Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 31.01.2023 do 22.02.2023 16:00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 15.00 pod nr telefonu 22 695 60 55 i 22 695 60 43
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci
Wojewoda Mazowiecki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim w formie powierzania lub wsparcia.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego,
2. Podmioty, które zostały wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo mazowieckie.

Wyżej wymienione podmioty maja do realizacji zadania konkursowe m in. działania podejmowane na terenie województwa mazowieckiego, służące osiągnięciu rezultatów w zakresie celu określonego dla danego zadania, w następujących obszarach (priorytetach):

Zadanie nr 1: Przeciwdziałanie bezdomności

Cele zadania:
1) efektywność i dostępność rozwoju dotyczącego specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej (w tym: streetworking, programy/centra diagnostyczno-poradnicze, pomoc medyczna, pomoc socjalna, psychologiczna i psychiatryczna oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób bezdomnych w sytuacji kryzysowej — zapewniające diagnozę i wdrażanie adekwatnych instrumentów indywidualnego wsparcia);
2) podniesienie efektywności i wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności (w tym: programy rozwoju mieszkalnictwa treningowego, rozwój centrów coachingu i readaptacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych, rozwój funkcji aktywizującej schronisk dla bezdomnych, programy przeciwdziałania długotrwałej socjalizacji dzieci i młodzieży w warunkach zamieszkiwania w placówkach dla bezdomnych, wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy na rzecz wychodzenia z bezdomności);
3) rozpowszechnienie instrumentów na rzecz obniżenia ryzyka bezdomności osób i rodzin zagrożonych (w tym projekty dotyczące: pomocy specjalistycznej i edukacji ekonomicznej 
dla rodzin i osób zagrożonych eksmisją, profilaktyki bezdomności wychowanków placówek wychowawczych oraz przebywających w jednostkach czasowego pobytu, w tym placówkach leczniczych oraz penitencjarnych, wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy na rzecz profilaktyki bezdomności).

Zadanie nr 2: Regionalny system pomocy żywnościowej

Cel Zadania:

1) dystrybucja żywności dla osób potrzebujących wsparcia w województwie mazowieckim.

Zadanie nr 3: Lokalna profilaktyka społeczna

Cele zadania:

1) wdrażanie opartych na diagnozie lokalnych potrzeb programów profilaktyki pomocy i interwencji społecznej, uzupełniających instrumenty pomocy społecznej i wspierania rodziny, np.: programów pedagogiki ulicznej, rodzinno-środowiskowych programów socjoterapeutycznych, organizacji zajęć dla dzieci i rodzin wymagających wsparcia, poradnictwa i innych działań w ramach profilaktyki samobójstw, w tym osób małoletnich, aktywizacji życiowej osób starszych w sposób inny niż tworzenie i dofinansowywanie dziennych domów i klubów seniora, programów przeciwdziałania wykluczeniu czy zaburzeniu pełnionych ról społecznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 4: Udzielanie wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej mieszkańcom województwa mazowieckiego

Cele zadania:
1)    zapewnienie wsparcia specjalistycznego osobom w kryzysie psychicznym, w tym wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego oraz interwencji kryzysowej;
2)    poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji 
ze społecznością lokalną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i  ich rodzin;
3)    zwiększenie dostępności i skuteczności różnorodnych form wsparcia dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

roku 2023 wysokość środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań objętych konkursem wynosi łącznie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Termin i forma składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej:

  • w siedzibie urzędu:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, pok. 1 (kancelaria – biuro podawcze), wejście F (wejście od al. „Solidarności”)

  • drogą pocztową na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5,  00-950 Warszawa

Termin składania ofert upływa dnia 22 lutego 2023 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data nadania przesyłki). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz numeru zadania określonego w części II niniejszego ogłoszenia.

Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zadań konkursowych udzielane są wyłącznie w okresie od publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania ofert.

Pracownicy Biura Kadr i Organizacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają wyjaśnień na pytania oferentów, dotyczących zadań konkursowych, od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 15.00 pod nr telefonu 22 695 60 55 i 22 695 60 43.

Pracownicy udzielając informacji, nie dokonują wstępnej oceny formalnej i merytorycznej.

Reklama