Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania profilaktyczne i wsparcie - I półrocze - osoby fizyczne

Reklama
Nabór od 21.02.2023 do 09.03.2023 15:00
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby uzależnione

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2023

Dyrektora Miejskiego Zespołu

Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Olsztynie

z dnia 21.02.2023 r.

 

Ogłoszenie nr 5/2023

 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie reprezentowany
przez Dyrektora MZPiTU

 

ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

 

Zad. 1. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od zachowań kompulsywnych.

 

Zad. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

Zad. 3. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

I. Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

 

II. Warunki realizacji zadań

1. Osoba zainteresowana powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub ukończone kursy, szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych lub terapii/psychoterapii uzależnień), doświadczenie niezbędne do wykonania zadania oraz złożyć projekt realizacji zadania w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze na realizatorów.

2.  Odbiorcami wykonywanych przez wybranego kandydata czynności będą mieszkańcy Olsztyna.

3. Odpłatność za uczestnictwo:

W pierwszej kolejności dofinansowywane są działania bezpłatne dla uczestników.
W przypadku konieczności pobierania opłat należy dokonać wszelkich starań, by odpłatność była jak najmniejsza, tak by realnie umożliwić udział w działaniach profilaktycznych jak największej ilości osób oraz osobom o niskim statusie socjoekonomicznym.

W przypadku pobierania opłat należy wykazać szczegółowo wpływ dofinansowania na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestnika. Niezasadne jest wnioskowanie o dofinansowanie w przypadku organizacji działań wysokopłatnych, komercyjnych.

4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa zlecenia zawarta przez Dyrektora MZPiTU
w Olsztynie z wybranymi realizatorami, w której zostanie określony m.in. szczegółowy zakres wykonywanych czynności, tryb ich realizacji, czas realizacji, kwota wynagrodzenia.

5. Jeżeli w wyniku oceny projektu kwota wynagrodzenia lub zakres zleconych zadań ulegnie zmianie, wnioskodawca zainteresowany współpracą na warunkach określonych przez Komisję konkursową jest zobowiązany zaktualizować projekt przed podpisaniem umowy.   

6. W związku z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062), każdy projekt zgłaszany do konkursu winien uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez realizatora składającego projekt, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Realizator zobowiązany jest podczas wykonywania zleconego zadania, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 –7 ww. ustawy. 

 

 

III. Realizacja poszczególnych zadań

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

1.

Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od zachowań kompulsywnych.

 

01.04.2023 - 30.06.2023
2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

01.04.2023 - 30.06.2023
3.

Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia na poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

01.04.2023 - 30.06.2023

 

IV. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert

1. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub okoliczności związanych z finansowaniem realizacji zadań.

2. Dyrektor MZPiTU zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3. Zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie MZPiTU: www.mzpitu.olsztyn.eu

 

 

V. Warunki składania projektów

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do złożenia projektu w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC”, udostępniony na stronie www.witkac.pl w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze na realizatorów.

2. Złożenie projektu nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

3. MZPiTU finansuje jedynie koszty wynagrodzenia realizatora (koszty osobowe w rozliczeniu godzinowym).

4. Złożone elektronicznie projekty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

5. Złożenie wersji papierowej projektu na etapie aplikowania o środki nie jest wymagane, natomiast w przypadku przyznania dofinansowania jest konieczne i stanowi warunek zawarcia umowy.

Wymagania dotyczące wersji papierowej oferty:

- powinna być wygenerowana z sytemu naboru wniosków „WITKAC”, po naniesieniu ewentualnych zmian zgodnych z postanowieniami Komisji Konkursowej,

- należy ją podpisać czytelnie i własnoręcznie,

- powinna być trwale spięta, złożona w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami,

- należy ją dostarczyć przed podpisaniem umowy do Działu Profilaktyki MZPiTU, przy Al. Wojska Polskiego 8 (najpóźniej w dniu podpisywania umowy).

6. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 14 oraz 15.

 

 

VI. A. Dodatkowo:

1. Oferent składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO). 2. Oferent ponadto jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. MZPiTU zastrzega, że: nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez osoby trzecie, powstałe w związku z realizacją umowy/zadania przez realizatora zadania w wyniku nieprzestrzegania ust. 2 i 3, całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi realizator.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z PROJEKTEM

1. Zgoda dyrektora/ kierownika placówki na realizację zadania we wskazanym w projekcie miejscu.

2. Oświadczenie o poufności danych i zapoznaniu się z informacją RODO (Załącznik nr 2 do ogłoszenia).

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (tylko niezbędne do realizacji zadania).

 

 

VIII. Odrzuceniu podlegają projekty:

1. Złożone po terminie.

2. Złożone w sposób inny niż wskazany w ogłoszeniu.

3. Dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem konkursowym.

4. Niekompletne (np. brak załączników, który nie został uzupełniony zgodnie z dalszą dokumentacją w toku postępowania).

 

IX. Ocena projektów

1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na BIP MZPiTU, zaś szczegółowe informacje o poszczególnych ofertach udzielane będą w siedzibie MZPiTU, przy ul. Al. Wojska Polskiego 8, lub pod numerem telefonu 89 535 77 78.

3. Komisja w ramach konkursu ocenia projekty w skali od 1 do 200 punktów.

4. Komisja rozpatruje projekty w ciągu 14 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu ich składania wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

5. Komisja przygotowuje rekomendacje projektów i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi MZPiTU.

6. Decyzja Dyrektora MZPiTU stanowi podstawę do zawarcia umów z Realizatorami, których projekty uzyskały akceptację w postępowaniu konkursowym.

 

IX A. Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy:

  1. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,
  2. Oferta zawiera wymagane załączniki, podpisane własnoręcznie przez osoby to tego uprawnione

Niespełnienie warunków formalnych wyklucza ofertę z postępowania konkursowego.

 

2. Ocena merytoryczna:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (kwalifikacje, zasoby organizacyjne, zasoby rzeczowe).

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności
z harmonogramem (spójność harmonogramu z opisem, realność budżetu).

c) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (rzetelność diagnozy, zasadność celów, strategie profilaktyczne, metody pracy, doświadczenie w realizacji podobnych działań, innowacyjność sposób promocji i rekrutacji uczestników, dobór odpowiedniego sposobu ewaluacji).

d) Ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich (właściwa realizacja zadania
w latach ubiegłych, terminowość rozliczenia otrzymanych środków).

 

X. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu

1. Od decyzji w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanego dofinansowania możliwe jest odwołanie złożone do Dyrektora MZPiTU w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Stanowisko Dyrektora MZPiTU wydane w tym trybie jest ostateczne.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 14 oraz 15.

 

XII. Terminy i miejsca złożenia dokumentów:

Ofertę w wersji elektronicznej w systemie naboru wniosków witkac.pl wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 09.03.2023 r do godz. 15.00

Ofertę w wersji papierowej, podpisaną, zaktualizowaną o postanowienia Komisji Konkursowej należy złożyć przed podpisaniem umowy osobiście w godzinach 7.30 – 15.00 w Dziale Profilaktyki MZPiTU, przy Al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dofinansowania udzielają pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8, tel. 89 535 77 78, wew. 14 oraz 15.

 

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

XIII. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej MZPiTU, na stronie internetowej www.mzpitu.olsztyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń MZPiTU, przy
al. Wojska Polskiego 8.

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis zadań konkursowych,

2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o poufności danych i RODO,

3. Załącznik Nr 3 – miesięczna ewidencja godzin pracy,

4. Załącznik Nr 4 – wykaz stawek MZPiTU

 

 

 

 

Dyrektor MZPiTU

Błażej Gawroński

Źródło: Gmina Olsztyn

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama