Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 08.02.2023 do 01.03.2023 12:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urządu Miasta Krakowa
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)

Termin realizacji zadania: od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania:

Zadania, określone przez Oferentów w drodze konkursu ofert, mogą być realizowane w dowolnych formach i miejscach, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniających ich najwyższą skuteczność.

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku 2022 przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest animacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, pasji, przeciwdziałanie izolacji i samotności rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności tak, aby zwiększyć uczestnictwo rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym w życiu społecznym.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 • zwiększenie aktywności rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne lub dorosłe dziecko niepełnosprawne poprzez udział w zorganizowanych kulturalno-rekreacyjnych: imprezach, wyjazdach, szkoleniach, warsztatach;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym,
 • umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań w środowiskach lokalnych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym,
 • zagospodarowanie czasu wolnego określonej liczbie dzieci niepełnosprawnych lub dorosłych dzieci niepełnosprawnych,
 • działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym w życiu społecznym,
 • pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych;

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z poźn.zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 roku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, zmienionym zarządzeniem nr 2687/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2022 roku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: sz.umk@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:
 • wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert LUB
 • wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 1 marca 2023 roku o godz. 12.00.

Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:

 • przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 336/2023 PMK z dnia 6 lutego 2023r. LUB
 • wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter segment A, pokój nr 12.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama