Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza

Reklama
Nabór od 02.03.2023 do 23.03.2023 23:59
Wydział Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 6 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2025 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie powierzenia realizacji zadania.

Zadanie pn.: „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza” dotyczy m.in.:

 1. działań edukacyjnych prowadzonych m.in. w formie:
  1. szkoleń, seminariów, doradztwa, warsztatów, wizyt studyjnych, przedstawianiu dobrych praktyk skierowanych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców przybliżających rolę ekonomii społecznej w lokalnym systemie rozwoju usług dla mieszkańców województwa mazowieckiego; działania mają przybliżać istotę realizacji usług społecznych opartych na współpracy, dialogu, zaangażowaniu mieszkańców oraz PES funkcjonujących w danej wspólnocie lokalnej tak aby usługi społeczne w większym zakresie mogły być świadczone przez podmioty ekonomii społecznej, tworzyły nowy rynek,
  2. szkoleń, seminariów, doradztwa, warsztatów, wizyt studyjnych, przedstawianiu dobrych praktyk, analizy potencjału rozwojowego skierowanych dla PES z województwa mazowieckiego dotyczących możliwości realizacji usług społecznych na rzecz mieszkańców we współpracy z JST; działania mają przybliżać przygotowanie i zasoby PES do realizacji usług społecznych,
  3. otwartych spotkań z ekonomią społeczną; otwarte spotkania z ekonomią społeczną będą miały charakter lokalny i będą miały formę "pikników rodzinnych" połączonych z tzw. "ryneczkami pracy", gdzie lokalni przedsiębiorcy będą promować swoją działalność i prowadzić rozmowy z osobami z podmiotów ekonomii społecznej co do możliwości zatrudnienia, a podmioty ekonomii społecznej będą prowadzić swoje stoiska promując swoją działalność i rekrutując nowych uczestników; w ramach otwartych spotkań z ekonomią społeczną funkcjonowała będzie strefa edukacyjna dla mieszkańców związana z ekonomią społeczną (spotkania m.in. z przedstawicielami PES, JST, OWES), strefa edukacyjna dla dzieci z konkursami, zabawami, animacjami; zabawy i animacje będą powiązane m.in. z działalnością lokalnych PES, np. gotowanie z PES, występ lokalnych zespołów muzycznych, tanecznych czy teatralnych z lokalnych PES; otwarte spotkania będą odbywały się raz w roku przez trzy lata w każdym powiecie/mieście na prawach powiatu w okresie wiosenno-wczesno jesiennym w weekendy;
 2. działań aktywizacyjnych – przez działania aktywizujące należy rozumieć angażujące lokalną społeczność atrakcyjne zajęcia, których celem jest upowszechnienie idei i zasad ekonomii społecznej; działania te mogą mieć postać: gier miejskich, gier terenowych, teambuldingu, questów czyli edukacyjnych gier terenowych łączących w sobie elementy zabawy i nauki, które pozwolą na poznanie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i realizowanych w nich usług społecznych;
 3. działań promocyjnych – kampania promująca ideę ES oraz usługi społeczne powinna zawierać szereg działań w postaci m.in. spotów reklamowych, reportaży, wywiadów z przedstawicielami ekonomii społecznej, publikacji w prasie, tv, internecie i innych lokalnych mediach; kampania ta powinna być prowadzona we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz sektora ES oraz powinni być do niej włączeni Rzecznicy Ekonomii Społecznej i Solidarnej wspierający rozwój ES w swoich środowiskach lokalnych; działania promocyjne powinny być oparte na nowoczesnych metodach i zmierzać w kierunku zainteresowania tematem, budowaniu w świadomości odbiorców pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej; wskazane jest, aby przy realizacji wszystkich zadań w ramach „Popularyzacji ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza” korzystać z zasobów podmiotów ekonomii społecznej np. zamawiając usługi społeczne (catering, wynajem sal, trenerzy itp.) i dokonując zakupu np. materiałów informacyjno-promocyjnych.

Uprawnieni wnioskodawcy:

Ofertę może złożyć tylko podmiot prowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie woj. mazowieckiego, posiadający aktualną akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przyznaną na podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21, z 2018 r. poz. 2 oraz z 2019 r. poz. 29) i art. 36 ust. 1 ustawy z  dnia 5 sierpnia 2022 r.  o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140). Złożenie oferty przez podmiot nieprowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadający ww. akredytację, jest możliwe tylko w formie oferty wspólnej, gdy jednym z oferentów jest podmiot prowadzący lub współprowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiadający ww. akredytację. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Opis wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Wszystkie działania w ramach zadania publicznego powinny być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania przyznawane będą za zaplanowanie w ofercie udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami (0/3 pkt):

 1. 0 pkt – brak informacji w ofercie,
 2. 3 pkt - informacja w ofercie o zaplanowaniu udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji zadania: od daty podjęcia przez Zarząd uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2025 r.

Zadanie realizowane będzie na podstawie umów trzyletnich w 4 regionach woj. mazowieckiego.

Kwoty w latach 2023–2025 na dotację w regionach:

 1. region 1 (subregion: warszawski zachodni, warszawski wschodni, m.st. Warszawa, żyrardowski) – 2 000 000,00 zł;
 2. region 2 (subregion radomski, ostrołęcki, ciechanowski) – 2 583 941,60 zł;
 3. region 3 (subregion siedlecki) – 905 109,49 zł;
 4. region 4 (subregion płocki) – 510 948,91 zł.

Wymagane jest, aby w ofercie w opisie zasobów kadrowych, nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama