Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki

Reklama
Nabór od 08.02.2023 do 03.03.2023 15:30
Starostwo Powiatowe w Bochni
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615 37 64.
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2023 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

W  konkursach wspierane będą zadania:

1) w ramach działalności kulturalnej w Powiecie.

Cel główny:  zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, realizowanych przez podmioty lokalne.

W ramach konkursu w szczególności wspierane będą działania, polegające na:

-        organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji,

-        wspieraniu edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej,

-        organizowaniu wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich,

-        wspieraniu imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu,

-        wydawaniu publikacji w postaci drukowanej, służących upowszechnianiu tradycji, historii i kultury Powiatu,

-        upowszechnianiu i promocji twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i za granicą,

-        edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, mającej na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie,

-        animowaniu, podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz działań, służących rozwojowi społeczności lokalnej,

-        organizacji imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję Powiatu, związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej.

Wymagane jest uzyskanie przynajmniej trzech rezultatów zadania

Przykładowe rezultaty: zrealizowanie przedsięwzięcia kulturalnego lub artystycznego  (np. koncert, warsztaty, konkurs, spektakl, wystawa), udział określonej liczby uczestników w przedsięwzięciu, wydanie wartościowych, dostępnych dla odbiorców i szeroko dystrybuowanych wydawnictw (np. książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne);

Przykładowe wskaźniki: liczba uczestników wydarzeń, liczba podmiotów trzecich zaangażowanych w wydarzenie.

Przykładowe narzędzia pomiaru: listy obecności, raporty ewaluacyjne, ankiety, dokumentacja fotograficzna wydarzeń, raport aktywności użytkowników w kanałach internetowych, dedykowanych projektowi.

2) w ramach upowszechniania kultury fizycznej w wymiarze ogólnopowiatowym.

Cel główny:  zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do różnego rodzaju wydarzeń z zakresu kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty lokalne.

W ramach konkursu w szczególności wspierane będą działania, polegające na:

-        organizowaniu i współorganizowaniu powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych, promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,

-        wspieraniu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym,

-        wspieraniu sportu osób niepełnosprawnych.

Wymagane jest uzyskanie przynajmniej trzech rezultatów zadania

Przykładowe rezultaty: zwiększenie dostępności kultury fizycznej dla mieszkańców, udział określonej liczby uczestników/podmiotów w przedsięwzięciu, zorganizowanie wydarzenia.

Przykładowe wskaźniki: liczba uczestników wydarzeń. liczba podmiotów trzecich zaangażowanych 
w wydarzenie.

Przykładowe narzędzia pomiaru: listy obecności, raporty ewaluacyjne, ankiety, dokumentacja fotograficzna wydarzeń, raport aktywności użytkowników w kanałach internetowych, dedykowanych projektowi.

3) w ramach turystyki:

Cel główny:  zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do różnego rodzaju wydarzeń o charakterze turystycznym, realizowanych przez podmioty lokalne.

W ramach konkursu w szczególności wspierane będą działania, polegające na:

-        krajoznawstwie oraz czynnym wypoczynku,

-        wydawaniu publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu.

Wymagane jest uzyskanie przynajmniej trzech rezultatów zadania

Przykładowe rezultaty: zwiększenie zainteresowania turystyką  wśród mieszkańców, udział określonej liczby uczestników/podmiotów w przedsięwzięciu, zorganizowanie wydarzenia.

Przykładowe wskaźniki: liczba uczestników wydarzeń. liczba podmiotów trzecich zaangażowanych w wydarzenie.

Przykładowe narzędzia pomiaru: listy obecności, raporty ewaluacyjne, ankiety, dokumentacja fotograficzna wydarzeń, raport aktywności użytkowników w kanałach internetowych, dedykowanych projektowi.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

1. Zarząd Powiatu w Bochni przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert środki finansowe do łącznej kwoty 240 000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

Wysokość środków przeznaczonych na   realizację    poszczególnych   zadań wynosi odpowiednio: 
1) na zadania z zakresu kultury - 110 000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) 
2) na zadania z zakresu kultury fizycznej - 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych). 
3) na zadania z zakresu turystyki - 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

2. Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia ich realizacji, poprzez udzielenie dotacji.

Oferty należy składać w terminie: 8 lutego - 3 marca 2023 r.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu naboru ofert w wypadku wystąpienia obiektywnych czynników zewnętrznych. Publikacja informacji o przedłużeniu terminu podlega analogicznym zasadom jak ogłoszenie o konkursie. 
W przypadku wystąpienia obiektywnych, zewnętrznych czynników, uniemożliwiających realizację zadań publicznych Powiatu w 2023 roku, Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursów.

Oferent zobowiązany jest przesłać ofertę na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Oferta na realizację w 2023 r. zadań Powiatu Bocheńskiego z zakresu kultury / kultury fizycznej / turystyki” (należy wpisać odpowiedni obszar) oraz nazwą zadania

W przypadku umieszczenia oferty w zamkniętej kopercie należy umieścić na niej dane identyfikujące Oferenta.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa (decyduje data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu, a nie data stempla nadania pocztowego).

Reklama