Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Aktywizacja i integracja minimum 25 kobiet z Ukrainy

Reklama
Nabór od 06.02.2023 do 27.02.2023 15:30
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 271,89 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety, Cudzoziemcy, migranci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. „Aktywizacja i integracja minimum 25 kobiet z Ukrainy” w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”.

I. Rodzaj zadania

Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Zadanie pn. „Aktywizacja i integracja minimum 25 kobiet z Ukrainy” jest finansowane ze środków Stowarzyszenia Miast Francuskich w ramach projektu „Fundusz Solidarności dla Ukrainy”.

Zadanie przewidziane w ramach konkursu dotyczy wsparcia inicjatywy prowadzącej do poprawy sytuacji uchodźców, motywowania do integracji uchodźców poprzez inicjatywy takie jak kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe.

Beneficjentkami/ uczestniczkami zadania będzie minimum 25 kobiet z Ukrainy, które z powodu wojny przyjechały do Rzeszowa. Są to kobiety w wieku produkcyjnym (18- 60 lat), opiekujące się sobą/osobami zależnymi, tj. dziećmi lub starszym członkiem rodziny.

W ramach zadania oferent/oferenci powinien/powinni przewidzieć realizację następujących działań:
1. Rekrutacja uczestniczek;
2. Indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe w celu określenia indywidualnej ścieżki wsparcia;
3. Kurs języka polskiego – poziom zaawansowania powinien zleżeć od indywidualnych potrzeb konkretnej kobiety. Kurs powinien być prowadzony z uwzględnieniem słownictwa zawodowego, dostosowanego do zakresu tematycznego kursu/szkolenia, w którym bierze udział konkretna kobieta;
4. Kursy zawodowe/ szkolenia/ potwierdzenie kwalifikacji i kompetencji - zakres kursu dostosowany powinien być do indywidualnych predyspozycji oraz wymogów współczesnego rynku pracy (oczekiwań pracodawców);
5. Pomoc i wsparcie psychologiczne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczek;
6. Wsparcie towarzyszące - Zapewnienie kosztów dojazdu na zajęcia oraz opieki nad dziećmi nad którymi uczestniczki sprawują opiekę. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Gmina Miasto Rzeszów przeznacza na realizację zadania w 2023 roku środki finansowe w wysokości 271 890,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Termin składania ofert

1. Oferty należy składać:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 12 (kancelaria podawcza),
2) w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16,
3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie e-PUAP: /umrz/SkrytkaESP,
w terminie 21 dni od dnia ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, tj. od 6 lutego 2022 r.

2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna być złożona w kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę oferenta oraz nazwę zadania zgodną z treścią punktu I niniejszego ogłoszenia („Aktywizacja i integracja min. 25 kobiet z Ukrainy”).

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13 pok. 309, telefon 17/ 748 44 74, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

Urząd Miasta Rzeszowa zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu. Odbędzie się ono 13 lutego 2023 r. w Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab, ul. 3 maja 13 (piętro 1) o godz. 10.00. Przewidywany czas trwania spotkania to 2 godz. Na spotkaniu będzie możliwość zadania pytań dot. konkursu.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu jest możliwe pod numerem telefonu 17/ 748 44 74 lub na adres wps@erzeszow.pl

Reklama