Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący...

Reklama
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku. Zadanie 1: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2
Nabór od 13.02.2023 do 06.03.2023 23:59
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku. Zadanie 1: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2..

ZARZĄDZENIE NR 33 /2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 13 lutego 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 11 ust 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r. poz. 165 ze zm.), Uchwały Nr XLIII/490/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022r. w sprawie  uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLIV/501/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLIV /500/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia
22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku.

2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie zadań publicznych wskazanych w § 7 i § 8 Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 – przyjętym Uchwałą Nr XLIII/490/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwałą Nr XLIV/501/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwałą Nr XLIV/500/2022 Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026.

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 3. na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – www.nowydwormaz.pl/ngo

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                   /-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 33/2023

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 13 lutego 2023 roku

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku, polegającym na:

„Realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”

oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 1. Rodzaj zadania i warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85153 oraz dział 851 rozdział 85154).

Cel: Ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu oraz zjawiska odurzania się alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej.

 

L.p. zadania

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

1.

Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach IV – VIII szkół podstawowych oraz w Zespole Szkół Nr 2.

Adresaci zadania:

 • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII,
 • uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • rodzice uczniów,
 • członkowie Rad Pedagogicznych szkół.

Dotyczy wyłącznie placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Specyfikacja:  

 • programy profilaktyczne powinny być dostosowane do występujących w danej grupie problemów i potrzeb,
 • powinny mieć swoje uzasadnienie w przeprowadzonej w 2022 roku „Diagnozie problemów społecznych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” (odniesienia do ww. Diagnozy należy wskazać w ofercie w części III w pkt. 3. „Syntetyczny opis zadania”). Z dokumentem zapoznać się można na www.bip.nowydwormaz.pl, zakładka Konkursy ofert NGO i małe granty, przydatne dokumenty –

( https://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=143551).

 • wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów o podobnym zakresie,
 • liczba odbiorców w grupie warsztatowej oraz czas trwania jednego programu powinien być adekwatny do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć,
 • kadra powinna posiadać kwalifikacje adekwatne do realizowanego programu,
 • działania powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy z grupą,
 • praca z grupą może być uzupełniona spotkaniami indywidualnymi,
 • integralną częścią realizowanego zadania muszą być warsztaty skierowane do rodziców oraz członków Rad Pedagogicznych,
 • niezbędnym elementem każdego zadania musi być przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanych działań i przedstawienie wyników w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego.

 

Szkolne programy profilaktyczne powinny dodatkowo:

 • być realizowane w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • uwzględniać działania w zakresie profilaktyki uzależnień zrealizowane w poszczególnych oddziałach szkolnych w poprzednich latach.

 

Informacja dodatkowa – łączna liczba oddziałów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023:

- klasy IV – VIII – 76 oddziałów,

- Zespół Szkół Nr 2 – 16 oddziałów.

- w przypadku ogłoszenia rozporządzenia o zamknięciu placówek edukacyjnych, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa typu Sars-Cov-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszcza się realizację zadania publicznego z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość (on-line).

Wysokość środków finansowych: 70 000 zł

(wg klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85153)

2.

Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I – III szkół podstawowych.

Adresaci zadania:

 • uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
 • rodzice uczniów,
 • członkowie Rad Pedagogicznych szkół.

Dotyczy wyłącznie placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Specyfikacja:

 • programy profilaktyczne powinny być dostosowane do występujących w danej grupie problemów i potrzeb,
 • powinny mieć swoje uzasadnienie w przeprowadzonej w 2022 roku „Diagnozie problemów społecznych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” (odniesienia do w. w Diagnozy należy wskazać w ofercie w części w części III w pkt. 3. „Syntetyczny opis zadania”). Z dokumentem zapoznać się można na www.bip.nowydwormaz.pl, zakładka Konkursy ofert NGO i małe granty, przydatne dokumenty - ( https://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=143551).
 • wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów o podobnym zakresie,
 • liczba odbiorców w grupie warsztatowej oraz czas trwania jednego programu powinien być adekwatny do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć,
 • kadra powinna posiadać kwalifikacje adekwatne do realizowanego programu,
 • działania powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy z grupą,
 • praca z grupą może być uzupełniona spotkaniami indywidualnymi,
 • integralną częścią realizowanego zadania muszą być warsztaty skierowane do rodziców oraz członków Rad Pedagogicznych,
 • niezbędnym elementem każdego zadania musi być przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanych działań i przedstawienie wyników w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego.

 

Szkolne programy profilaktyczne powinny dodatkowo:

 • być realizowane w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • uwzględniać działania w zakresie profilaktyki uzależnień zrealizowane w poszczególnych oddziałach szkolnych w poprzednich latach.

Informacja dodatkowa – łączna liczba oddziałów szkolnych w roku szkolnym 2022/2023:

- klasy I – III szkół podstawowych – 45 oddziałów.

 • w przypadku ogłoszenia rozporządzenia o zamknięciu szkół, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa typu Sars-Cov-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszcza się realizację zadania publicznego z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość (on-line).

Wysokość środków finansowych: 50 000 zł

(wg klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85154)

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.).
 2. Oferenci nie mają obowiązku wyceny wkładu rzeczowego.
 3. Oferenci mają obowiązek określenia dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania publicznego, o których mowa w cz. III pkt. 5 i 6 oferty – „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 10 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
 5. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.).
 6. Dofinansowanie nie może przekraczać 95% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

III.  Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków 

 1. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową. W przypadku wzrostu sumy wydatków - maksymalnie do 15%.
 2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

IVTermin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych: lipiec i sierpień).

V. Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki do ich realizacji, w tym:
  • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze;
  • kadrę (w realizację zadania mogą być zaangażowani przeszkoleni wolontariusze);
  • specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
  • sprzęt niezbędny do realizacji określonego zadania.
 3. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

VI. Termin i warunki składania ofert

 1. Ofertę należy składać na druku, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057). Wzór oferty można pobrać ze strony https://nowydwormaz.pl/1030,przydatne-dokumenty
 2. Ofertę należy złożyć w Generatorze wniosków, dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 6 marca 2023 roku. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Konieczne jest złożenie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl wraz z wygenerowanym z systemu potwierdzeniem złożenia oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 roku do godziny 16.00, w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Wygenerowana oferta wraz potwierdzeniem złożenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 5. Ofertę wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów), w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim mogą udzielać stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (tel. /22/ 51 22 162).

Pouczenie:

 1. Wszystkie ostorny oferty być ze sobą połączone (np. zszyte)
 2. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisac wszystkie załączniki.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

VII. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 2. Wygenerowane z systemu witkac.pl „Potwierdzenie złożenia oferty”, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 3. Statut organizacji lub inny regulamin potwierdzający sposób działania organizacji i reprezentacji zarządu. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą
  się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 8. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 10. W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych (dział VII pkt. 2 - 5).

 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

VIII. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania, od pracownika wydziału, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 • oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
 • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana zgodnie ze złożona ofertą.

 

IX. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 2. Opinii merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021, poz. 1327 ze zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.
 3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta.
 4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim).
 6. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 9. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

X. Kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Członkowie komisji konkursowej ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
 4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje, co do wyboru ofert przedkładane są Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w drodze zarządzenia.

 

XI. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Dotacje przyznane w 2022 i 2023 roku w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Dział

Rozdział

Paragraf

2022

2023

851

85153

2360

43 900 zł

0 zł

851

85154

2360

696 311 zł

442 500 zł

 

                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                   /-/ Jacek Kowalski

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

KARTA OCENY FORMALNEJ

 

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji

1,

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2,

Tytuł zadania publicznego (z oferty)

 

3,

Nazwa i adres oferenta

 

 

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik Urzędu)

Prawidłowość oferty pod względem formalnym

Tak/ Nie/
Nie Dotyczy

1.      Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

2.      Oferta realizacji zadania publicznego została złożona zamkniętej kopercie  w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

3.      Papierowy wydruk oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl wraz z wygenerowanym z systemu witkac.pl potwierdzeniem złożenia oferty zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

4.      Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym dotyczące maksymalnej liczby złożonych ofert przez jedną organizację. Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków.

 

5.      Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6.      Do oferty załączone zostały:

a.    kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta – w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

b.    dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

 

c.    statut organizacji lub inny regulamin potwierdzający sposób działania organizacji i reprezentacji zarządu.

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adnotacje urzędowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta: [niepotrzebne skreślić]

 • spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej
 • nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej

 

………………………………………………………………………

(data i podpis pracownika Urzędu dokonującego oceny formalnej oferty)

                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                   /-/ Jacek Kowalski

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

………………………………………

(data)

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

  Adnotacje Urzędowe

Treść adnotacji

1,

Numer zarządzenia w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert

 

2,

Tytuł zadania publicznego ( z oferty

 

3,

Nazwa i adres oferenta

 

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Zgodność założonych rezultatów z celami i priorytetami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym/

10

 

2.

Adresaci zadania: opis odbiorców i sposób zaspokajania ich potrzeb.

10

 

3.

Organizacyjna jakość zadania: przejrzysty plan działań, spójny z harmonogramem, możliwość realizacji zadania w sytuacji epidemii

10

 

4.

Racjonalne określenie rezultatów zadania oraz sposobu ich monitorowania:

-zgodność zakresu rzeczowego z harmonogramem i kalkulacją kosztów;

-spodziewane rezultaty

10

 

I b.

Kwalifikacje osób realizujących zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

10

 

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, w tym:

20

 

1.

Wcześniej zrealizowane projekty

10

 

2.

Dotychczasowa współpraca z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

10

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Poprawne, racjonalne i zasadne przedstawienie kosztów zadania w odniesieniu do zaplanowanych działań

10

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

20

 

1.

Wkład własny finansowy oraz świadczenia od odbiorców

10

 

2.

Wkład osobowy, w tym wolontariuszy i praca społeczna członków.

10

 

RAZEM

100

 

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w

 latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wynik głosowania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ofertę rekomendowało/rekomendował …….. członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się ……… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Stanowisko komisji konkursowej do opiniowania ofert

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości …………..……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania

 

 

Uwagi

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert

Podpisy poszczególnych członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

                                                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                                                        /-/ Jacek Kowalski

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

………………………………………

(data)

INDYWIDUALNA KARTA OCENY

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji:

1.

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

3.

Nazwa i adres oferenta

 

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Zgodność założonych rezultatów z celami i priorytetami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym/

10

 

2.

Adresaci zadania: opis odbiorców i sposób zaspokajania ich potrzeb.

10

 

3.

Organizacyjna jakość zadania: przejrzysty plan działań, spójny z harmonogramem, możliwość realizacji zadania w sytuacji epidemii

10

 

4.

Racjonalne określenie rezultatów zadania oraz sposobu ich monitorowania:

-zgodność zakresu rzeczowego z harmonogramem i kalkulacją kosztów;

-spodziewane rezultaty

10

 

I b

Kwalifikacje osób realizujących zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

10

 

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, w tym:

20

 

1.

Wcześniej zrealizowane projekty

10

 

2.

Dotychczasowa współpraca z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

10

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Poprawne, racjonalne i zasadne przedstawienie kosztów zadania w odniesieniu do zaplanowanych działań

10

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

20

 

1.

Wkład własny finansowy oraz świadczenia od odbiorców

10

 

2.

Wkład osobowy, w tym wolontariuszy i praca społeczna członków.

10

 

RAZEM

100

 

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w

 latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                           /-/ Jacek Kowalski

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama