Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego...

Reklama
otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”
Nabór od 23.02.2023 do 20.03.2023 15:45
Departament Edukacji i Sportu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”.

Uwaga:

Uchwałą nr 281/437/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”.
termin naboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację został wydłużony do 20 marca 2023 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków wynika z konieczności dochowania terminu do składania ofert, który nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w dniu 22.02.2023 r., natomiast na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 27.02.2023 r. W związku z powyższym dochowanie terminu 21 dni na złożenie wniosku od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia wymagało wydłużenia terminu do dnia 20.03.2023 r.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) (zwanej dalej „Ustawą”);
  2. uchwały Nr 600/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Organizatorem otwartego konkursu ofert  jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

W ramach Konkursu wybrana zostanie jedna oferta organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 Ustawy realizująca priorytetowe zadanie publiczne Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji.

Dopuszcza się realizację Zadania w partnerstwie organizacji pozarządowych, ze wskazaniem lidera na podstawie złożonej w Konkursie oferty wspólnej.

Działania w ramach Zadania skierowane będą do uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności członków samorządów uczniowskich, rad szkół, rad młodzieżowych, w tym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zamieszkującej obszar powiatów ziemskich.

W ramach Zadania Realizator zobowiązany jest do: 

1. zaplanowania i realizacji co najmniej 10 szkoleń dla co najmniej 80 uczestników, realizujących treści m. in. w zakresie:

  1. organizacji, moderowania i udziału w debacie;
  2. edukacji medialnej;
  3. funkcjonowania samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych;
  4. samorządności i funkcjonowania Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym w kontekście 25-lecia istnienia samorządu województwa, w szczególności Samorządu Województwa Pomorskiego;
  5. wybranych aspektów polityki UE, w tym dotyczących polityki młodzieżowej; postaw równościowych, kryzysu klimatycznego.

Szkolenia powinny zostać przeprowadzone w trybie stacjonarnym.

Każde szkolenie powinna kończyć debata zorganizowana  w formie stacjonarnej, służąca weryfikacji zdobytych kompetencji, o tematyce nawiązującej do obszarów szkolenia.

Szkolenia odbywać się będą w wybranych powiatach czterech subregionów, a grupa uczestników ma stanowić reprezentację całego województwa.

2. podsumowania zrealizowanego Zadania i przedstawienia jego wyników w sprawozdaniu końcowym z realizacji Zadania

 

Nabór ofert trwa od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 20 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały nr 178/430/23 ZWP z 21 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie - rozwój dialogu młodzieży” - do pobrania w Załącznikach do ogłoszenia w systemie Witkac oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Uchwałą nr 281/437/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 marca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”.
termin naboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację został wydłużony do 20 marca 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama