Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2023 r
Nabór od 17.02.2023 do 10.03.2023 15:00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Gniew, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2023 r..

 Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 

 

na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały
Nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
oraz Uchwały
Nr LVI/476/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2023
ogłasza z dniem 17 lutego 2023 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2023 r.

 

 1. Rodzaj zadań

Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców Gminy Gniew w 2023 r.

 1. Zakres zadania objęty konkursem:

W ramach konkursu wspierane będą zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji ruchowej poprzez przedsięwzięcia zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców Gminy Gniew w 2023 r. mające na celu:

 1. popularyzację rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 2. organizację i uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych
  i turystycznych o charakterze otwartym.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Wysokość środków z budżetu Gminy Gniew przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych zero groszy). Wysokość udzielonej dotacji na podobne zadanie w 2022 roku wynosiła 15 000 zł, a w 2021 roku  wynosiła 10.000 zł.
 2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wybrane do realizacji w niniejszym konkursie.
 3. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące,
  tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

 

 1. Termin realizacji zadania:
 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r., a kończy się nie później niż 31 grudnia 2023 r.
 2. W ofercie należy wskazać planowane daty realizacji zgłaszanego w ofercie zadania.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gniew oraz na obszarze gminy Gniew,

c) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

d) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

e) złożą poprawnie wypełnioną ofertę, która jest zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
– poprzez platformę Witkac.pl wybierając  nabór  na  właściwy  zakres   zadań oraz w wersji papierowej, wygenerowanej ze platformy Witkac.pl dostarczając  ją  jednocześnie do  siedziby  Działu  Finansowego  Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Gniewie (ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew) wraz z wygenerowanym potwierdzeniem złożenia oferty
i kompletem wymaganych załączników.

 1. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

Złożenie:

a) więcej niż 1 oferty spowoduje automatyczne odrzucenie wszystkich jego ofert – złożonych przez oferenta w niniejszym konkursie,

b) oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. Wersja papierowa oferty wraz z jej załącznikami oraz potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności powinno być  podpisane  przez  właściwe  osoby  upoważnione do  składania  oświadczeń  woli w sprawach majątkowych
  w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z  zapisami  wynikającymi z  dokumentu  określającego  osobowość  prawną.  Oferta wraz z jej załącznikami i potwierdzenie złożenia oferty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Do oferty konkursowej i potwierdzenia jej złożenia należy dołączyć następujące dokumenty, z zastrzeżeniem ust. 2:
 1. załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie – tj. Klauzula informacyjna do konkursu ofert,
 2. załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie – tj. Oświadczenie oferenta
  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
 3. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji wpisanych do KRS  nie  ma  tego  obowiązku)  lub  inny  dokument  potwierdzający  status prawny oferenta i umocowanie osób
  go reprezentujących;
 4. upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem lub ewidencją;
 5. statut.
  1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej do dokonania tej czynności (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).
  2. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów, tj.:

a) wzór oferty realizacji zadania publicznego,

b) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego,

c) oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego,

- które są określone w załącznikach nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
.

 1. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 6, są dostępne na stronie Miasta i Gminy Gniew: www.bip.gniew.pl/m,305,zlecanie-zadan-publicznych.html 

 

 1. Zasady finansowania zadania:
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji wybranych zadań konkursowych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.
 2. Niniejszy konkurs nie dotyczy dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Gniew - udzielanych na warunkach i w trybie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2022
  poz. 1599 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej
  w Gniewie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
 3. Planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie może przekroczyć 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego, który może pochodzić z finansowych środków własnych (np. składki, środki wypracowane przez organizację), środków finansowych z innych źródeł publicznych
  (np. z budżetu Państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, darowizn – przy czym:

a) środki finansowe muszą wynosić minimum 5% wnioskowanej kwoty dotacji,

b) środki finansowe, wykazane w projekcie jako wkład własny finansowy, nie mogą pochodzić z budżetu Gminy Gniew.

 1. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 2. Koszty administracyjne, stanowią tę część kosztów, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania, w tym m.in. koszty zarządu
  (np. koordynacja zadania, obsługa księgowa zadania), opłaty administracyjne związane z realizowanym zadaniem (np. opłaty za najem powierzchni biurowych), opłata za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną zadania, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych.
 3. Oferent może w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania wykazać wkład osobowy, tj. pracę wolontariuszy oraz pracę społeczną swoich członków. Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy uwzględnić charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty jakie musiałyby ponieść zatrudniając odpłatnie personel.
 4. W źródłach finansowania kosztów realizacji zadania nie należy wykazywać zasobów rzeczowych. W przypadku zaangażowania na potrzeby zadania własnych i/lub pozyskanych nieodpłatnie z innych źródeł zasobów rzeczowych, w punkcie V.2. oferty należy  szczegółowo  opisać  zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w poszczególnych działaniach.

 

Z jednoczesnym zastrzeżeniem, że każdy oferent, który uzyska dotację
na realizację zadania :

 1. zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami (tj.: Dz.U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.),

  a każdy projekt zgłaszany do konkursu winien uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności sportowej prowadzonej przez kluby lub inne uprawnione organizacje,
  z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami,
 2. ustaw o ochronie danych osobowych, finansach publicznych i prawa zamówień publicznych.
 1. przewidział również w ramach realizacji zadania obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych
  z koronawirusem SARS-CoV-2, a w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz potwierdzenie jej złożenia wraz  z  kompletem  wymaganych do niej załączników należy złożyć w termie:

 1. do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 – w wersji elektronicznej
  za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl udostępnionego na stronie  https:://witkac.pl,

           oraz

 1. do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej
  w postaci wygenerowanej z elektronicznego generatora ofert witkac.pl wraz
  z potwierdzeniem złożenia  oferty i kompletem wymaganych jej załączników.

Komplet dokumentów w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie, bezpośrednio do Działu Finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie (83-140 Gniew, ul. Kusocińskiego 10) lub wysłać pocztą na powyższy adres. W obu przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w zakresie  rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej” (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do GOSiR).

         

          Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Obie wersje oferty – elektroniczna i papierowa są obligatoryjne.

 

 1. Tryb i kryteria oceny ofert konkursowych:
  1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Ocena formalna
   i merytoryczna przeprowadzona będzie/nie będzie* przy użyciu systemu informatycznego witkac.pl.
  2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert konkursowych:

1) kryteria oceny formalnej:

a) oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

b) oferta w wersji papierowej wraz z potwierdzeniem złożenia oferty została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,

c) potwierdzenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze,

d) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),

e) proponowane zadanie wpisuje się w priorytetowe zadania konkursowe,

f) planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie przekracza 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,

g) oferent wykazał w źródłach finansowania wkład własny finansowy wynoszący minimum 5% wnioskowanej kwoty dotacji,

h) koszty administracyjne nie przekraczają 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,

i) oferta papierowa wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w generatorze witkac.pl została  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  składania  oświadczeń  woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi
z dokumentu określającego osobowość prawną,

j) do oferty w wersji papierowej i potwierdzenia złożenia oferty dołączono wymagane załączniki, w przypadku  kserokopii złożone dokumenty zostały poświadczone za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej,

         2) kryteria oceny merytorycznej:

 1. wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt) – w jaki sposób oferent uzasadnił potrzebę realizacji zadania z punktu widzenia dotychczasowej oferty sportowo-rekreacyjnej gminy oraz jaki jest przewidywany wpływ realizacji zadania na aktywność fizyczną mieszkańców gminy,
 2. adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) – w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, czy opis zawarty w ofercie pozwala  na  wyciągnięcie  wniosku,  że  oferta  posiada  konkretny plan  dotarcia do  uczestników/odbiorców  zadania,  jaka  jest  pożądana frekwencja w wydarzeniu/przedsięwzięciu,
 3. planowane działania w zakresie realizacji zadania (0-5 pkt) – czy planowane metody promocji zadania są dopasowane
  do deklarowanego zasięgu wydarzenia/przedsięwzięcia i zdefiniowanej grupy odbiorców, czy planowane działania są szczegółowo
  i zrozumiale opisane oraz czy właściwie zaplanowano termin ich realizacji, czy przewidziano czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań,
 4. zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt) – czy cel zadania/zasięg wydarzenia/przedsięwzięcia jest odzwierciedlony
  w opisie zakładanych rezultatów, w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia (czy określono wprost mierniki realizacji celu)[1], w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe, czy przyjęty sposób monitorowania rezultatów pozwoli na określenie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu,
 5. doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie
  w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia,
 6. kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych
  w realizację zadania  (0-3  pkt)  –  w  jakim  stopniu  wykazany poziom  kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu,
 7. spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań (0-3 pkt) – w jakim stopniu  budżet  został  sporządzony  w  sposób  szczegółowy  i  przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne
  z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu,
 8. realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miary,
 9. udział planowanej dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba  przyznanych  punktów  uzależniona  będzie  od  udziału  dotacji w całkowitych kosztach zadania, im niższy udział dotacji
  w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów, i tak:

od 70 do 89,99 % - 1 pkt,

od 50 do 69,99 % - 2 pkt,

poniżej 50 % - 3 pkt,

 1. udział środków finansowych własnych w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od zadeklarowanego przez oferenta wkładu własnego finansowego, im wyższy udział wkładu własnego finansowego w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów i tak:

powyżej 5 % - 1 pkt,

powyżej 10 % - 2 pkt,

powyżej 20 % - 3 pkt,

 1. zasoby rzeczowe (0-3 pkt) – czy oferent przewidział do wykorzystania przy realizacji  zadania  zasoby  rzeczowe  własne  i/lub  pozyskane  nieodpłatnie z innych źródeł, czy wykazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań,
 1. kryterium oceny końcowej – uśredniona wartość punktowa oceny  merytorycznej (0-38 pkt).
  1. Przebieg oceny formalnej ofert konkursowych:
 1. ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Działu Finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie,
 2. w przypadku, gdy złożona oferta nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) odnośnik w kolejności i) i j) oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o brakach formalnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. c),
 3. oferta w wersji papierowej lub potwierdzenie złożenia oferty niezawierające podpisu żadnej z uprawnionych osób nie zostanie zakwalifikowane do uzupełnienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych,
 4. informacja o konieczności uzupełnienia oferty zostanie zamieszczona
  w systemie informatycznym witkac.pl na koncie danego oferenta,
 5. oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej ogłaszającego konkurs, a także do weryfikacji swojego konta w systemie informatycznym witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu witkac.pl,
 6. odrzucone z przyczyn formalnych będą oferty w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 pkt 1) odnośniki w kolejności a) – h),
  w przypadku braku podpisu na wersji papierowej oferty i potwierdzeniu złożenia oferty co najmniej jednej osoby upoważnionej oraz w przypadku, gdy oferent nie uzupełnił braków formalnych, do których został wezwany.
  1. Przebieg oceny merytorycznej ofert konkursowych:
 1. ocenie merytorycznej podlega każda oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej,
 2. oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym będą zbiorczo przekazane do komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2023 r.,
 3. komisja konkursowa w trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień,
 4. komisja konkursowa może określić możliwy do dofinansowania merytoryczny zakres  zadania  przedstawiony  w  ofercie,  zaproponować  kwotę  dofinansowania,  a także wskazać pozycje wymienione w budżecie zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem,
 5. komisja konkursowa dokonuje oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków komisji konkursowej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny merytorycznej,
 6. średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej stanowi ocenę oferty,
 7. wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Miasta
  i Gminy Gniew, preferowane do dofinansowania będą oferty, które zyskają minimum 23 punkty z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej.

UWAGA: Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
  1. W przypadku dużej liczby ofert – nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na konkurs.

O przyznaniu dofinansowania decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w odniesieniu do pozostałych ofert.

 1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w formie Jego zarządzenia biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej.
 2. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki
  i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
 3. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia
  31 marca 2023 r.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona w:
 1. systemie informatycznym witkac.pl,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gniew,
 3. na stronie gminnej https://www.gniew.pl/,
 4. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

 

 

 1. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:
 1. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 2. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości o jaką oferent wnioskował, złożona oferta jest wiążąca, z wyjątkiem sytuacji, w której oferent celem aktualizacji przedstawił zaktualizowany plan i harmonogram realizacji zadania publicznego.
 3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent zobowiązany będzie do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego planu
  i harmonogramu/opisu  rezultatów/kosztorysu zadania (w aktualizacji kosztorysu nie może ulec zwiększeniu procentowy udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania), złożone aktualizacje będą stanowić podstawę do zawarcia umowy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. uzyskanie niższej
  od planowanej dotacji z innego źródła publicznego) może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania w stosunku do podanego w ofercie (jednak planowana dotacja nie może przekroczyć 90 %  sumy wszystkich kosztów realizacji zadania). Przed podpisaniem umowy/aneksu oferent jest zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia przyczyn tych zmian i uzyskania akceptacji Burmistrza Miasta
  i Gminy Gniew.
 5. W przypadku zawarcia umowy oferent zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
  i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Gniew.
 6. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jakości zadania, w toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania,
  z zastosowaniem następujących zasad:

a) do 10% pomiędzy kosztami poszczególnych pozycji kosztorysu,

b) nie dopuszcza się przesunięć środków zaplanowanych na koszty realizacji  działań na wydatki administracyjne.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:
 1. możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w ust. 6 pkt a) i/lub pkt b) oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy,
 2. na pisemny wniosek oferenta możliwość wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu rzeczowego i finansowego zadania, gdzie ich wprowadzenie będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.
 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia mogą być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty w postępowaniu konkursowym.
 2. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie
  30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
  . Sprawozdanie należy złożyć
  w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków witkac.pl oraz
  w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z generatora wniosków witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną.
 3. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia generatora wniosków witkac.pl, dopuszcza się złożenie sprawozdania wyłącznie w wersji papierowej. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gniew oraz
  na stronie gminnej https://www.gniew.pl/ .  
 4. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne
  do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zostały poparte stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi.
 5. Zadanie publiczne zostanie uznane za zrealizowane jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostały zrealizowane, a rezultaty wskazane
  w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte
  na poziomie nie niższym niż 80% w stosunku do wielkości zaplanowanych.
   
  W przypadku, gdy  zadanie nie zostało zrealizowane lub zrealizowane częściowo Zleceniodawca określi wartość środków przekazanych Zleceniobiorcy na realizacje zadania do zwrotu kierując się zasadą proporcjonalności.

Strony w umowie mogą ze względu na specyfikę zadania publicznego ustalić inny wskaźnik procentowy (niższy niż 80% lub wyższy niż 80%).

 1. Pożądane jest aby oferent w pkt. III.5. oferty w opisie wskazał czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa od realizacji poszczególnych działań i związane z tym ryzyka nieosiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

 

 1. Unieważnienie konkursu:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert jeśli:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu
  o konkursie.
  1. Informacja o unieważnieniu konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób wskazany w punkcie X.

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega się prawo do:
 1. nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym,
 2. odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert,
 3. przedłużenia terminu składania ofert lub przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  1. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym materiały konkursowe, można uzyskać w Dziale Finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
   w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, tel. 58 535 80 40, e-mail: biuro@gosirgniew.com.

 

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1327
  z późn. zm.),
  Uchwały Nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
  26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na
  2023 rok” oraz Uchwały Nr LVI/476/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
  28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2023
  oraz niniejszym Ogłoszeniem. 
 2. Klauzula informacyjna RODO wraz z oświadczeniem oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi jeden z załączników do niniejszego ogłoszenia.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119,
s. 1 ze zm.
) - dalej „RODO” – informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych jest Gmina Gniew reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą w Gniewie przy Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, e-mail: sekretariat@gniew.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gniew.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z zapisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1327
  z późn. zm.,
  Uchwały Nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na
  2023 rok” oraz Uchwały Nr LVI/476/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
  28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2023  
    tj. gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. spełnia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych (np. z mocy Ustawy o finansach publicznych
  i Ustawy o rachunkowości), rozpatrywania reklamacji, obsługi serwisowej
  i gwarancyjnej – zgodnie z art.. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  1. Administrator przetwarza Pana(ni) dane na etapie:
 1. wniosku o przyznanie dotacji w następującym zakresie:
 • imiona i nazwiska,
 • nr PESEL,
 • nr telefonu,
 • adresy e-mail,
 • adres,
 • nr uprawnień,
 • forma prawna, w tym (NIP, REGON lub inny rejestr),
 • nr rachunku bankowego;
 1. kontroli prawidłowości wykorzystywania środków z otrzymanej dotacji –
  w zakresie danych osobowych członków/zawodników/i innych osób objętych projektem, na który złożono wniosek dotacyjny:
 • imiona i nazwiska,
 • nr PESEL,
 • nr telefonu,
 • adresy e-mail,
 • adres,
 • nr uprawnień,
 • forma prawna, w tym (NIP, REGON lub inny rejestr),
 • nr rachunku bankowego.
  1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w celu realizacji umowy np. obsługi informatycznej.
  2. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  3. Pana(ni) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
   w przepisach szczególnych, w tym Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – np.:
 1. dla celów księgowych i podatkowych – 5 lat,
 2. dla celów nawiązywania kontaktów i określenia zakresów współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym – 50 lat.
  1. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
   w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
  2. Posiada Pan(ni) prawo do:
 1. żądania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. ich sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia czynności przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pan(ni), że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  1. Pana(ni) dane osobowe będą pozyskane od organizacji, która złożyła wniosek
   o dotację w ramach niniejszego konkursu.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem, a podmiotem zewnętrznym: dostawcom w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie (Madkom S.A. al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia), dostawcom usług informatycznych w zakresie hostingu poczty mailowej  (home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), dostawcom usług informatycznych
   w zakresie sytemu ewidencyjno-księgowego (RADIX Sp. z. o. o ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk), firmom  zapewniającym brakowania dokumentacji w tym tej przetwarzanej w systemach informatycznych. Odbiorcą danych będzie również dostawca usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej listownie , a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczanych w Polityce Prywatności dostępnej w naszej jednostce oraz na naszej stronie www.gniew.pl.

 

 

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o konkursie

 

Klauzula Informacyjna do Konkursu Ofert

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej „RODO” – informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych jest Gmina Gniew reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą w Gniewie przy Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew,
  e-mail: sekretariat@gniew.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gniew.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z zapisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1327
  z późn. zm.,
  Uchwały Nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na
  2023 rok” oraz Uchwały Nr LVI/476/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
  28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2023
  , tj. gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. spełnia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych (np. z mocy ustawy o finansach publicznych
  i ustawy o rachunkowości), rozpatrywania reklamacji, obsługi serwisowej
  i gwarancyjnej – zgodnie z art.. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Administrator przetwarza Pana(ni) dane na etapie:
 1. wniosku o przyznanie dotacji w następującym zakresie:
 • imiona i nazwiska,
 • nr PESEL,
 • nr telefonu,
 • adresy e-mail,
 • adres,
 • nr uprawnień,
 • forma prawna, w tym (NIP, REGON lub inny rejestr),
 • nr rachunku bankowego;
 1. kontroli prawidłowości wykorzystywania środków z otrzymanej dotacji –
  w zakresie danych osobowych członków/zawodników/i innych osób objętych projektem, na który złożono wniosek dotacyjny:
 • imiona i nazwiska,
 • nr PESEL,
 • nr telefonu,
 • adresy e-mail,
 • adres,
 • nr uprawnień,
 • forma prawna, w tym (NIP, REGON lub inny rejestr),
 • nr rachunku bankowego.
 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w celu realizacji umowy np. obsługi informatycznej.
 2. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 3. Pana(ni) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
  w przepisach szczególnych, w tym Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – np.:
 1. dla celów księgowych i podatkowych – 5 lat,
 2. dla celów nawiązywania kontaktów i określenia zakresów współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym – 50 lat.
 1. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
 2. Posiada Pan(ni) prawo do:
 1. żądania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. ich sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia czynności przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pan(ni), że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Pana(ni) dane osobowe będą pozyskane od organizacji, która złożyła wniosek
  o dotację w ramach niniejszego konkursu.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem, a podmiotem zewnętrznym: dostawcom w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie (Madkom S.A. al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, Gdynia), dostawcom usług informatycznych w zakresie hostingu poczty mailowej  (home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), dostawcom usług informatycznych
  w zakresie sytemu ewidencyjno-księgowego (RADIX Sp. z. o. o ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk), firmom  zapewniającym brakowania dokumentacji w tym tej przetwarzanej w systemach informatycznych. Odbiorcą danych będzie również dostawca usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej listownie , a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczanych w Polityce Prywatności dostępnej w naszej jednostce oraz na naszej stronie www.gniew.pl

 

 

……………………………………….

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Załącznik nr 2

do Ogłoszenia o konkursie

 

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

            Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przekazuję* w celu złożenia oferty w konkursie ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2023 r.

 

 

……………………………………….

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

 

*W przypadku gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

 

[1]    Gdzie:

 1. dobór mierników musi wynikać z problemów, które mają być rozwiązane przez realizację celów,
 2. mierniki w dotacji:
 • ocenia produkt działania organizacji,
 • mierzy stopień wykonania celów działań złożonych w harmonogramie i kosztorysie oraz osiągnięcia założonych rezultatów,
 1. wyróżniamy:
 • miernik realizacji celu mierzony nakładami osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, który warunkuje rezultaty zadania (dające się zmierzyć – np. umowa zlecenia instruktora + ewidencja czasu pracy, odbytych zajęć, itp.),
 • miernik należytej staranności dla celów i rezultatów, gdzie brak jest obiektywnych możliwych kryteriów ich zmierzenia np. zadowolenie uczestników projektu, efektywna poprawa dostępności, jakość życia (np. wyniki przeprowadzonej ankiety satysfakcji uczestników zadania),
 • miernik produktu mierzony ilością i kosztem powstania produktu w relacji
  do założonych celów i grup lub grupy adresatów, do których jest skierowany
  np. oddziaływania szkoleniowe skierowane pod konkretną grupę odbiorców (np. realizacja założonych działań np. w formie konkretnej ilości zajęć → potwierdzone harmonogramem/ewidencją zajęć + faktyczne koszty osobowe → muszą determinować i służyć osiągnięciu konkretnego celu → np. udział w konkretnej imprezie, itp.).

 

Źródło: Gmina Gniew

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama