Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Upowszechnianie sportu dla wszystkich

Reklama
Nabór od 22.02.2023 do 16.03.2023 15:00
Urząd Gminy Kadzidło
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Gminy Kadzidło, Urząd Gminy Kadzidło ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie sportu dla wszystkich. .

Nazwa zadania: Upowszechniania sportu dla wszystkich

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  4. Wysokość dotacji na zadania zlecone w formie wspierania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 90% oferta zostanie odrzucona.
  5. Wymagany jest wkład własny, który może mieć  formę wkładu finansowego lub pozafinansowego podmiotu lub jest pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % otrzymanej kwoty dotacji. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu własnego oferta zostanie odrzucona
  6. Koszty zakupu sprzętu związane z realizacją zadania do 10% całkowitej kwoty dotacji - pod warunkiem, że wartość zakupionej jednostki sprzętu nie przekracza kwoty 3500 zł brutto

 

 

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama