Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert nr AL/3/2023 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2023 roku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr AL/3/2023 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2023 roku w zakresie organizacji imprez i zawodów sportowych
Nabór od 09.02.2023 do 06.03.2023 10:00
Wydział Arena Legionowo
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Arena Legionowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr AL/3/2023 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2023 roku w zakresie organizacji imprez i zawodów sportowych..

Prezydent Miasta Legionowo

 

ogłasza

 

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez i zawodów sportowych.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1. Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2. Nazwa: Organizacja imprez i zawodów sportowych – organizacja zawodów rowerowych.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Maksymalna kwota dotacji w ramach zadania: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVII/692/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 368/2022 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Dofinansowanie Gminy Miejskiej Legionowo nie może przekraczać 85 % całkowitych kosztów zadania.

3. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego, który składać się może z wkładu własnego finansowego i/lub niefinansowego.

4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

5. Oferent może złożyć w danym konkursie maksymalnie dwie oferty w ramach jednego zadania publicznego.

6.. Łączna kwota kosztów administracyjnych nie może przekraczać 10% całkowitych kosztów zadania.

Koszty zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem), sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 30% wysokości dotacji.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.

9. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć, o ile dane te nie zostały podane przy składaniu oferty lub zmieniły się:

a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,

b) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

c) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

d) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),

e) oryginały (do wglądu) lub kopie poświadczonych za zgodność dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje realizatorów zadania, zgodne z tym, które określono w Ofercie,

f) oświadczenie o niezaleganiu klubu/stowarzyszenia z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Legionowo i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich Gminy Miejskiej Legionowo.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadania powinny być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

 2. Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od 15 marca i do 31 grudnia 2023 roku z zastrzeżeniem, że terminy realizacji zadań w poszczególnych dyscyplinach zostaną ściśle określone w umowach.

 3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  - realizację programów szkolenia sportowego,

  - zakup sprzętu sportowego,

  - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

  - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

  - pokrycie kosztów osobowych merytorycznych.

4. Koszty w ramach realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie zostaną uznane za kwalifikowalne, tylko gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

3) zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura, rachunek lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości);

4) zostały przewidziane w ofercie lub zatwierdzonym zaktualizowanym kosztorysie i harmonogramie zadania publicznego.

5. Rzeczy zakupione ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być zbywane przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu, chyba że w umowie określono inaczej.

6. Następujące rodzaje kosztów uznaje się za niekwalifikowalne (tzn. niemożliwe do sfinansowania
z dotacji):

1) koszty stałe (administracyjne) podmiotów, w tym utrzymanie biura (m.in.: rachunki telefoniczne, internet, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, media itp.), o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

2) remonty i adaptacje pomieszczeń, o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

3) koszty poniesione przed datą ogłoszenia wyników konkursu, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne oraz po dacie zakończenia realizacji zadania;

4) odsetki, prowizje, koszty pożyczek i kredytów;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

7) koszty kar, grzywien, odszkodowań, procesów sądowych;

8) nagrody finansowe, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

9) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

10) wydatki aktualnie finansowane z innych źródeł;

11) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

8. Dokumenty księgowe, związane z realizacją zadania publicznego, potwierdzające wydatki pokrywane z dotacji, ze środków finansowych własnych Oferenta lub pozyskane przez niego z innych źródeł powinny być wystawione na Oferenta w terminie realizacji zadania publicznego oraz powinny określać datę sprzedaży towarów lub wykonania usług w terminie realizacji zadania publicznego. Powyższe należy uwzględnić przy określaniu wysokości i rodzaju kosztów w ramach zadania takich jak opłaty za media czy pochodne od wynagrodzeń.

9. Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów (cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego").

10. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach Oferty musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. Zaproponowane w ofercie działania powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa i być realizowane za pomocą adekwatnych i dozwolonych form i narzędzi pracy z beneficjentami zadania.

11. Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez podmiot realizujący zadanie oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami, jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

a) realizując zadanie publiczne Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) w przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

c) w przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się do 6 marca 2023 roku do godz. 10.00. Termin ten dotyczy zarówno złożenia oferty poprzez generator, o którym mowa w pkt. 2  oraz złożenia papierowej wersji oferty, o której mowa w pkt. 4.

 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

 3. Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie: https://witkac.pl/static/pomoc.html

 4. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

 5. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
  1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,

  2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo - (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo),

  3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 6. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.

 7.  Ofertę wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 10, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

 8.  Na kopercie należy umieścić:

  a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

  b) rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego (patrz Punkt I 1 i 2 ogłoszenia)

 9. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 10. Do oferty, o której mowa w pkt 4, należy dołączyć:

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) – aktualne na dzień składania oferty,

b) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),

c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem statutu lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić cele oraz przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku, jeśli we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nie wyszczególniono przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta).

11. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą
i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Podpisy powinny być czytelne i pozwalać zidentyfikować osobę podpisującą oraz pełnioną przez nią funkcję - parafa jest dopuszczalna wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis - jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy podać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnej funkcji).

V. Termin i tryb wyboru ofert

 

 1. Spodziewany termin rozpatrywania ofert:

  - 9 marca 2023 roku.

 2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 14 marca 2023 roku.

 3. Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

   

VI. Kryteria wyboru ofert

 

 Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:

1)  Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne)

2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 3 pkt):
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0 - 6 pkt)

4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt).

5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 4 pkt).

Liczba punktów ogółem: 0 - 20 pkt

 

VII. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej objęte konkursami

Gmina Legionowo przeznaczyła:

w 2021 roku: 665 491,00 zł

w 2020 roku: 645 758,00 zł

w 2019 roku: 657.030,00 zł


VIII. Dodatkowych informacji udziela

 

Anna Maroń

Arena Legionowo

ul. B. Chrobrego 50B

tel. (22) 766 45 23.

Źródło: Urząd Miasta Legionowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama