Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

III. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Reklama
Nabór od 21.02.2023 do 14.03.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 6,73 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania..

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

     Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 6 729 599,00 zł, w tym:
     2023 r. – 1 596 265,00 zł*
     
2024 r. – 2 200 000,00 zł*
     
2025 r. – 2 200 000,00 zł*
     
2026 r. – 733 334,00 zł*
   
*Kwota dotacji może ulec zmianie w związku ze zmianą zakresu zadania oraz wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania zostanie w takim wypadku ustalona przez strony w formie aneksu do umowy powierzającej realizację zadania.

 1. Cel zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla około 170 osób
   z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska.
 2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
  1) liczba osób, które skorzystają z usług opiekuńczych;
  2) liczba zrealizowanych godzin.
 3. Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2023 r. – 30 kwietnia 2026 r.
 4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk - w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług.
 5. Adresaci: około 170 osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gdańska, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
 6. Zakres zadania:
  1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
  2) wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w godz. 6.00 – 22.00 w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy zgodnie z wystawionym zleceniem przez pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku;
  3) pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą);
  4) zasady odpłatności zgodnie uchwałą Nr XXIX/947/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, zmienionej uchwałę Nr XIV/386/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. oraz uchwałą Nr LVII/1724/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r.
 7. Wymagania kadrowe:
  1) zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług;
  2) osoby zatrudnione do realizacji specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
  3) w ofercie należy uwzględnić szczegółową informację na temat kwalifikacji kadry. Jeżeli jest to możliwe, np. gdy znane są osoby mające realizować zadanie publiczne, do oferty należy dołączyć dane wg wzoru określonego w szczegółowych warunkach konkursu. Oferent obowiązany jest wskazać formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o pracę) osób wykonujących usługi.
 8. Zastrzeżenia:
  1) w części VI oferty, w sekcji „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty (…)”,należy podać cenę całkowitą za 1 godzinę usługi;
  2) Oferent powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama