Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 08.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego) dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Priorytet: wspieranie rodziny w zakresie pomocy, opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży
z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację zadania publicznego w przedmiocie prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

Cele zadania:

 • wspieranie rodzin w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin przeżywających trudności,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w nauce,
 • wsparcie pedagogiczne i psychologiczne,
 • prowadzenie pracy z rodziną uczestników placówki,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,
 • organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych,
 • organizacja działań podwórkowych mających na celu zmotywowanie dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę,
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnieniom,
 • ścisła współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z placówkami oświatowymi
  i innymi instytucjami działających w sferze pomocowej,
 • wykonywanie innych działań na rzecz dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami grupy.

 

Uczestnicy:

Rekrutacja będzie odbywać się w porozumieniu z OPS. Do objęcia wsparciem przewiduje się maksymalnie 100 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Utworzenie 3 oddziałów placówek wsparcia dziennego. Jedna na terenie miasta Gryfino i dwie na terenie gminy w miejscowości Żabnica i Nowe Czarnowo.

 

Oczekiwane rezultaty:

 • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki tj. pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, realizacja programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, organizacja wolnego czasu,
 • zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • zapewnienie uczęszczającym dzieciom i młodzieży posiłku w trakcie zajęć w placówce,
 • współpraca z instytucjami pomocowymi oraz placówkami oświatowymi w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów w rodzinach dzieci uczęszczających do placówki.

 

Monitorowanie rezultatów:

 • lista obecności,
 • dziennik zajęć z wyszczególnieniem prowadzonych zajęć,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania,
 • karty indywidulanych potrzeb uczestnika, zawierające plan działań opiekuńczo-wychowawczych,
 • raport ewaluacyjny, który będzie stanowił załącznik do umowy,
 • relacje z wyjazdów, wycieczek i innych organizowanych formach spędzania wolnego czasu.
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama