Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

I. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Reklama
Nabór od 21.02.2023 do 14.03.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 51,478 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania .

I. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

     Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 51 478 200,00 zł* w tym:
     2023 r. – 12 447 360,00 zł*
     
2024 r. – 16 727 520,00 zł*
     
2025 r. – 16 727 520,00 zł*
     
2026 r. – 5 575 800,00 zł*
     
Usługi opiekuńcze będą realizowane w podziale na 4 obszary i obejmować będą następującą planowaną liczbę godzin:
     1. Obszar I – rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4:
        1) łączna liczba godzin dla ok. 540 osób w wymiarze:
            a) w 2023 r. ok. 92 205 godzin rocznie, w tym ok. 6 454 godzin w niedziele i święta**,
            b) w latach 2024 - 2025 ok. 124 200 godzin rocznie, w tym ok. 8 694 godzin w niedziele i święta**,
            c) w 2026 r. ok. 41 400 godzin, w tym ok. 2 898 godzin w niedziele i święta**;
        2) łączna kwota środków: 15 280 200,00 zł, w tym:
           a) 2023 r. – 3 688 200,00 zł*,
           b) 2024 r. – 4 968 000,00 zł*,
           c) 2025 r. – 4 968 000,00 zł*,
           d) 2026 r. – 1 656 000,00 zł*.
      2. Obszar II – rejon Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7:
       1) łączna liczba godzin dla ok. 490 osób w wymiarze:
            a) w 2023 r. ok. 100 980 godzin rocznie, w tym ok. 7 068 godzin w niedziele i święta**,
            b) w latach 2024 - 2025 ok. 135 000 godzin rocznie, w tym ok. 9 450 godzin w niedziele i święta**,
            c) w 2026 r. ok. 45 000 godzin, w tym ok. 3 150 godzin w niedziele i święta**;
       2) łączna kwota środków: 16 639 200,00 zł, w tym:
           a) 2023 r. – 4 039 200,00 zł*,
           b) 2024 r. – 5 400 000,00 zł*,
           c) 2025 r. – 5 400 000,00 zł*,
​           d) 2026 r. – 1 800 000,00 zł*.
     3. Obszar III – rejon Centrum Pracy Socjalnej 6 i 9:
       1) łączna liczba godzin dla ok. 240 osób w wymiarze:
            a) w 2023 r. ok. 42 093 godzin rocznie, w tym ok. 2 946 godzin w niedziele i święta**,
            b) w latach 2024 - 2025 ok. 56 088 godzin rocznie, w tym ok. 3 926 godzin w niedziele i święta**,
            c) w 2026 r. ok. 18 698 godzin, w tym ok. 1 309 godzin w niedziele i święta **;
       2) łączna kwota środków: 6 918 680,00 zł, w tym:
           a) 2023 r. – 1 683 720,00 zł*,
           b) 2024 r. – 2 243 520,00 zł*,
           c) 2025 r. – 2 243 520,00 zł*,
​           d) 2026 r. - 747 920,00 zł*.
  4. Obszar IV – rejon Centrum Pracy Socjalnej 3, 5 i 8:
       1) łączna liczba godzin dla ok. 395 osób w wymiarze:
            a) w 2023 r. ok. 75 906 godzin rocznie, w tym ok. 5 313 godzin w niedziele i święta**,
            b) w latach 2024 - 2025 ok. 102 900 godzin rocznie, w tym ok. 7 203 godzin w niedziele i święta**,
            c) w 2026 r. ok. 34 297 godzin, w tym ok. 2 401 godzin w niedziele i święta**;
       2) łączna kwota środków: 12 640 120,00 zł, w tym:
           a) 2023 r. – 3 036 240,00 zł*,
           b) 2024 r. – 4 116 000,00 zł*,
           c) 2025 r. – 4 116 000,00 zł*,
​           d) 2026 r. – 1 371 880,00 zł*.
​*Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na usługi opiekuńcze (będące zadaniem własnym gminy) oraz od wysokości pozyskanych środków finansowych, w tym również z innych źródeł (np. środków pozabudżetowych), przy zachowaniu ceny jednostkowej godziny usługi określonej w umowie
w danym roku kalendarzowym. Zmiany będą wymagały zawarcia aneksu do umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego.

**Szacunkowa przedstawiona liczba godzin może ulec zmianie o ile nie przekroczy ogólnej kwoty dotacji na dany rok.

Rejonizacja CPS dostępna jest na stronie: www.mopr.gda.pl.

 1. Cel zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1660 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
  1) liczba osób, które skorzystają z usług opiekuńczych;
  2) liczba zrealizowanych godzin.
 3. Termin realizacji zadania: 1 kwietnia 2023 r. – 30 kwietnia 2026 r.
 4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk – w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług.
 5. Adresaci: osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 6. Zakres zadania:
  1) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej;
  2) wykonywanie usług opiekuńczych w godz. 6:00 – 22:00 w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy, zgodnie z wystawionym zleceniem przez pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku;
  3) pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług opiekuńczych bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą);
  4) wykonywane usługi powinny być realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Standardach usług opiekuńczych, które są dostępne na stronie http://mopr.gda.pl/wsparcie-dla/seniorzy/uslugi-opiekuncze-i-specjalistyczne-uslugi-opiekuncze/.
 7. Wymagania kadrowe:
  1) zabezpieczenie kadry z przygotowaniem zawodowym umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych w warunkach domowych;
  2) w ofercie należy uwzględnić szczegółową informację na temat kwalifikacji kadry. Jeżeli jest to możliwe, np. gdy znane są osoby mające realizować zadanie publiczne, do oferty należy dołączyć dane wg wzoru określonego w szczegółowych warunkach konkursu. Oferent obowiązany jest wskazać formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o pracę) osób wykonujących usługi;
  3) w ramach kadry obsługującej zadanie wymagane jest zabezpieczenie koordynatora zadania, który będzie odpowiedzialny za właściwą realizację zadania, w tym za kontakty z pracownikami właściwych CPS MOPR w Gdańsku;
  4) każda osoba realizująca usługi powinna być w wieku przedemerytalnym przez cały okres obowiązywania umowy. Natomiast w przypadku przekroczenia wieku emerytalnego, osoby powinny posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy w charakterze opiekunki.
 8. Zastrzeżenia:
  1) w części VI oferty, w sekcji „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty (…)”, należy przedstawić wysokość stawki dla opiekuna/opiekunki za 1 godzinę usługi w rozbiciu na dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy;
  2) Oferent powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu usług opiekuńczych;
  3) każda oferta powinna dotyczyć jednego obszaru, dopuszcza się składanie oferty maksymalnie na dwa obszary przez jednego Oferenta;
  4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz wprowadzenia do użytku nowych dokumentów dot. zlecania, przyznawania i rozliczania usług opiekuńczych w każdym momencie trwania umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama