Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego

Reklama
Nabór od 17.02.2023 do 10.03.2023 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 758,88 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 758,88 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego..

Prezydent Miasta Białegostoku

 

na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 1. Warunki  realizacji zadania:

Rodzaj zadania:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego.

Cel:

Zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwanego dalej „Programem” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Grupa docelowa:

1. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi, będący mieszkańcami Białegostoku.

2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Forma działań i istotne informacje:

 1. Formą realizacji zadania będzie świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach:

a)  pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b)  pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c)  pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Miasta Białystok, skierowanego
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

d) pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Miasta Białystok, skierowanego do dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

2. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu) lub

b) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

3. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego,
w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, placówka przyjmująca osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobę
z orzeczeniem równoważnym ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osób objętych usługą.

4. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub
z innych źródeł.

 1. Oferent przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia  potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną lub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak
  w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

7. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

a) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz

b) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

8. Limit, o którym mowa w ust. 7 dotyczy również:

a) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;

b) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

9. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie,
z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia. W przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% kwoty, o której mowa w ust. 13.

10. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 7. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

 1. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.
 2. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
 1. Koszty związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej wynoszą:

    1) w ramach pobytu dziennego nie więcej niż:

a) 40 zł za godzinę realizacji usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

     2) w ramach pobytu całodobowego nie więcej niż:

a) 600 zł za dobę realizacji usług, z zastrzeżeniem lit. b.

Kosztorys na realizację usługi w ramach pobytu całodobowego nie może przekroczyć kwot określonych w tabeli:

Rodzaj kosztów

Koszt jednostkowy

Wynagrodzenie opiekunów (22,92 zł/1 godz.)

Koszty czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci)

5,00 zł

Dostawa mediów (energia elektryczna, woda, gaz)

6,50 zł

Koszty utrzymania czystości

0,50 zł

Wyżywienie całodobowe

38,00 zł

Stawka za 1 dobę opieki

600,00 zł

Koszty obsługi zadania

2%

 

b) 800 zł za dobę realizacji usług dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Kosztorys na realizację usługi w ramach pobytu całodobowego nie może przekroczyć kwot określonych w tabeli:

Rodzaj kosztów

Koszt jednostkowy

Wynagrodzenie opiekunów (31,25 zł/1 godz.)

Koszty czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci)

5,00 zł

Dostawa mediów (energia elektryczna, woda, gaz)

6,50 zł

Koszty utrzymania czystości

0,50 zł

Wyżywienie całodobowe

38,00 zł

Stawka za 1 dobę opieki

800,00 zł

Koszty obsługi zadania

2%

 

 1. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującego bezpośrednią i stałą opiekę, decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub inną osobę upoważnioną.
 2. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez decyzji administracyjnej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu. Jednakże decyzja powinna zostać wydana niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.
 4. Oferent obowiązany jest poinformować opiekuna osoby niepełnosprawnej o prawach
  i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej.
 5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa oferentowi oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.
 6. Oferent powinien wykazywać doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami 
  z niepełnosprawnością. W celu właściwej realizacji zadania oferent zobowiązany będzie do zatrudnienia odpowiednej kadry zgodnie z wymogami określonymi w programie tj. osób świadczących usługę opieki wytchnieniowej posiadających kwalifikacje lub doświadczenie
  w opiece nad tymi osobami.
 7. Zarówno w ramach pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego oferent zapewni dostępność do świadczenia usług w godzinach i terminach odpowiadających zapotrzebowaniu osób objętych wsparciem.
 8. W ramach pobytu całodobowego wymagane będzie spełnienie przez oferenta odpowiednich warunków sanitarnych i bytowych oraz zapewnienie odpowiedniej kadry do opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Ponadto oferent zobowiązany będzie do wykazania doświadczenia w opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
 9. Oferent dokonuje rozliczenia usług opieki wytchnieniowej na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Programu.
 10. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 11. Zadanie musi być realizowane na terenie Miasta Białystok.
 12. Realizacja zadania powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:

a) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240);

b) zasada równego traktowania – oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

 1. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 2. Informacja o realizacji zadania publicznego oraz finansowaniu go ze środków z Funduszu Solidarnościowego winna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 10.12.2023 r.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 758 880,00 zł, w tym na:

a) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności – 336 000,00 zł – maksymalna liczba godzin wsparcia – 8 400

koszty obsługi zadania 2% - maksymalnie 6 720,00 zł;

b) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 172 800,00 zł – maksymalna liczba godzin wsparcia – 4 320

koszty obsługi zadania 2% - maksymalnie 3 456,00 zł;

c) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Miasta Białystok, skierowanej do dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 235 200,00 zł – maksymalna liczba dni pobytu – 294

koszty obsługi zadania 2% - maksymalnie 4 704,00 zł.

 

 

 

 

Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Miastu  przez Wojewodę Podlaskiego.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po złożeniu ofert, dokonaniu oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

 1. Warunki przyznawania dotacji:

 

 1. Zlecenie zadania i ich finansowanie  odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U.  2022 poz. 1634 z późn. zm.).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.

3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:

1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów
w przypadku przyznania dotacji w wysokości  mniejszej  niż wnioskowana;

2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy
i dokonywanych z tych środków wydatków;

3) posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków pochodzących
z Programu;

4) realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie;

5) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy
Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania  został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku  Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057);

6) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych
lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego
2019 r;

7) informowania o finansowaniu zadania ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;

8) umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;

2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;

3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:

1) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;

2) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek lub kredytów;

3) nabycie lub dzierżawę gruntów;

4) prace budowlane;

5) zadania inwestycyjne;

6) działalność gospodarczą i polityczną;

7) wynagrodzenia związane z realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu i zakresu realizacji zadania;

8) odsetki od zadłużenia;

9) kary i grzywny;

10) spłatę zaległych zobowiązań finansowych;

11) koszty leczenia i rehabilitacji osób;

12) amortyzację;

13) rezerwy na pokrycie przyszłych spłat lub zobowiązań;

14) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

16) odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.);

   17) opiekę świadczoną przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.

4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.16 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa
21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl,na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.

7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.

8. Wymagana dokumentacja:

 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu
  i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji);
 4. projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”.

9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje się wkładu własnego.

 

 1. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

 

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
 2. są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
 3. są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
 4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
 5. zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
 6. są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane
  i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
  1. Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
 1. wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami
  płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia
  dla każdego stanowiska pracy;
 2. koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

 

 1. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie realizacji projektu.

 

Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15%.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

 

1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.

2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji
i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia,
w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od powyższej decyzji nie stosuje się trybu odwołania.

5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

6. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:

 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz
  nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
 2. złożone po terminie;
 3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
 4. niedotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
 5. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 6. podpisane przez osoby nieupoważnione;
 7. przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
 8. do których nie dołączono wymaganych załączników;
 9. zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione;
 1. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I następuje w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 • Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania? – jeśli dotyczy
 • Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
 • Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?

0-30 pkt

 

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
 • Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
 • Czy planowane wydatki są zasadne
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?

0-30 pkt

 

3.

Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
 • Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
 • Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?

0-30 pkt

 

4.

Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot

 • Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.

0-5 pkt

 

5.

Staranność w przygotowaniu oferty

 • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
 • Czy oferta sporządzona jest jasno
  i przejrzyście?

0-5 pkt

 

                                                                                                    Razem

max. 100

 

 

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej
70 punktów.

9. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 1. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w dwóch ostatnich latach oraz związanymi z nimi kosztami:

W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania wyniosła – 366 540,00 zł

W budżecie Miasta Białegostoku na 2022 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania wyniosła – 930 240,00 zł

VIII. Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama