Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 07.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Działania realizowane w ramach zadania publicznego:

Cel 1: Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi zwłaszcza w przypadku korzystania z dróg publicznych (pieszy, rowerzysta, pasażer). Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Opola.

Działanie:

  • inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych),
  • realizacja działań z zakresu przeciwdziałania popełniania przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym.

Cel 2: Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Miasta Opola na bazie jednostek OSP. Wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych z jednostkami OSP.

Działanie:

  • organizacja działań jednostek OSP dla społeczności lokalnej dzielnic Miasta Opola.

Cel 3: Propagowanie i podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ochotniczych Straży Pożarnych.
Działanie:

  • realizacja działań promujących współpracę pomiędzy młodzieżowymi drużynami pożarniczymi i weteranami OSP i społecznością lokalną.

Cel 4: Propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej - informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi.

Działanie:

  • organizacja pokazów działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Cel 5: Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń.

Działanie:

  • organizacja konkursów, olimpiad, festiwali z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych w szkołach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń.

Cel 6: Kształtowanie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprawa warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Działanie:

  • organizacja miejskich zawodów sportowo-pożarniczych.

Cel 7: Działania prewencyjne jednostek OSP w obszarze bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.

Działanie:

  • prowadzenie działań prewencyjnych przez jednostki OSP poprzez patrolowanie akwenów wodnych, oraz ich linii brzegowych.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniewww.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 28.02.2023 roku o godzinie 15.30.

Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze lub w pokoju 205 w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w dniach: poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Reklama