Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 06.02.2023 do 01.03.2023 15:30
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Wojewoda Małopolski ogłosił w 2023 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadaniem publicznym jest realizacja programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;

b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

Termin realizacji zadania konkursowego ustala się od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku.

Na wykonanie zadania konkursowego w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku Wojewoda Małopolski przeznacza środki finansowe w wysokości 350 000 zł.

Termin złożenia ofert w konkursie upływa 1 marca 2023 roku.

Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „I otwarty konkurs ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób”, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok.

24 w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe na adres:
Wydział Organizacji i Kontroli
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

c) w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo profilami zaufanymi, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: urzad@malopolska.uw.gov.pl

Oferta realizacji zadania konkursowego winna zawierać elementy określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Formularz wzoru oferty dostępny jest na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl – Organizacje pozarządowe / Wzory dokumentów dotyczące współpracy.

Reklama