Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2023, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej
Nabór od 07.02.2023 do 28.02.2023 17:00
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 270 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2023, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, poz. 1700) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a i art. 13 ust. 1, ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022  poz. 1327, poz. 1812) w związku z Uchwałą Nr LV/151/2022  Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 oraz Uchwałą Nr LVII/178/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2023, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

 

Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r.  w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek w roku 2022, będące zadaniem własnym gminy wynikającym z art. 176 pkt 3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),
 2. Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą tego rodzaju placówki na terenie miasta Włocławek.
 3. Planowana maksymalna, łączna wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w roku 2023 wyniesie 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie  z budżetem na rok 2023.
 4. Zastrzega się możliwość zmniejszenia sum przyznanych środków publicznych na realizację zadania  w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Miasto Włocławek.
 5. Zadanie było realizowane w latach ubiegłych, a dotacje w roku 2022 wynosiła 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 6. Przyznane środki będą miały charakter dofinansowania realizacji zadania zleconego.
 7. Realizując zadanie publiczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240)

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy, prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem zleconego zadania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 4. Realizację zadań publicznych w formie wsparcia, Gmina Miasto Włocławek dofinansowuje nie więcej niż do 85% całkowitych kosztów zadania publicznego.
 5. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% całkowitych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład finansowy (własny lub pochodzący z innych źródeł) nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 6. Oferty, które będą zawierały niższy poziom wkładu własnego, od wskazanego w ust. 5, zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej.
 7. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację zadania.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku przyznania niższej dotacji, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego odsyła oferentowi ofertę do poprawy w  generatorze wniosków „Witkac” –www.witkac.pl. Oferent poprawia ofertę, tzn. wprowadza zmiany   w kosztorysie, uwzględniające przyznaną kwotę dotacji i odsyła za pomocą generatora wniosków „Witkac” w terminie 14 dni od dnia odesłania oferty do poprawy. Następnie wydrukowaną z  generatora, poprawioną i podpisaną ofertę dostarcza (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w ciągu 5 dni od dnia złożenia poprawionej oferty w  generatorze witkac.pl. Niezłożenie poprawionej oferty  w generatorze ofert, w terminie 14 dni od dnia odesłania oferty do poprawy, uznane będzie za rezygnację  z zawarcia umowy.
 9. Jeżeli dany koszt wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uzna się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany preliminarza wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.
 10. W ramach realizacji zadania koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% wartości zadania w tym m.in.:

         1) koszty obsługi księgowej - wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,

         2) koszty działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym,

         3) koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych Oferenta, np. koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz czynsz za pomieszczenia, opłaty  pocztowe, opłaty bankowe - w części związanej z realizacją zadania.

     11. Oferty, w których koszty administracyjne przekroczą wartość określoną w ust. 10, zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej.

     12. Dotacja może być przeznaczona na koszty:

 1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacja zadania, zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej realizacji zadania,
 2. uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie,
 3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. poparte oryginalnymi dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta, w tym:
 1. koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych zawartych z osobami zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania i nadzoru,
 2. koszty wynajmu pomieszczeń w części dotyczącej realizacji zadania,
 3. koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania w tym m.in. materiały do prowadzenia zajęć.
 4. koszty ubezpieczenia uczestników,
 5. koszty biletów wstępu na zaplanowane i wykazane w ofercie imprezy (np. kino, basen),
 6. koszty transportu,
 7. koszty paliwa – w przypadku posiadania pojazdów przez zleceniobiorcę,
 8. nagrody rzeczowe,
 9. inne koszty związane z bezpośrednią realizacja zadania.

    13. Dotacja nie może być przeznaczona na:

     1) działalność gospodarczą;

     2) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania;

     3) działalność polityczną i religijną;

     4) udzielanie pomocy finansowej osobom prawnym lub fizycznym;

     5) opłaty i kary umowne;

     6) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania;

     7) remont i adaptację pomieszczeń;

     8) zakup środków trwałych i wydatki inwestycyjne;

     9) zakup gruntów;

    10) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania;

    11) wydatki poniesione na przygotowanie oferty;

    12) opłaty oferenta niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (np. składki członkowskie, licencyjne).

    13) zakup tzw. „wyżywienia śmieciowego” (np. chipsy, napoje zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, żywność typu fast-food) i lekarstw.

  14. Wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji przed dniem podpisania umowy, stanowią koszt kwalifikowalny jeżeli tak stanowi umowa.

  15. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U z 2022 poz. 1327 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

III. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Zadanie należy realizować w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r.
 2. Zadanie publiczne winno być wykonane dla jak największej liczby potencjalnych odbiorców z terenu Miasta Włocławek.
 3. Oferenci zobowiązani są uwzględnić w ofertach obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne oraz wszelkie ograniczenia, nakazy i zakazy ustalone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.                       
 4. Podmioty realizujące zadania zobowiązuje się do bezwzględnego monitorowania i przestrzegania wszelkich wytycznych oraz ograniczeń, nakazów i zakazów ustalonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, w tym wynikające z wprowadzonymi wytycznymi przeciwepidemicznymi  oraz wszelkimi ograniczeniami, nakazami i zakazami ustalonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego umowa dotacyjna może być rozwiązana na mocy porozumienia stron. 
 6. Realizując zadanie publiczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240)
 7. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
 8. Jeżeli w ramach zadania wykorzystywane są samochody prywatne do rozliczenia kosztów stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 9. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 10. Oferent zobowiązany jest w szczególności do zabezpieczenia posiłku podczas zajęć i utrzymania placówki czynnej przez wszystkie dni robocze  co najmniej 4 godziny dziennie.
 11. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 31) w szczególności art. 21:

„1.Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

2.  Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych.

3.  Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.”

    12. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek o:

 1. planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację, miejsca i godzin realizacji zadania,
 2. dokonanych zmianach dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie lub danych teleadresowych.

    13. Wzór umowy na realizację zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Termin, tryb i warunki składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1) wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem www.witkac.pl, zwanym dalej generatorem wniosków „Witkac”, w terminie do 28 lutego 2023 r. do godziny 17.00.

2) następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z generatora wniosków „Witkac”, podpisanie przez osoby upoważnione i dostarczenie w zamkniętej kopercie osobiście do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ul. Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 54 414 44 65 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17,00, w piątki 7.30 – 14.00,  bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w  rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U z 2022 poz. 896   z   późn. zm.), na ww. adres.

Opis koperty:

Oznaczenie nazwy i adresu oferenta oraz nazwy konkursu -  „Konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2023, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej”.

       2. Oferty dostarczone w wersji papierowej muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji.

       3. Do oferty składanej w generatorze wniosków „Witkac”, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:

       1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk
z internetu aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami;
w przypadku oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek), numer pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań (skład zarządu), sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym,

      2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji (przed zeskanowaniem statut powinien być potwierdzony za zgodność                   z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione, ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem),

     3) pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,

     4) aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego,

     5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku projektów z udziałem partnera.

     6) oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

     7) regulamin organizacyjny placówki,

     8) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym usytuowana jest placówka,

     9) opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania wraz z koncepcją pracy placówki w czasie realizacji zadania,

     10)  kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Dyrektora placówki oraz pracowników placówki.

    4. Brak załączników, o których mowa w ust. 3 traktowany jest jako błąd formalny.

    5. O brakach formalnych, o których mowa w ust. 3 pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego powiadamia oferenta poprzez generator wniosków „Witkac” i wyznacza termin na uzupełnienie. Brakujące załączniki należy dołączyć w formie skanów w generatorze wniosków „Witkac”.

    6. Oferty, które pomimo wezwania nie zostaną uzupełnione, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

    7. Nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty, które nie są organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) niezłożone w generatorze wniosków „Witkac” w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

3) złożone w generatorze a nie złożone w wersji papierowej w komórce organizacyjnej w terminie 5 dni od dnia złożenia oferty w generatorze wniosków „Witkac”,

4) nieprawidłowo i niekompletnie wypełnione oraz niepodpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru,

5) które pomimo wezwania nie zostały uzupełnione o braki o których mowa w ust. 3,

6) w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dostarczonymi załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,

    8. Generator wniosków „Witkac” jest obecnie obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, aktualizacji kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

    9. Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną  zgodnie z art. 14 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    10. Określając „nazwę zadania” Oferent winien podać własną nazwę charakteryzującą krótko rodzaj zadania istotny dla danego projektu.

    11. Na realizację zadania Oferent nie może złożyć więcej niż 1 ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

    12. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkursu nie mogą sporządzać oferty/ofert w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w jej/ich treść.

 

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Lp.

Rodzaj kryterium

 

1.

Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym

TAK/NIE

2.

Zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym

TAK/NIE

3.

Zachowany minimalny wkład własny (w tym finansowy)

TAK/NIE

4.

Nie przekroczono limitu kosztów administracyjnych

TAK/NIE

 

Ocena części opisowej zadania

Zakres punktacji

1.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych, w tym lokalowych i dydaktycznych oraz kadrowych, ukierunkowanych na realizację zadania możliwość i jakość realizacji zadania przez podmioty uprawnione

0-20

2.

Ocena przedstawionej koncepcji pracy placówki, w tym zajęć specjalistycznych,  jakość wykonania zadania publicznego (atrakcyjność proponowanych działań, innowacyjność, sposoby realizacji itp.)

0-20

3.

Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

0-15

4.

Doświadczenie oferenta w prowadzeniu placówek wsparcia dziennego

0-10

5.

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich
(w tym terminowość, rzetelność i sposób rozliczenia dotacji)

0-5

 

Ocena części finansowej zadania

 

1.

Prawidłowość i przejrzystość budżetu, w tym adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa.

0-10

2.

Deklarowany udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania (wsparcie realizacji zadania)

0-10

3.

Deklarowany wkład osobowy.

0-10

 

Łącznie max. liczba pkt. do zdobycia:

100

 

       4. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania lub cele statutowe oferenta nie są zgodne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie jest zachowany minimalny wkład własny oraz przekroczono limit kosztów administracyjnych, zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (otrzymują 0 pkt.).

       5. Za ocenę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 70 pkt. w ocenie merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyskają oferty, które według kolejności zdobędą najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

       6. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami podanymi w treści, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek rekomendacje co do wyboru ofert wraz z propozycją wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

       7. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Włocławek w drodze zarządzenia.

       8. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

       9. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

       10. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 1. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego.
 2. Sprawozdania z realizacji zadania Zleceniobiorca wypełnia i składa w generatorze wniosków „Witkac” w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Następnie, Zleceniobiorca, wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione sprawozdanie dostarcza w ciągu 5 dni od dnia złożenia sprawozdania za pomocą generatora wniosków „Witkac” pocztą, kurierem lub osobiście do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ul. Kościuszki 12 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17,00, w piątki 7.30 – 14.00,  bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek)

VII. Postanowienia końcowe:

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych o czym niezwłocznie informuje oferentów oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz w generatorze wniosków „Witkac” – www.witkac.pl.   .
 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odstąpienia od realizacji zadań z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta, wprowadzenia obostrzeń covidowych utrudniających poprawna realizację zadania publicznego).
 3. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

          1) Nie zostanie złożona żadna oferta,

          2) Żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

       4. Prezydent Miasta Włocławek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

         1) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

         2) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

         3) w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent nie złoży w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty uwzględniającej zmiany;

         4) w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

         5) zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym;

         6) zagrożona jest realizacja zadania publicznego i/lub wprowadzone nakazy, zakazy, ograniczenia, wytyczne przeciwepidemiczne wprowadzone i aktualizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uniemożliwiają realizację zadania publicznego,

         7) zakres zadania po aktualizacji oferty znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

      5. Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

     6. Dotowany jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/podmiotami, uczestniczącymi w  realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     7. Dotowany zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.

     8. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą o rachunkowości, ponadto muszą być oznaczone, że dotyczą zadania dotowanego, bez względu czy wydatek dotyczy części finansowej z dotacji, z wkładu własnego czy innych źródeł.

     9. W przypadku prowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją dotowanego projektu Oferent, który otrzyma dotację zobowiązany jest na umieszczeniu we wszystkich materiałach promocyjnych informacji o treści „Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasto Włocławek”. Powyższa informacja musi znaleźć się we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych (w tym stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych), szkoleniowych, edukacyjnych dot. realizowanego zadania, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, w tym również w informacjach ustnych kierowanych do odbiorców zadania, na konferencjach prasowych.

    10. W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym terminie, stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie przewidzianym w przepisach prawa.

Obowiązek informacyjny.

 1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informuję, że:

       1) Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13,

       2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. /54/ 414-42-69 lub adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl

       3) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Włocławek, w tym wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,

       4) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

       5) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przetwarzane przez okres 10 lat,

       6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

       7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest że dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.,

       8) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą być w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama