Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: „Świętokrzyskie dla młodych”

Reklama
Nabór od 06.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddział Edukacji i Nauki pod następującymi nr tel. 41 395-14-18 i 41 395-10-59.
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku:

Zadanie 1 – Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,

Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym, 

Zadanie 3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży,

Zadanie 4 – Podnoszenie kompetencji osób młodych, współpracujących w młodzieżowych gremiach samorządu terytorialnego.

Konkurs obejmuje oferty zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca a kończy się nie później niż 15 grudnia 2023 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – Świętokrzyskie dla młodych, zadanie nr …” , zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057):

1) w formie papierowej:
a) osobiście w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 12 i 13 (w godz. 7.30 – 15.30),
b) albo listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

2) lub w formie elektronicznej w Generatorze eNGO https://swietokrzyskie.engo.org.pl/, przy czym oferty złożone w tej formie należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione i złożyć kompletne pod względem wymaganych załączników w trybie i terminie określonym, jak dla ofert składnych w wersji papierowej.

2. Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2023 roku.

UWAGA! W przypadku składania oferty w formie papierowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią (nie data stempla pocztowego).

3. Każdy oferent może złożyć do konkursu jedną ofertę na jeden rodzaj zadania.

4. W przypadku składania jednej oferty do kilku konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego należy zamieścić stosowną informację na ten temat w ofercie konkursowej (cz. VI Inne informacje).

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

Reklama