Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację działań/zajęć integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową dzieci i młodzieży- II nabór
Nabór od 16.02.2023 do 09.03.2023 16:00
Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 42 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Mielnie, Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na wspieranie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie priorytetu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację działań/zajęć integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową dzieci i młodzieży- II nabór..

I. Nazwa zadania konkursowego:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację działań/zajęć integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową dzieci i młodzieży.

II. Forma realizacji zadania: wspieranie.

III. Cel zadania publicznego:

Ograniczanie ryzyka uzależnień od alkoholu wśród dzieci i młodzieży.

 

IV. Opis zadania:

1. Działania informacyjne, edukacyjne w zakresie utrwalania prawidłowych wzorców zachowań
i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenia wiedzy

       w dziedzinie uzależnień.

2.  Realizacja zajęć (sportowych, rekreacyjnych) stanowiących element oddziaływań profilaktycznych, powinny obejmować:

  1. zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć m.in. zakaz stosowania używek, promowanie zachowań koleżeńskich, prospołecznych,  uczących wzajemnego szacunku i reguł fair play itp.). Zaleca się, aby uczestnicy zajęć po zapoznaniu się z zasadami podpisywali kontrakt – zobowiązanie do przestrzegania regulaminu;

b)  trening umiejętności: życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie
z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp.;

c)  współpracę z rodzicami: angażowanie ich w formie klubu kibica albo do udziału w zawodach razem z dziećmi, umożliwienie podejmowania i realizowania przez rodziców własnych pomysłów (np. organizacja zawodów, treningi w innym miejscu niż dotychczas).

      3. Rekomendowane działania profilaktyczne spełniają następujące wskaźniki:

a)  zakładają działania długie (całoroczne) i intensywne,

b) prowadzone są we współpracy z nauczycielami (ze szkołą), nie tylko przez specjalistów zewnętrznych,

c)   zakładają aktywną współpracę z rodzicami,

d) zapewniają wszystkim realizatorom i uczestnikom atrakcyjne i dobrze przygotowane materiały   edukacyjne,

e) zadanie zakończone jest ewaluacją działań profilaktycznych.

      Uwaga! Zajęcia sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. Powinny być integralną częścią zadania publicznego i pełnić funkcję uzupełniającą do podejmowanych działań psychoprofilaktycznych, które ujęte są w planie i  harmonogramie oraz kosztorysie oferty.

4. Zalecane jest, aby proponowane działania inne niż zajęcia pozalekcyjne, nie miały charakteru akcyjnego, ograniczonego w czasie do jednego wydarzenia. Uwaga! Warunkiem dofinansowania kosztów takich wydarzeń jak piknik/festyn itp. jest podjęcie w ramach wydarzenia działań profilaktycznych (np. kolportaż materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie akcji prozdrowotnych przeciwko używkom itp.).

5. Adresaci: dzieci i młodzież z terenu gminy Mielno, rodzice i opiekunowie, mieszkańcy gminy Mielno (uwaga! ważne jest podanie w ofercie liczby uczestników bezpośrednich zajęć), w tym w szczególności:

- dzieci i młodzież  - odbiorcy działań o charakterze profilaktyki uniwersalnej;

- dzieci ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi (np. uczęszczające na zajęcia do placówek wsparcia dziennego) – odbiorcy działań o charakterze profilaktyki selektywnej,

- rodzice i opiekunowie dzieci z ww. grup.

V. Środki przeznaczone na realizację zadania: 42 000 zł

VI. Termin realizacji zadania: od 20 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

VII. Miejsce realizacji zadania: teren miasta i gminy Mielno.

VIII. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Oferent zostanie wykluczony z udziału w konkursie na etapie oceny formalnej.

IX. Dotacja ze środków Gminy Mielno może stanowić do 85 % wartości finansowej zadania publicznego.

X. Nie jest możliwa wycena wkładu rzeczowego. W ofercie można wkład rzeczowy opisać, co wiąże się z możliwością otrzymania punktów zgodnie z pkt IV.1. karty oceny merytorycznej.

XI. Wkład osobowy nie jest wymagany. Oferty, w których zaplanowane zostanie wkład osobowy otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z pkt IV.1 karty oceny merytorycznej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama