Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach budżetu...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Łączny budżet 39,92 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 39,92 tys. PLN
Rodziny
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

Rodzaj zadania publicznego:  działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: Integracja Międzypokoleniowa Dla Mieszkańców Powiatu Rawskiego  w ramach realizacji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane dla 30 osób - mieszkańców powiatu rawskiego w szczególności poprzez:                                                               

  1. treningi sportowe (pływanie, lekkoatletyka, nordic walking  - dla 2 grup (każda grupa po 15 osób; liczba godzin dla każdej z grup: 30 godzin),
  2.  organizację warsztatów międzypokoleniowych składających się z dwóch spotkań jednodniowych po 6 godzin dla dwóch grup po 15 osób. Tematami spotkań będą:  a) Świat mojego dzieciństwa - integracja międzypokoleniowa, podczas którego uczestnicy nawzajem będą przedstawiać gry i zabawy sportowe ze swego dzieciństwa; b) Czego chciałbym nauczyć – integracja międzypokoleniowa,  
  3. organizację pikniku dla mieszkańców powiatu rawskiego

oraz poniesienia następujących kosztów:

  1. w ramach treningów sportowych - poniesienia kosztów wynagrodzenia instruktora, kosztu pływalni, ubezpieczenie treningów sportowych, zakupu sprzętu sportowego: kijków do nordic walking, czepków itp.),
  2. w ramach warsztatów międzypokoleniowych - poniesienia kosztów:  prowadzącego warsztaty, wynajem sali, zakupu materiałów biurowych na warsztaty, zakupu art. spożywczych,
  3. w ramach Wspólnego integracyjnego pikniku dla mieszkańców – poniesienia kosztów: wynajmu dmuchańców, cateringu, animatorów, kosztu obsługi medycznej, wynajmu terenu, ubezpieczenia, itp.);
  4. poniesienia kosztów promocji zadania, kosztów koordynatora projektu i księgowej projektu.

Ważne informacje o konkursie:

- suma środków do rozdysponowania w konkursie: 39 920,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 39 920,00 zł;

- kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100% całkowitych kosztów realizacji zadania;

 - nabór ofert trwa do dnia 03 marca 2023 r. do  godziny 23:59:59;

- za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia;

- do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16.00  należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, u. Snycerska 8 podpisane potwierdzenie złożenia oferty w wersji  
  papierowej, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również  przesłane pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
  w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91 - 302 Łódź w terminie do dnia 10.03.2023 r. do godziny 16.00, przy czym o terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi
  (niezaleznie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów. Podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2023 r.;

- termin realizacji zadania: od 15 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

- jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę. Złożenie przez oferenta większej liczby ofert w ramach zadania spowoduje, ze żadna z nich nie będzie rozpatrywana. Dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych;

- ogłoszenie o otwartym konkursie ofert znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na stronach internetowych www.ngo.lodzkie.pl i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama