Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy (w ramach współpracy z UNICEF...

Reklama
Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy (w ramach współpracy z UNICEF )
Nabór od 24.02.2023 do 17.03.2023 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 879,45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy (w ramach współpracy z UNICEF ).

Cel zadania: Integracja i wsparcie dzieci z Ukrainy, którym niezbędne jest udzielenie pomocy w szczególności poprzez: pomoc edukacyjną, wsparcie emocjonalne, wsparcie w procesie integracji.

Termin realizacji zadania: od dnia 22 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 879.450,00 zł, w tym 150.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek.

Kwota dotacji przeznaczona na wsparcie funkcjonowania jednej placówki nie może być większa niż 60.000,00 zł, w tym do 10.000,00 zł na doposażenie placówek.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania:

  1. Liczba dzieci korzystających ze wsparcia ogółem (w podziale na płeć, wiek, niepełnosprawność i pochodzenie uchodźcze);
  2. Liczba dzieci korzystających z danego rodzaju udzielanego wsparcia (w podziale na płeć, wiek, niepełnosprawność i pochodzenie uchodźcze);
  3. Comiesięczny raport opisujący działania podjęte w ramach zadania

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Głównym celem realizacji zadania będzie wsparcie funkcjonowania nie więcej niż 15 placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk, klubów), posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie tego typu działalności, w procesie integracji dzieci z Ukrainy z dziećmi polskimi.

Adresatami działań będą dzieci i młodzież pochodzące z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny na terenie swojego kraju, znalazły schronienie na terenie Miasta Łodzi. Ponadto w ramach działań integracyjnych adresatami będą również dzieci polskie. Aktywizacja dzieci uchodźców z Ukrainy i zachęcanie ich do włączenia się w życie placówki będzie elementem uwrażliwienia otoczenia na problematykę wielokulturowości. Eliminowanie uprzedzeń i stereotypów oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku to główne zadania stawiane placówkom w pogłębieniu procesu integracji uczestników zajęć.

W ramach realizacji zadania oferent powinien zapewnić wsparcie, rozwijanie zainteresowań i integrację w środowisku, adekwatne do potrzeb adresatów zadania, w szczególności poprzez:

  1. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia wyrównujące braki szkolne,
  2. wsparcie psychologiczne, pedagogiczne itp.,
  3. zajęcia integracyjne,
  4. zajęcia kulturalne (w tym zorganizowane wyjścia do obiektów kulturalnych).

Zajęcia mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej, w formie warsztatów i zabaw.  Ponadto zakres zadania i sposób jego realizacji może zostać określony indywidualnie przez każdego oferenta, w oparciu o rzeczywiste potrzeby podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami (np. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, etc.).

Działania podejmowane w ramach zadania na każdym etapie realizacji odbywać się będą z poszanowaniem zasad równego traktowania osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, a także bez względu na posiadane niepełnosprawności.

 

Przy planowaniu zakresu działań, a zwłaszcza przy określaniu docelowej liczby adresatów zadania, oferent jest zobowiązany przestrzegać ograniczeń wynikających z przepisów prawa przeciwpożarowego i sanitarnego. Ogólna liczba dzieci objętych wsparciem musi być zgodna z postanowieniami zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz z jej regulaminem organizacyjnym.

 

Zakładane rezultaty zadania publicznego: poprawa i wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży – uchodźców z Ukrainy, korzystających ze wsparcia w placówkach wsparcia dziennego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama