Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 15.02.2023 do 29.09.2023 12:00
Wydział Polityki Społecznej,Kultury, Sportu i Promocji Regionu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Wydział Polityki Społecznej,Kultury, Sportu i Promocji Regionu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wkład własny 2023.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i przyznanie dotacji na realizację projektów w sferze zadań publicznych Powiatu Starogardzkiego o charakterze ponad gminnym określonych w Programie współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Rodzaj zadań objętych konkursem:

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Dotyczy organizacji pozarządowych z terenu powiatu starogardzkiego starających się o dofinansowanie projektów ze źródeł europejskich, ogólnopolskich  w 2023 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł w/w  na 2023 r. gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, z zakresu zadań realizowanych przez samorząd  powiatu starogardzkiego. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 75% i nie więcej niż 2500 zł. na jeden projekt. Z zadania wyłączone są projekty finansowane z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu, Marszałka  i Wojewody Województwa Pomorskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 10000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę.

§ 4. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 1.01.2023 r. a kończy nie później niż 31.12.2023 r.

§ 5. 1.  Na realizację zadania Zarząd Powiatu przeznacza łącznie kwotę 10.000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy).

2. W 2022 roku w przedmiotowym obszarze zrealizowano5 zadań na które Zarząd Powiatu przekazał dotacje w wysokości 10000,00 zł.

§ 6. 1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz  przekazanie do urzędu potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

2. Ogłoszony konkurs ma charakter otwarty do wyczerpania środków jednak nie dłużej niż do 29.09.2023 r.

3. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwis witkac.pl. Sporządzoną ofertę należy wydrukować wraz z potwierdzeniem zawierającym sumę kontrolną, która powinna być zgodna z sumą wskazaną w serwisie.

4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz poprzez serwis

witkac.pl, który jest zgodny ze wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U poz.2057).

5. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 3 i 4 równoznaczne jest z jej odrzuceniem.

6. Zadanie przedstawione w ofercie musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematyką konkursu ofert.

7. Na ostatniej stronie wydruku oferty należy umieścić pieczęć organizacji, złożyć czytelny/e podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do złożenia oferty wraz z pieczęcią/ami imienną/ymi.

8. Przedłożone do oferty kserokopie należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie odrębnie.

§ 7. 1. 1. Oferta powinna zawierać informację nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja  pozyskała, nazwę funduszu/programu, termin rozstrzygnięcia.

2. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku przedstawienia potwierdzenia otrzymania dotacji lub umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną, które będą stanowiły załącznik do umowy zawartej z Powiatem Starogardzkim.

3. Zarząd Powiatu w Starogardzie Gdańskim może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się że:

- rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

- organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

d) W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Zarząd Powiatu z przyczyn wyżej opisanych, Zarząd może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.

e) Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

§ 8. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona wyłącznie na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem.

§ 9. 1.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

- niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

- złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników;

- złożenie oferty w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie faksem, drogą elektroniczną, z pominięciem generatora witkac.pl);

- złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

- złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

- złożenie oferty niepodpisanej, bądź podpisanej przez osoby nieupoważnione;

- złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie ze względów formalnych wszystkich ofert.

3. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

- wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, wolontariuszy) 0-10 pkt,

- możliwości techniczne i organizacyjne (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt,

- kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-5 pkt,

- rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań i ich rozliczeń) 0-10 pkt,

- dotychczasowa współpraca z samorządem 0-5 pkt,

- wysokość wkładu własnego (min. 25%  wnioskowanej do powiatu starogardzkiego dotacji) 0-5 pkt,

- realność i rzetelność kosztorysu 0-10 pkt,

4. Ustala się minimalną sumę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w wysokości 26 pkt.

§ 10. 1.  Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową, której skład i regulamin działania został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, decyzja Zarządu jest ostateczna.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

5. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

6. Informacja o wyborze ofert zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.powiatstarogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

§ 11. 1.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

2. W przypadku przyznanej dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, do zawarcia umowy wymagana jest korekta oferty (harmonogram i kosztorys) sporządzone za pośrednictwem serwisu witkac.pl i złożenie jej w wersji papierowej.

§ 12. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, , który  powinien być złożony w wersji papierowej oraz poprzez serwis witkac.pl zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

§ 13. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17a,  tel. 58 767 36 01,  oraz na stronie internetowej www.powiatstarogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Papierowe wersje oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim lub przesyłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,

ul. Tadeusza Kościuszki 17,

83-200 Starogard Gdański,

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama