Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży
Nabór od 07.02.2023 do 28.02.2023 17:00
Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 35 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Brześć Kujawski, Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój piłki nożnej dzieci i młodzieży

Termin realizacji zadania:
Zadanie może być realizowane: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.
Kwota dotacji na zadanie: od 1,00 zł do 35 000,00 zł.


Typ zlecenia realizacji zadania publicznego: powierzenie

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:

Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 17:00:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty poprzez generator ofert.

Miejsca składania potwierdzenia złożenia oferty:

Oferent składa:

1) wydruk potwierdzenia złożenia oferty wygenerowany z systemu (zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze) i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – oryginał pełnomocnictwa lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Za datę złożenia wydruku potwierdzenia złożenia oferty uważa się datę wpływu wydruku do siedziby Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – Punkt Obsługi Interesantów (parter) - w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oferty poprzez generator ofert.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi z powodu pandemii koronowirusa Covid-19 wprowadza sę dodatkowy sposób składania dokumentów w otwartych konkursach ofert oraz naborach w trybie art.19a - na realizację zadań publicznych Gminy Brześć Kujawski przez organizacje pozarządowe.

Poza sposobem opisanym w treści aktualnych na dzień publikacji tego ogłoszenia konkursów, wprowadza się następujące rozwiązanie:

1) w pierwszej kolejności należy przygotować ofertę za pomocą internetowego generatora ofert witkac.pl, dostępnego pod adresem https://witkac.pl.

2. Następnie można zastosować jedno z alternatywnych działań:

1) przygotowaną w generatorze ofertę należy pobrać z systemu witkac.pl, zapisać w pliku PDF, a następnie podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Załączniki do oferty należy przetworzyć do wersji elektronicznej (skan) zapisać do plików PDF oraz podpisać tak samo, jak plik oferty. Następnie komplet plików należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim za pomocą poczty elektronicznej poi@brzesckujawski.pl lub do Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim za pomocą platformy e-PUAP, lub

2) przygotowaną w generatorze witkac.pl, ofertę należy wydrukować, podpisać w sposób tradycyjny, opieczętować, a następnie zeskanować i zapisać do pliku PDF. Podobnie wszystkie załączniki do oferty należy wydrukować, podpisać i opieczętować lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Następnie cały komplet dokumentów należy zeskanować, zapisać do pliku PDF (zestawu plików PDF) i przesłać do właściwego działu Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim za pomocą poczty elektronicznej poi@brzesckujawski.pl lub do Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim za pomocą platformy e-PUAP.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem. Oferent w ramach niniejszego konkursu może złożyć jedną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

Kwalifikowalność wydatków dotyczących realizacji zadania:

Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:

1) są niezbędne dla realizacji zadania;

2) są racjonalne i efektywne;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;

4) zostały udokumentowane;

5) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zleceniobiorca ma możliwość jego odliczenia;

2) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

3) amortyzację;

4) leasing;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) kary i grzywny;

7) zakup napojów alkoholowych.

Wkład własny niefinansowy zleceniobiorcy w realizacji zadania mogą stanowić:

1) wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków organizacji;

2) wkład rzeczowy – przedmioty służące realizacji zadania.

  • W przypadku wkładu własnego osobowego w realizacji zadania przyjmuje się aktualne stawki rynkowe z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa nie może być niższa niż 22,80 zł i nie wyższa niż 120,00 zł.

  • W przypadku wkładu własnego rzeczowego w realizacji zadania uwzględnia się wyłącznie wkład w takim zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do realizacji zadania i przyjmuje się aktualne ceny rynkowe. Wkład rzeczowy to przedmioty służące realizacji zadania (np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia), zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna) planowana do wykorzystania w realizacji zadania.

  • Koszty administracyjne realizacji zadania nie mogą przekroczyć 15 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się np.: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych zleceniobiorcy, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe).

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane, bez konieczności aneksowania umowy:

1) dopuszcza się możliwość zwiększenia danej pozycji do 10 % jej wysokości. Zmniejszenie nie jest limitowane.

2) przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości nie przekraczającej 10 % danego kosztu oraz nie dodając nowego,

3) zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminów ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie.

Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizował działania określone w ofercie, a rezultaty wskazane w ofercie (w sposób umożliwiający ich zmierzenie) zostały osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80 % w stosunku do zaplanowanych.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu, 

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobów ich monitorowania;

3) w części IV – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

Przed złożeniem oferty poprzez generator ofert dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:

1) w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim pod numerem telefonu 54 251 60 70 lub 54 251 60 75 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail: d.czmara@brzesckujawski.pl

2) w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama