Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 15:00
Wydział Informacji Społecznej (WIS)
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 24 tys. PLN
Gmina Miejska Starogard Gdański, Wydział Informacji Społecznej (WIS) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Ogłoszenie Nr WIS.524.1.2023

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 09 lutego 2023 r.

o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Uchwała Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizacje w formie wsparcia:

Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2023 roku  przeznacza się  kwotę
60.000,00 zł.    
Szczegółowy podział zadań  i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

             1. Prowadzenie archiwum kociewskiego – 7.000,00 zł.     
             2. Przygotowanie i realizacja programów poetyckich w nurcie poezji śpiewanej i piosenki literackiej
                 – 24.000,00 zł.
             3. Pozostałe zadania - Przygotowanie imprez/ uroczystości/ wydarzeń które będą wpisywać się w kulturalne    

             potrzeby mieszkańców miasta Starogard Gdański, - 29.000,00 zł.

 1. Termin realizacji zadania: od 22 marca do 31 grudnia 2023 roku.
 2. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2022 r.: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosiła 60.000,00 zł.

Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

 1. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Wojciech Gdaniec – tel. 585306093, wojciech.gdaniec@um.starogard.pl
 2. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu, na którą zostało złożone potwierdzenie/oferta.
 3. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 3 marca 2023 r., godz. 15:00.
 4. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl w wersji papierowej należy złożyć do dnia 8 marca 2023 r. do godz. 15:00 do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 5. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej w terminie jak dla składania wersji papierowej.
 6. W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty/ofertą należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
 7. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-9 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.
 8. Załączniki do składanej oferty:
  1. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.
  2. Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 9. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
 10. Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną  zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu    

z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Warunki realizacji zadania:

Organizator w ramach realizacji poszczególnych zadań wymaga:

 1. Prowadzenie archiwum kociewskiego,
 2. Przygotowanie i realizacja programów poetyckich w nurcie poezji śpiewanej i piosenki literackiej,
 3. Pozostałe zadania - Przygotowanie imprez / uroczystości / wydarzeń które będą wpisywać się w kulturalne potrzeby mieszkańców miasta Starogard Gdański,
 4. Harmonogram powinien przewidywać działania przez cały okres realizacji zadania.

 

 1. Rezultaty:
  1) Prowadzenie archiwum kociewskiego:
  prowadzenie archiwum kociewskiego.

2) Przygotowanie i realizacja programów poetyckich w nurcie poezji śpiewanej: organizacja warsztatów, organizacja koncertów.

             3) Pozostałe zadania: organizacja imprez / uroczystości / wydarzeń które będą wpisywać się w kulturalne 

             potrzeby mieszkańców miasta Starogard Gdański,

                                                

 1. Finansowanie zadania
  1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.
  2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów  zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
  3. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od dnia 22 marca 2023 r.
  4. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.
  5. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2023 r.:

1) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania:        
- koszty transportu

- koszty publikacji i promocji

- koszty wkładu osobowego

2) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania nie przekraczające 20% wartości dotacji.

 1. Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:
  1. wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,
  2. pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  3. refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,
  4. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
  5. działalność gospodarczą,
  6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  7. udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,
  8. premie, stypendia,
  9. kary regulaminowe.
 2. Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.
 3. Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości zadania. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.
 4. Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

- środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

- środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp)

- pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

 1. Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:
  1. pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami,  lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  2. pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.
 2. Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.
 3. W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca

 

 1. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Wydział Informacji Społecznej na podstawie karty oceny formalnej:

 

Lp.

Kryteria formalne

TAK/NIE

1

Oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym szczegółowych warunkach konkursu

 

2

Poświadczenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu

 

3

Poświadczenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze Witkac.pl
 

 

 1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest w dniu oceny oferty i stwierdzeniu braków formalnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl.
 2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.
 3. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta nie jest poddawana dalszej ocenie.
 4. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

 

19. Ocena merytoryczna

 

Kryterium oceny merytorycznej

Punktacja

Od – do

1.

Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2021 r. lub 2022 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

0-5

2.

Celowość realizacji zadania

0-15

 

2.1

Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

0-10

2.2

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

0-5

3.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-10

3.1

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2020-2022, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

0-5

3.2

Zasoby kadrowe - kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

0-5

4.

Opis planowanych działań - ich spójność z celami

0-5

5.

Budżet zadania

0-13

 

5.1

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

0-5

 

5.2

Udział wkładu własnego osobowego:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 do 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

 

5.3

Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 do 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

6.

Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

0-5

7.

Liczba punktów ogółem

 

Zasady oceny merytorycznej

Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów
 

         

Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

 

20. Sposób informowania o wynikach konkursu – wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl

21. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści

                     1)  Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 22 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

                     2) W przypadku zmniejszenia wkładu własnego w zadaniu, organizacje pozarządowe zobowiązane są    

                      proporcjonalnie zmniejszyć kwotę dotacji do wykorzystania.

                     3) Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy.

                     4) Wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wymaga co najmniej 20%    

                      wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadania. Wkład ten może być finansowy i/lub   

                      osobowy, obejmujący pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy.

5) Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

6) Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

7) Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

8) W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

22. Zastrzeżenia ogłaszającego.

1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

3) Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama