ofertę złożoną w systemie WITKAC.PL (podpisaną przez osoby upoważnione) należy w ciągu 7 dni kalendarzowych dostarczyć osobiście lub drogą pocztową pod adres:

Miasto Bydgoszcz

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

UWAGA: dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

UWAGA:

* Dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

Limity osób dla poszczególnych sal są dostępne na stronie http://www.bcopw.pl​ lub w informacji pod nr tel. 52 585 91 11

*** W odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.z 2020 r. poz. 1062), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**** Do oferty składanej elektronicznie należy dołączyć załączniki (patrz sekcja załączniki).

Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama