Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Kopia - Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program - Owca Plus...

Reklama
Kopia - Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program - Owca Plus do roku 2027
Nabór od 08.02.2023 do 08.03.2023 23:59
Departament Terenów Wiejskich
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Drugi otwarty konkurs ofert na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program - Owca Plus do roku 2027.

Cel konkursu                                                               

Wsparcie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027, których realizacja przypadnie od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 roku.

Podmioty uprawnione

Podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), statutowo działające       w obszarze będącym celem konkursu:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu powyższej ustawy,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Wszystkie wersje oferty (wersja elektroniczna oraz wersja papierowa stanowiąca wydruk z generatora wniosków) należy składać do 8 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 kwietnia 2023 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data złożenia wersji elektronicznej oferty

w generatorze wniosków https://witkac.pl oraz potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu wersji papierowej oferty papierowej stanowiącej wydruk z generatora wniosków, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p 164 lub Biura zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7) lub data wpływu oferty przesłanej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e PUAP

W ofercie należy wskazać konkurs, w którym ma być rozpatrzona.

Kryteria oceny

OCENA FORMALNA: (spełnia / nie spełnia).

Wniosek musi spełnić wymagania formalne:

- oferent zgodnie z ustawą, jest uprawniony do złożenia oferty

- oferta została złożona na właściwym formularzu

- oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

- przedmiot działalności oferenta, określony w KRS mieści się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs

- oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z KRS (lub innym właściwym rejestrem)

- projekt wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu (regulaminie) w punkcie 2. Cel Konkursu,

- wnioskowana w ofercie kwota środków finansowych nie przekracza maksymalnej możliwej do wnioskowania kwoty środków finansowych

- kwota dotacji nie przekracza wartości procentowej kosztów kwalifikowalnych wskazanych w ofercie

- oferta mieści się w limicie liczby ofert od jednego oferenta, określonym w ogłoszeniu konkursowym.

- zgodność projektu z zadaniami przewidzianymi do dofinansowania,

- projekt złożony zgodnie z ogłoszeniem/regulaminem konkursu,

 

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej

 

OCENA MERYTORYCZNA, FINANSOWA I ORGANIZACYJNA:

 

MERYTORYCZNA (maksymalnie 14 punktów):

- projekt ściśle nawiązuje do Wojewódzkiego Programu - Owca Plus do roku 2027, promuje jego ideę, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe (2pkt.)

- oferta w sposób jasny i czytelny wskazuje , że podejmowane działanie posłuży promocji Wojewódzkiego Programu – Owca Plus do roku 2027 (2pkt.)

- zadanie wykorzystuje partnerstwa, buduje społeczność lokalną, (2pkt.)

- oryginalność projektu, (2pkt.)

- wykorzystanie nowych form twórczych i współpracy z uczestnikami, (2pkt.)

- wyróżniający zakres planowanych działań, (2pkt.)

- zwiększenie uczestnictwa mieszkańców województwa śląskiego w planowanym zadaniu, (2pkt.).

 

FINANSOWE (maksymalnie 8 punktów):

- zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych, (2pkt.)

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz ocena sposobu wyceny pracy społecznej członków i wolontariuszy, (2pkt.)

- wysokość deklarowanych środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł, powyżej 30% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, (2pkt.)   

- rzetelność sporządzonego kosztorysu, (2pkt.)

ORGANIZACYJNE (maksymalnie 12 punktów):

- posiadane zasoby kadrowe gwarantujące realizację zadania na wysokim poziomie, (2pkt.)

- potencjał do pozyskania zainteresowania mediów masowych, patronów medialnych oraz społeczności lokalnych, (2pkt.)

- dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w sferze upowszechnienia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej, (2pkt.)

- zasoby rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, (2pkt.)

- ocena profesjonalizmu przygotowania oferty, w tym rzetelności, rzeczowości i spójności wszystkich elementów oferty, (2pkt.)

W przypadku podmiotów, które w roku poprzednim uzyskały dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w ramach przedmiotowego konkursu, ocenie będzie podlegać również terminowość i jakość wykonania zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków. W przypadku podmiotów pierwszy raz aplikujących do konkursu oraz tych, które poprawnie i rzetelnie zrealizowały i rozliczyły swoje zadania otrzymują (2pkt)   

Łącznie można uzyskać 34 punkty.

7. Kwoty dotacji

 1. Na realizację konkursu przeznacza się łącznie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).
 2. Maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych tysięcy złotych).
 3. Kwota dotacji nie może przekraczać 70% wartości kosztów kwalifikowanych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może być wyższa niż w pkt. 3.
 5. Wymagany jest wkład własny finansowy – nie ustala się minimalnej wartości tego wkładu.

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Do kosztorysu w ofercie wpisujemy wyłącznie koszty kwalifikowane tzn. takie, które

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania,

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

- są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania,

- zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.

Niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. dokumenty księgowe będą wystawione na inny podmiot).

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POKRYTE Z DOTACJI:

- koszty merytoryczne: np. koszty osobowe merytoryczne, w tym np. wynagrodzenia dla artystów i innych specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło), wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu (nagłośnienia, oświetlenia, itd.), usługi poligraficzne, drukarskie, skład komputerowy, koszty tłoczenia płyt CD, DVD, zakup usług niezbędnych do wykonania zadania, zakup materiałów i elementów niezbędnych do wykonania zadania, zakup dyplomów, medali, pucharów, statuetek.

- koszty administracyjne: np. koszty osobowe administracji i obsługi zadania, np. koordynator zadania, księgowość, zarządzanie projektem. Łącznie koszty te nie mogą stanowić więcej niż 5% dotacji.

- inne koszty: np. koszty promocji zadania (plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe, banery, itp.)

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

 1. catering/ noclegi,
 2. indywidualne nagrody pieniężne,
 3. praca społeczna członków i wolontariuszy (wyceniona po cenach rynkowych). Koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% wkładu własnego,
 4. ubezpieczenie/ochrona,
 5. punkty medyczne/sanitariaty,
 6. koszty utrzymania i prowadzenia biura podmiotu (np. czynsz, media, opłaty bankowe, pocztowe, telefon, Internet) bezpośrednio związane z realizacją zadania; koszty te nie mogą stanowić więcej niż 5% wkładu własnego.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE- wydatki jednoznacznie niezwiązane z realizacją zadania np. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki finansowane aktualnie z innych źródeł, wydatki dokonywane poza terminem wskazanym w umowie, itp.

 

W kosztorysie nie wykazuje się kosztów, które nie zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (np. faktury, rachunki są wystawione na inny podmiot).

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy
z Województwem Śląskim. Daty dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (np. faktury, rachunki) muszą mieścić się w terminie podanym w umowie jako termin wykonania zadania.

Oferta i załączniki

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożone w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert, potwierdzona właściwą pieczęcią.
 3. Ofertę w wersji papierowej można złożyć:

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu- ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

- osobiście w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej przy
ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7,

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub na adres Biur Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku Białej
i Częstochowie. – O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale potwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Biura Zamiejscowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

- za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 1. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jednostkę organizacyjną.
 2. Oferent składając ofertę winien wskazać nazwę konkursu, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 3. Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty na realizację zadań będących przedmiotem konkursu. Zadania nie łączą się.
 4. W przypadku, gdy ten sam oferent złoży więcej niż dwie oferty do procedury zostaną dopuszczone dwie oferty z najniższymi numerami nadanymi w kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

 1. Złożenie oferty na obowiązującym druku.
 2. Złożenie czytelnie wypełnionej oferty, zawierającej wypełnione wszystkie pola i oświadczenia zawarte w ofercie; podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 3. Złożenie oferty w terminie.
 4. Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.
 5. Złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie
  z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 6. W przypadku wpisu do rejestru lub ewidencji innej niż Krajowy Rejestr Sądowy, do oferty załącza się odpis/ kopię z tego dokumentu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 7. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru/ ewidencji do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
 8. Departament Terenów Wiejskich może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
 9. Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność
 10. z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną.
 11. Przedmiot działalności oferenta określony w KRS mieści się w obszarze, w którym realizowany jest konkurs.
 12. Oferta mieści się w limicie liczby ofert od jednego oferenta, określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 13. Informacje podane w ofercie są spójne z zapisami w KRS lub innym właściwym rejestrem.
 14. Wnioskowana w ofercie kwota środków finansowych nie przekracza maksymalnej możliwej do wnioskowania kwoty środków finansowych określonej w ogłoszeniu o konkursie.
 15. Kwota dotacji nie przekracza wartości procentowej kosztów kwalifikowanych, wskazanych

w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Złożenie oferty spełniającej wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

Tryb wyboru

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Terenów Wiejskich.
 2. Departament Terenów Wiejskich dokonuje oceny formalnej ofert.
 3. Oferty złożone do konkursu i prawidłowe pod względem formalnym opiniowane są przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego po zapoznaniu się
  z protokołem komisji konkursowej.
 5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Urzędu www.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl (w zakładce Konkursy);

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej oraz Częstochowie.

 1. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 4. Zarząd Województwa Śląskiego przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

 

Warunki zawarcia umowy

 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Terenów Wiejskich.
 2. Wzór umowy będzie opracowany na podstawie ramowego wzoru określonego

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie 2 egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów), a w przypadku oferty wspólnej również umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń. Umowa zostanie zawarta po akceptacji załączników przez Departament Terenów Wiejskich.
 3. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu merytorycznego zadania.
 4. Niezłożenie odpowiednich załączników do umowy będzie traktowane jako rezygnacja
  z przyznanego dofinansowania.
 5. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim

Lista zadań dofinansowanych przez Województwo Śląskie w ramach Drugiego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne promujące Wojewódzki Program - Owca Plus do roku 2027 dostępna jest na stronie www.slaskie.pl oraz w Departamencie Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama