Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r
Nabór od 15.02.2023 do 09.03.2023 15:30
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Miejski w Łomży, Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r..
 

I RODZAJE ZADAŃ
Edukacja ekologiczna i przyrodnicza

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadnia: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

II ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.    Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
2.    Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), w szczególności z siedzibą w Łomży i działające na rzecz Miasta Łomży, które prowadzą działalność statutową w sferze objętej konkursem.
3.    Oferent może wykazać wkład własny finansowy i osobowy.
4.    Dwa podmioty lub więcej mogą złożyć ofertę wspólną; oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty i sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
5.    Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego może być wykorzystana w szczególności na:
a.    koszty osobowe: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia oraz honoraria,
b.    koszty eksploatacyjne: wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania oraz koszty korzystania z obiektu (energia, woda itp.) na czas realizacji zadania publicznego,
c.    koszty administracyjne, w tym koszty obsługi technicznej, księgowej, prawnej
d.    koszty wydawnicze,
e.    nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,
f.    zakup usług obcych m.in. przejazdy, zakwaterowanie, transport,
6.    W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić koszty, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki) oraz wycenę pracy wolontariuszy potwierdzoną zawartymi umowami/porozumieniami lub oświadczeniami złożonymi przez te osoby.
7.    Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne obejmujące: usługi księgowe, prawnicze, koordynację projektu, zakup materiałów biurowych dotyczących zadania, nie mogą przekroczyć 15% kosztów całkowitych jego realizacji.
8.    Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego nie może być wykorzystana na:
a.    koszty stałe podmiotów, w tym: wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia, utrzymanie i  wyposażenie biura, czynsz za wynajem lokalu, podatki, cła, opłaty skarbowe,
b.    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz po dacie zakończenia zadania,
c.    opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
d.    nabycie lub dzierżawę gruntów,
e.    prace budowlane, w tym budowę nowych obiektów budowlanych,
f.    zakup obiektów budowlanych,
g.    zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
h.    działalność gospodarczą i polityczną.
9.    Oferent zobowiązany jest do podania w dziale III, pkt. 6 dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tj. zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów – wartości docelowej, sposobu monitorowania rezultatów/źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika).  
10.    Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, jeżeli oferent osiągnie co najmniej 80% założonych w ofercie rezultatów.
11.    Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:
a.    nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20% w części dotyczącej przyznanej dotacji,
b.    nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.
12.    Naruszenie postanowienia, o którym mowa w pkt. 11, uważa się za pobranie części dotacji
w nadmiernej wysokości.
13.    Każda zmiana wynikła w trakcie realizacji zadania publicznego, m.in. dotycząca wysokości wydatkowanych środków, poziomu rezultatów, terminu realizacji zadania itp. powinna zostać niezwłocznie zgłoszona do pracownika Urzędu Miejskiego w Łomży obsługującego konkurs. Zmiany mogą bowiem wymagać podpisania Aneksu do umowy.

III TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.    Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych
w umowie o powierzenie lub w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
2.    Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r.
3.    Zadanie, w zależności od jego charakteru, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:
a.    być przygotowane dla szerokiego grona odbiorców,
b.    być nakierowane na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości, umiejętności uczestników po zakończeniu realizacji zadania,
c.    powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
3.    W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi.
4.    Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a.    dostarczenia, na wezwanie Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
b.    sporządzania i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
c.    złożenia, wraz z ofertą realizacji zadania publicznego, informacji o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (wzór informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu). Informację należy wypełnić, podpisać przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS lub inną ewidencją) i jej skan załączyć do oferty w systemie Witkac.pl,
d.    informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Łomża na każdym etapie realizacji zadania. Ponadto, zobowiązany jest do stosowania na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych logotypu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu z informacją, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża oraz używania na profilach społecznościowych #zasmakujwłomży,
e.    dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb
i organów.
f.    złożenia, przy zawarciu umowy o realizację zadania publicznego, oświadczenia o braku podwójnego finansowania wydatków ponoszonych w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków dotacji z budżetu Miasta Łomża.
 

IV SKŁADANIE OFERT
1.    Ofertę należy złożyć poprzez serwis Witkac.pl.
2.    Formularz oferty jest zgodny z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
3.    Termin złożenia ofert: elektronicznie w systemie Witkac.pl: do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 15.30.
4.    Po wypełnieniu elektronicznego formularza oferty należy wydrukować z systemu Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty, podpisać je przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS lub inną ewidencją)
i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia elektronicznej oferty, złożyć podpisane potwierdzenie w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego/nadania). Podpis na potwierdzeniu złożenia oferty powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna.

V TRYB I TERMIN DOKONYWANIA WYBORU OFERT
1.    Złożone oferty podlegają ocenie formalnej przez pracownika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny
(w części – ocena formalna) stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2.    Do oceny merytorycznej złożonych ofert Prezydent Miasta Łomża powoła komisję konkursową.
3.    W  skład komisji konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomża oraz minimum trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
4.    Komisja dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), zawartych w karcie oceny (w części – ocena merytoryczna) stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5.    Komisja konkursowa sporządza protokół wraz z listą rekomendacyjną złożonych ofert
i proponowaną kwotą dotacji, którą przedstawia Prezydentowi Miasta Łomża.
6.    Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Łomża w formie Zarządzenia.
7.    Wybór ofert w konkursie nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert wskazanego w cz. IV. pkt 3 niniejszego Regulaminu.
8.    Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferent otrzymuje informację o konieczności aktualizacji oferty w zakresie wskazanym przez organizatora konkursu.
9.    Zaktualizowaną ofertę należy złożyć do organizatora konkursu poprzez serwis Witkac.pl oraz wydrukować, podpisać i dostarczyć potwierdzenie złożenia poprawionej oferty do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (Punkt Obsługi Mieszkańców, parter) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).
10.    Termin złożenia zaktualizowanej oferty i potwierdzenia jej złożenia (wygenerowanego z systemu Witkac.pl i podpisanego przez osoby upoważnione) określa obsługujący konkurs pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży, przekazując tę informację niezwłocznie oferentowi. Niezłożenie aktualizacji w terminie oznacza rezygnację z dotacji.  
11.    Oferent może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno być skierowane
do Prezydenta Miasta Łomża i zawierać: nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  w imieniu oferenta.
12.    Podmioty, których oferty zostały wybrane, celem zawarcia umowy o realizację zadania publicznego przedkładają następujące informacje:
a.    dane osób uprawnionych do podpisania umowy, tj. imię i nazwisko osoby/osób, nr PESEL,
b.    dane osoby odpowiedzialnej ze strony oferenta za koordynację realizacji umowy, tj. imię i nazwisko osoby oraz numer telefonu kontaktowego,
c.    w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,
d.    nr rachunku bankowego.

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama