Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 08.03.2023 do 10.03.2023 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Celem zadania jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Adresatami pomocy są mieszkańcy Białegostoku znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej: niezaradni życiowo, ubodzy, zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Zadanie musi być realizowane na terenie Miasta Białegostoku.

Oferent ubiegający się o dotację powinien posiadać w statucie zapis o działalności z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Białegostoku uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Miasto Białystok temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, ofertę zamieszcza się do publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu www.bialystok.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama