Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku

Reklama
Nabór od 27.02.2023 do 24.03.2023 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku.

 

Opis zadania
Adresatami są dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych, zamieszkałe lub uczące się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Mokotów. Podczas rekrutacji należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację finansową rodziny lub potrzeby psychiczne czy emocjonalne uczestników.

Ogólne warunki realizacji zadania:

1) Wypoczynek ma być realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.).

2) Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku/sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wolontariuszy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31), w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy w ramach działalności związanej z edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczonej do pracy osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Informacja o niefigurowaniu lub zamiarze zweryfikowania kadry w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie.

3) Oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez:
- w przypadku autokaru - aktualnego przeglądu technicznego;
- w przypadku transportu kolejowego - rezerwacji przedziałów dla grupy.

4) Oferent musi posiadać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

5) Oferent zobowiązuje się do stosowania aktualnych wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

Dodatkowe warunki realizacji i finansowania zadania:

1) Oferent musi przedstawić program pracy z uczestnikami wypoczynku, który należy zawrzeć w sekcji III oferty.

2) Oferent musi opisać sposób rekrutacji uczestników wypoczynku. Należy określić metody pozyskiwania informacji na temat sytuacji finansowej rodziny lub potrzeb psychicznych czy emocjonalnych dziecka, jeżeli rekrutacja nie będzie dotyczyła już znanych oferentowi osób.

3) Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

- do 70 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów);

- do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu).

4) Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

- kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży;

- zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;

- transportu uczestników;

- kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów - wolontariuszy.

5) Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych.

6) Kalkulacja kosztów zadania musi być czytelna, a w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów. Kalkulacja musi obejmować wszystkie koszty planowanego zadania.

7) Przy ocenie doświadczenia oferenta komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2020-2022.

8) W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

9) Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

10) Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.
UWAGA: W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

11) W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:

- stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz wykazania w ofercie, jak będą stosowane;

- umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama