Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 06.02.2023 do 27.02.2023 16:00
Urząd Miasta Zielona Góra
Informacje na temat konkursu można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: (+48) 68 45 64 963 lub wysyłając e-mail na adres: oswiata@um.zielona-gora.pl.
Łączny budżet 335 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Rodzaj i formy zadania.
1. Działalność wspomagająca finansowo organizację pozarządową w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, polegająca na: wsparciu całodobowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych świadczonych osobom niewymagającym hospitalizacji wraz z edukacją zdrowotną na rzecz mieszkańców miasta.

Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do wniesienia własnego wkładu finansowego.

Termin składania ofert.
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem organizacji pozarządowej oraz adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrona i promocja zdrowia w 2023r.” na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a, 65-552 Zielona Góra lub złożyć w siedzibie urzędu przy ul. Zachodniej 63a (II piętro pok. 306) w terminie do 27 lutego 2023 r. ; godz. 16:00.

3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

4. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać:
1) ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki: „Organizacje pozarządowe” - „Wzory druków”;
2) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.pl z działu: „Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy” / „Konkursy ofert – ogłoszenia”;
3) w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta, ul. Zachodnia 63a, I piętro, pokój 206.

Reklama