Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły...

Reklama
Działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla w 2023 r
Nabór od 24.02.2023 do 24.03.2023 15:30
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla w 2023 r..

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs oferty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena  na realizację w 2023 roku zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa” na Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia świadomości i działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla. Zadanie zlecone do realizacji wpisuje się w zakres priorytetu X programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich”.

(Uwaga: do zadania wymagany jest szkic lub projekt lub rysunek lub plan nasadzeń i/lub przykładowy wzór, propozycja oznakowania, napisu oraz opis lub legenda w zakresie wykorzystanego materiału, roślinności, dokładny opis działań i jego zasięg poprawiający dobrostan owadów zapylających-np. poprzez dokarmianie pszczół. Należy zamieścić ww. w polu załączniki do oferty, pkt „inne dokumenty" w generatorze witkac.pl).

 1. Celem ogólnym otwartego konkursu ofert jest tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa poprzez:
  1. Działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla..
 2. Celem szczegółowym realizowanego zadania jest jest poprawa dobrostanu naturalnych zapylaczy tj. pszczoły miodnej - Apis mellifera (głównie dokarmianie), mający bezpośredni wpływ na zdrowotność i prawidłowy rozwój rodzin pszczelich, a tym samym wzrost plonowania roślin uprawnych. Preferowane będą zadania ukierunkowane na poprawę dobrostanu owadów zapylających, w szczególności dokarmianie pszczoły miodnej..
 3. Organizacja pozarządowa opisuje w ofercie (w części III pkt 3 lub w części VI) w jaki sposób będzie informowała o tym, że zadanie jest finansowane lub współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacja ta będzie brana pod uwagę przy opiniowaniu oferty.
 4. Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.
 5. Wysokość środków finansowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionego w ust. 1 zadania to: 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych gr 00/100 brutto),
 6. Dodatkowe warunki:
 7. Wnioskowana dotacja na realizację zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) w ramach oferty nie może przekroczyć kwoty 60 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto). W przypadku oferty dotyczącej poprawy dobrostanu owadów zapylających - dokarmianie pszczoły miodnej - wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 1,10 zł brutto na jedną rodzinę pszczelą (zgłoszoną do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii).
 8. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1) organizacja pozarządowa może złożyć jedną ofertę. W przypadku większej liczby złożonych ofert pod uwagę będą brane oferty wg. kolejności ich złożenia poprzez platformę witkac.pl.
 9. W ofercie należy obowiązkowo wskazać nazwę działania szczegółowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).
 10. Wymagany zakres terytorialny: województwo warmińsko-mazurskie.
 11. Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:
 12. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.
 13. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt 12), które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania - powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
 14. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 15. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
 16. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama