Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na...

Reklama
Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 15:00
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 70 tys. do 70 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. .

 

I. Warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kielcach działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez:
1) prowadzenie porad, szkoleń lub warsztatów z zakresu m.in.:

  1. zakładania, funkcjonowania oraz likwidacji organizacji pozarządowych,
  2. finasowania działalności organizacji pozarządowych i prowadzenia księgowości,
  3. opracowywania ofert konkursowych oraz sprawozdań z realizacji zadania,
  4. budowy wizerunku organizacji i jej promocji.

Warunkiem koniecznym jest zorganizowanie przynajmniej jednego szkolenia na każdy z zakresów wymieniony powyżej, dla co najmniej 15 organizacji na każde szkolenie.

2) Wzmacnianie potencjału, kompetencji i wsparcie organizacji poprzez:

a) prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie tworzenia organizacji i zarządzania nimi w całym okresie trwania zadania – oferent powinien wskazać proponowane zakresy doradztwa oraz czas oczekiwania na udzielenie porady; zakres tematyczny doradztwa może być podzielony na grupy wyszczególnione ze względu na czas oczekiwania na poradę;

b) prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie informowania o źródłach i możliwościach finansowania działań organizacji pozarządowych, w szczególności o sposobach i procedurach dotyczących dofinansowania realizacji zadań publicznych;

c) powiadamianie organizacji pozarządowych o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Kielce otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o innych działaniach i możliwościach, które mogą być przez nie wykorzystywane dla rozwijania własnego potencjału – z własnej inicjatywy oraz na wniosek przedstawiciela ogłaszającego konkurs.

2. Inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie i wspieranie działań mających na celu promocję organizacji i ich działań poprzez:

1) inicjowanie i wspieranie Kampanii 1,5% – corocznej akcji promującej przekazywanie 1,5% podatku (za rok 2022) na organizacje pożytku publicznego działające na rzecz mieszkańców miasta Kielce, we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

2) prowadzenie profilu w mediach społecznościowych oraz strony www Kieleckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

3. Inicjowanie, koordynację i wspieranie działań mających na celu integrację i wsparcie sektora organizacji pozarządowych poprzez:

1) Organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych – koncepcja powinna zawierać proponowany program kongresu (w tym działania zastępcze w  przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej organizację spotkania), zaś ostateczny program kongresu podlegać będzie uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego konkurs, na 30 dni przed wyznaczonym terminem Kongresu.  Przewidywana data organizacji Kongresu to 20 maja br.

Miejsce, w którym będzie zorganizowany  Kongres zapewnia PM Kielce.

2) Organizację spotkań, w tym integracyjnych dla liderów i przedstawicieli kieleckiego III sektora – w ofercie  należy zawrzeć propozycję liczby spotkań, określenie ich formy oraz sposobu zachęcania uczestników do udziału w spotkaniach (w tym działania zastępcze w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej organizację spotkań).

4. Użyczanie przestrzeni w lokalu Kieleckiego Centrum Organizacji Pozarządowych na potrzeby działań statutowych organizacji (dostępność przez 5 dni w tygodniu przez nie mniej niż 6 godzin dziennie, co najmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych w weekendy).

5. Udostępnianie adresu Kieleckiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla celów korespondencyjnych organizacji.

II. Kielecki Budżet Obywatelski (KBO)

Działania na rzecz promocji idei budżetu obywatelskiego polegające na:

a) organizacji m.in. 2 otwartych spotkań dla min. 20 mieszkańców na etapie zgłaszania  projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 zgodnie z harmonogramem KBO,

b) wsparcie działań Miasta w zakresie kampanii promocyjnej Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 poprzez:

  • działalność punktu informacyjno - konsultacyjnego dla mieszkańców na etapie zgłaszania projektów i głosowania zgodnie z harmonogramem KBO na rok 2024 wraz z zapewnieniem możliwości zgłoszenia projektu i oddania głosu. Punkt winien być czynny od poniedziałku do piątku przez minimum 2 godziny dziennie, w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem ogłaszającego konkurs,
  • zorganizowanie jednodniowego eventu w centrum miasta na etapie głosowania na zgłoszone projekty,  podczas którego mieszkańcy miasta będą mieli możliwość oddania głosu oraz uzyskania informacji dot. Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego a wnioskodawcy projektów dopuszczonych do głosowania będą mieli możliwość promowania swoich projektów.
Źródło: Urząd Miasta Kielce

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama