Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

2023_Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze...

Reklama
2023_Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresacha]
Nabór od 24.02.2023 do 19.03.2023 23:59
Wydział Emisji i Ochrony Powietrza
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Emisji i Ochrony Powietrza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023_Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresacha].

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

 1. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: organizacja konferencji, wykładów, warsztatów, spotkań, konkursów, festynów, itp.,
 2. opracowanie, wydruk i dystrybucja broszur, publikacji, ulotek informujących o problemie zanieczyszczenia powietrza i/lub wpływie hałasu na środowisko, umieszczanie elektronicznych wersji materiałów w sieci Internet,
 3. przygotowanie i emisja: audycji, piosenek, spotów, teledysków związanych z tematyką ochrony powietrza i/lub ochrony środowiska przed hałasem,
 4. prowadzenie punktów konsultacyjnych z poradami ekspertów w zakresie wymiany źródła ogrzewania (doboru źródła ogrzewania przy wymianie starego kotła/pieca/kominka), ocieplenia budynków/mieszkań/pomieszczeń, oszczędzania energii, dostępnych dofinansowań w ww. zakresie, w tym wykonywanie audytów energetycznych przez eksperta zaangażowanego w realizację zadania posiadającego odpowiednie uprawnienia, wykonywanie badań kamerą termowizyjną w zakresie wykrywania miejsc uchodzenia ciepła z budynków/mieszkań/pomieszczeń,
 5. prowadzenie badań ankietowych wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie zamiarów wymiany starego źródła ogrzewania, w tym powodów zrealizowanej lub planowanej wymiany lub powodów braku planów wymiany starego źródła ogrzewania.
 6. Katalog działań projektowych nie jest zamknięty. Dobór działań projektowych powinien być dostosowany do specyfiki zadania konkursowego.

  Odbiorcami projektów mogą być:

 • osoby indywidualne, tj. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
 • szkoły, jednostki oświatowe.

Katalog grup docelowych nie jest zamknięty. Dobór grupy docelowej powinien być dostosowany do specyfiki zadania konkursowego.

Opis wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
 2. Zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez Oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna.
 3. Oferent powinien zaproponować / wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.
 5. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli Oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:
  1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
  2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
  3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 6. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama