Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wakacyjne plenerowe animacje kulturalno – artystyczne, a także popularyzacja...

Reklama
„Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wakacyjne plenerowe animacje kulturalno – artystyczne, a także popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”
Nabór od 09.02.2023 do 06.03.2023 16:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wakacyjne plenerowe animacje kulturalno – artystyczne, a także popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”.

1.Nazwa zadania konkursowego: „„Lokalna integracja mieszkańców dzielnicy Targówek poprzez wakacyjne plenerowe animacje kulturalno – artystyczne, a także popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy””.

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania: Poszerzenie wakacyjnej oferty kulturalnej w przestrzeni publicznej dla mieszkańców Dzielnicy Targówek oraz ich rodzin poprzez organizację różnych form aktywności twórczej.

Celem konkursu jest wspieranie zadań z zakresu kultury przyczyniających się do wzrostu wiedzy i wrażliwości artystycznej, rozwoju pasji i zdolności oraz popularyzacji sztuki i różnych form artystycznych. Stworzenie możliwości zaangażowania się osób mieszkających w dzielnicy w aktywność kulturalną w pobliżu domu poprzez udział w bezpłatnych przedsięwzięciach z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stwarza przyjazne środowisko do rozwoju zainteresowań artystycznych oraz pasji. Zapewnienie mieszkańcom Dzielnicy Targówek ciekawych form spędzania czasu wolnego wspiera podniesienie poziomu wiedzy historycznej oraz kształtowanie postawy patriotycznej, a także służy rozwojowi kompetencji kulturowych.

Cel jest zgodny z celami strategicznymi Strategii #Warszawa2030:

 • 2. Wygodna lokalność, cel operacyjny 2.2: Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu,
 • 4. Twórcze środowisko, cel operacyjny 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.
   

4.Opis zadania:

Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

Organizacja cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalno – artystycznych w przestrzeni publicznej w okresie czerwiec - wrzesień 2023 r. na terenie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
w celu wzbogacenia wakacyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy Targówek oraz ich rodzin.

Ogólne warunki realizacji zadania:

 

Zadanie może być realizowane poprzez projekty i przedsięwzięcia artystyczne wzbogacające plenerową wakacyjną ofertę kulturalną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, m.in.:

 1. cykliczne i okazjonalne przedsięwzięcia kulturalne oraz artystyczne popularyzujące dziedzictwo kulturowe, historię oraz wielokulturowość Targówka,
 2. prowadzenie działań z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, tworzonych wokół tematów istotnych dla wybranej grupy lub społeczności lokalnej,
 3. działania z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, prowadzone w plenerze
  i w przestrzeniach otwartych,
 4. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów.

W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące:

 1. szczegółów programowych – stosowne do specyfiki przedsięwzięcia (oczekuje się przedstawienia ramowego programu działań, opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia ich minimalnej liczby oraz określenia sposobu ich pozyskania).
  Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy;
 2. przygotowanie i zredagowanie planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego wskazanie grup/grypy adresatów, sposób dotarcia do adresatów, projektu, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie (z uwzględnieniem przygotowania projektu, druku, kolportażu, w tym afisza/plakatu);
 3. zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia - zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia lub wskazania miejsca do prowadzenia działań. Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia wydarzenia. Oferent zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.
  Oferent zobowiązany jest w przypadku realizowania projektu na terenie parków, skwerów lub terenów zielonych do złożenia wymaganego pisemnego zobowiązania, że w przypadku naruszenia lub uszkodzenia powierzchni biologicznie czynnych dokona przywrócenia ich do stanu poprzedniego (w tym ew. odtworzenia zniszczonej zieleni).
 4. zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią;

5.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby zapewniały pełny i skuteczny udział osób ze szczególnymi potrzebami, na zasadzie równości z innymi osobami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności określonych w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Sposób zapewnienia dostępności należy przedstawić w punkcie „VI. Inne informacje 3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

6.Rezultaty zadania: 

Przykładowe rezultaty (katalog otwarty):

       a.zwiększenie oferty kulturalnej:

 • Wskaźnik: liczba wydarzeń kulturalnych,
 • Narzędzie pomiaru: kalendarium wydarzeń/plan imprez.

  b.organizacja działań warsztatowych, jako forma spędzania czasu wolnego mieszkańców:
   
 • Wskaźnik: liczba warsztatów,
 • Narzędzie pomiaru: harmonogram warsztatów.
   

       c.zwiększenie udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych:

 • Wskaźnik: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych/procent zapełnienia widowni oraz rozdysponowania wejściówek,
 • Narzędzie pomiaru: oszacowanie liczby uczestników.

  d.pogłębienie wiedzy i wrażliwości artystycznej mieszkańców, rozwój ich zainteresowań:
   
 • Wskaźnik: liczba działań, liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych/procent zapełnienia widowni oraz rozdysponowania wejściówek,
 • Narzędzie pomiaru: harmonogram działań, oszacowanie liczby uczestników wydarzenia, badania ankietowe.

  e.zwiększenie wiedzy historycznej mieszkańców oraz kształtowanie postawy patriotycznej:
 • Wskaźnik: liczba działań, liczba osób uczestniczących w wydarzeniach historycznych/patriotycznych,
 • Narzędzie pomiaru: harmonogram działań, oszacowanie liczby uczestników, badania ankietowe.
   

7.Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama