Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 20.02.2023 do 30.11.2023 23:59
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Seniorzy

Informacja o zlecaniu realizacji zadań samorządu gminy Wydminy z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2023

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

           1) organizacja zajęć edukacyjnych dla osób starszych;

2) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych.

 

 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 8 000,00 zł.
 3. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł
  w jednym roku kalendarzowym.
 4. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni kalendarzowych.
 5. Terminy realizacji zadań: w ramach czasowych od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 6. Termin składania ofert: od daty ogłoszenia oraz nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2023r. do godz.: 15.00 lub wcześniej w przypadku wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.
 7. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, najpóźniej w terminie trzech dni kalendarzowych, w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy – liczy się data wpływu "potwierdzenia złożenia oferty".
 8. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów.
 9. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych możliwych do poprawy do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.
 10. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.
 11. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.
 12. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.
 13. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Wójta Gminy Wydminy, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.
 14. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Wójta: do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
 15. Wymagane załączniki do składanej oferty: wypis z rejestru/ewidencji, jeżeli oferent nie jest zarejestrowany w KRS.
 16. Konsultacji oraz informacji udziela pracownik Referatu Organizacyjnego, tel. 87 421 00 19 wew. 208, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy e-mail: promocja@wydminy.pl
 17. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).


Cel zadania:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

           1) kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego;
           2) budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz organizowanie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych;
           3) realizacja działań w obrębie kultury i sztuki.


Rezultaty zadania:

W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów.

 

Źródło: Urząd Gminy Wydminy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama