Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór ofert w trybie art. 19a - mały grant z kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 21.02.2023 do 15.03.2023 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 3,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,1 tys. PLN

Burmistrz Bytowa ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a  - mały grant z zakresu kultury fizycznej

 

Kwota przeznaczona na dotacje:

  • pula środków ogółem: 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych zł)

Termin zakończenia naboru: 15.03.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Termin realizacji zadania: od 06.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.

Wkład własny: niewymagany.        

 

Opis naboru: nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 3 100 zł

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Gminy Bytów.

Warunki dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

  1. Wysokość dofinansowania lub sfinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
  2. ​Projekt powinien być zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Projekt powinien uwzględniać zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  4. O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Bytowa biorąc pod uwagę celowość realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona:
- poprzez nieuznanie jej celowości,
- w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie,
- w przypadku, gdy środki będące w dyspozycji Gminy Bytów zostały zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację nie później niż 3 dni od dnia wysłania oferty w systemie Witkac.pl.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

  1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, ze zm.) po podpisaniu umowy z oferentem.
  2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
  3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
  4. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 2 punkty procentowe.

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 15.03.2023 r. lub termin wyczerpania środków finansowych.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bytowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama