Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Włączanie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów

Reklama
Nabór od 02.03.2023 do 23.03.2023 23:59
Wydział Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Włączanie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2024 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie powierzenia realizacji zadania.

Nazwa zadania konkursowego i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Zadanie pn.: Włączanie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów

Wysokość środków publicznych (w zł): 1 000 000 zł, w tym:

 1. w 2023 r. - 500 000 zł
 2. w 2024 r. - 500 000 zł 

Zadanie realizowane na podstawie dwóch umów dwuletnich w 2 regionach woj. mazowieckiego [1], tzn. warszawskim stołecznym i mazowieckim regionalnym.

[1] Klasyfikacja NUTS w Polsce, prowadzona przez GUS. Regiony zgodne z klasyfikacją NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części), czyli region warszawski stołeczny (podregion warszawski zachodni, podregion warszawski wschodni, m. st. Warszawa) oraz mazowiecki regionalny (podregion płocki, podregion ciechanowski, podregion ostrołęcki, podregion żyrardowski, podregion siedlecki, podregion radomski).

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego regionu (jedna umowa dla regionu warszawskiego stołecznego, druga umowa dla regionu mazowieckiego regionalnego).  Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty:

- dla regionu warszawskiego stołecznego łączna kwota wynosi 800 000 zł:

a. w roku 2023 - 400 000 zł

b. w roku 2024 - 400 000 zł

- dla regionu mazowieckiego regionalnego lączna kwota wynosi 200 000 zł:

a. w roku 2023 - 100 000 zł

b. w roku 2024 - 100 000 zł

Informacje specyfikujące zadanie

 1. Zadanie zakłada realizację bezpłatnych stacjonarnych praktyk przez studentów
  z mazowieckich wyższych uczelni w podmiotach ekonomii społecznej (PES) z terenu woj. mazowieckiego w szczególności (do wyboru): przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna, centrum integracji społecznej (CIS), warsztat terapii zajęciowej (WTZ), zakład aktywności zawodowej (ZAZ), organizacja pozarządowa prowadząca działalność odpłatną lub gospodarczą.
 2. Planuje się, że praktyki będą trwały minimum 70 godzin (przez minimum 2 tygodnie,
  z wyłączeniem świąt). Jeden student może odbyć praktyki w kilku PES.
 3. Łącznie praktykami zostanie objętych minimum 300 osób (240 osób w regionie warszawskim stołecznym i 60 osób w regionie mazowieckim).
 4. Praktykant musi być studentem uczelni wyższej z terenu województwa mazowieckiego. Preferowane kierunki studiów objęte praktykami to: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika: animacja społeczno-kulturowa, pedagogika zdolności i informatyki, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka,psychologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna moduł arteterapia, socjologia, polityka społeczna, zarządzanie, ekonomia, nowe media, administracja, informatyka.
 5. Program praktyk będzie zgodny z głównym kierunkiem studiów, na którym znajduje się student.
 6. Każdy student podczas odbycia praktyk będzie miał uzupełniany dziennik praktyk, który będzie zawierał daty, miejsca i tematy zajęć praktycznych oraz zakres prac wykonywanych danego dnia (wraz z liczbą godzin).
 7. Studentowi może zostać zapewnione wyżywienie i dojazd podczas odbywania praktyk.
 8. Zalecenie zakupu usług lub produktów mających wesprzeć działania odbiorców zadania (np. wyżywienie, materiały promocyjne) w podmiotach ekonomii społecznej z terenu woj. mazowieckiego.
 9. Po odbyciu praktyk każdy student otrzyma zaświadczenie, wystawione przez PES.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązuje się do:

 1. zrekrutowania mazowieckich uczelni wyższych posiadających doświadczenie w realizacji praktyk studenckich;
 2. zrekrutowania mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej, które przyjmą studentów na praktyki;
 3. rekrutacji studentów na praktyki we współpracy z uczelniami;
 4. podpisania porozumienia z uczelniami i PES, w którym będą obywały się praktyki (jedna uczelnia może mieć podpisane porozumienie z więcej niż jednym PES, PES może mieć podpisane kilka porozumień z różnymi uczelniami), porozumienia w regionie mazowieckim muszą obejmować różne podregiony[2];
 5. nawiązania współpracy między uczelnią i PES a lokalnymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które realizują usługi wsparcia dla PES ze swojego subregionu;
 6. zapewnienia opiekunów praktyk (wraz z ich wynagrodzeniem), zarówno ze strony uczelni, jak i ze strony PES;
 7. zorganizowania spotkań informacyjno-organizacyjnych dla studentów zainteresowanych projektem praktyk;
 8. zapewnienia praktykantom ważnego ubezpieczenia: od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas ich trwania;
 9. zapewnienia praktykantom niezbędnej odzieży (np. ochronnej) pozwalającej w bezpieczny sposób na realizowanie zadań wyznaczonych przez PES;
 10. zapewnienia tłumacza języka obcego (minimum języka angielskiego i języka ukraińskiego)
  w przypadku zakwalifikowania się na praktyki studentów obcokrajowców, którzy wyrażą taką potrzebę;
 11. przygotowania ankiety ewaluacyjnej dotyczącej efektów praktyk, zarówno dla studentów jak
  i dla przedstawicieli PES, w którym odbywają się praktyki oraz dla uczelni – wzór ankiety do akceptacji przez MCPS;
 12. zorganizowania konferencji podsumowujących realizację zadania (po każdym roku realizacji zadania), w których zostaną przedstawione efekty współpracy, jako prelegenci wezmą udział m.in. przedstawiciele PES, w którym odbywały się praktyki, przedstawiciele uczelni wyższych, studenci odbywający praktyki, przedstawiciele Oferenta oraz przedstawiciele MCPS;
 13. przygotowania dwóch raportów z realizacji praktyk (częściowy po pierwszym roku realizacji zadania i podsumowujący pod koniec drugiego roku realizacji zadania);
 14. stałego monitorowania rezultatów działań i ich dokumentowania;
 15. zachowania spójności założeń niniejszego zadania, grupy docelowej oraz realizacji z opisem zadania.

[2] Klasyfikacja NUTS w Polsce, prowadzona przez GUS. Podregiony zgodne z klasyfikacją NUTS 3 – region mazowiecki obejmuje następujące podregiony: podregion płocki, podregion ciechanowski, podregion ostrołęcki, podregion żyrardowski, podregion siedlecki, podregion radomski.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. zaplanowanie w ofercie udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami – 0/2 pkt (zaleca się, żeby informacje dotyczące powyższych dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wyraźnie wskazać w pkt. III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”): 0 pkt – brak informacji w ofercie, 2 pkt – informacja w ofercie o zaplanowaniu udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami;
 2. zwiększenie liczby studentów, którzy ukończą praktyki, od wymaganego w zadaniu minimum – od 0 do 5 punktów, z czego każdy punkt zostanie przyznany za dodatkowych 10 studentów, którzy ukończą praktyki z zastrzeżeniem, że oferent nie może uzyskać więcej niż 5 pkt (zaleca się, żeby informacje dotyczące powyższych dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wyraźnie wskazać w pkt. III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”).

Termin realizacji zadania: od daty podjęcia przez Zarząd uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2024 r.

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności powinny zostać zawarte w pkt III.3 oferty, tj. Syntetyczny opis zadania, gdyż poziom ten podlega ocenie merytorycznej i ma znaczący wpływ na punktację.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferent, który nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym powinien załączyć do oferty w systemie Witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający jego status prawny.

Wymagane jest, aby w ofercie w opisie zasobów kadrowych, nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama