Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Program mikroDOTACJE, finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin, służy wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Opis konkursu:

Program mikroDOTACJE 2023 jest częścią realizacji zadania publicznego realizowanego przez Organizatora, w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikroDOTACJI. Ogłaszamy start pierwszego naboru – na wnioski czekamy od 27 lutego 2023 do 20 marca 2023. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 1 kwietnia 2023 do 31 lipca 2023.

W roku 2023 na realizację inicjatyw przeznaczonych jest 80 000,00 zł. Środki finansowe planowane do wykorzystania w pierwszym naborze to 40 000,00 zł.

Za priorytetowe działania w pierwszym naborze uznaje się działania realizowane w ramach inicjatyw w Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych (22-27.05.2023), z wyłączeniem spotkania POD PLATANAMI (28.05.2023), inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2023 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.


W ramach programu o mikrodotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym zarejestrowane oddziały terenowe, posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin i wyrażające chęć działania na rzecz mieszkańców Szczecina (jako Wnioskodawca). O dotację mogą ubiegać się również grupy nieformalne za pośrednictwem ww. organizacji (jako Opiekuna).

Maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto), kwota minimalna to 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/11 brutto). Wnioskodawca, w tym Opiekun, jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego,
w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

UWAGA! Od 05.09.2021 r. każda organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowane
z udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi  z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Dostępność należy stosować w takim zakresie, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony dla danego zadania publicznego wskazanego w ofercie, a odbiorca tego zadania będzie mógł w nim uczestniczyć na zasadzie równości z pozostałymi osobami.

 

Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej - zapewnienie dostępności, o której mowa powyżej, jest kryterium dopuszczenia formalnego organizacji składającej wniosek do udziału w konkursie. Nie zamieszczenie informacji o zasadach dostępności będzie skutkowało odrzuceniem oferty na poziomie formalnym.

Kryteria oceny merytorycznej (do wglądu w dokumencie "Ogłoszenie o 1 naborze") obejmują ocenę wniosku pod kątem jego treści i założeń przez Komisję Oceny Wniosków. Każdy
z wniosków o mikrodotację może uzyskać maksymalnie 55 pkt (od 0 do 3/5/10 pkt za dane kryterium merytoryczne ogólne - pkt 1 do 7 oraz 1 pkt za spełnienie każdego z kryteriów dodatkowych). Wnioski, które otrzymają min. 28 punktów w ocenie merytorycznej, będą mogły być skierowane do realizacji, do wysokości alokacji środków finansowych przewidzianych na realizację mikrodotacji w danym naborze. Końcowa ocena punktowa w ocenie merytorycznej, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez Członków Komisji Oceny Wniosków.

Cel zadania

Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, służących zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych, na terenie Gminy Miasta Szczecin.

 

Rezultaty zadania

Realizacja #mikroDOTACJI 2023 na terenie Gminy Miasto Szczecin przez organizacje pozarządowe wg przygotowanych i przeprowadzonych lokalnych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie mieszkańców Szczecina.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama