Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice w 2023 roku - dodatkowy nabór...

Reklama
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice w 2023 roku - dodatkowy nabór ofert
Nabór od 06.02.2023 do 27.02.2023 17:00
Burmistrz Miasta i Gminy w Myślenicach
Łączny budżet 80,4 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 80,4 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Burmistrz Miasta i Gminy w Myślenicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice w 2023 roku - dodatkowy nabór ofert.

Ważne:  Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w dodatkowym naborze mogą wziąć udział tylko i wyłącznie kluby sportowe, działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz te które nie uczestniczyły w konkursie nr PWS.524.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z 6 grudnia 2022 r. Kluby i stowarzyszenia sportowe, które nie uzyskały dofinansowania w ramach poprzedniego rozstrzygnięcia (negatywna ocena lub odrzucenie z przyczyn formalnych), mogą ponownie przystąpić do konkursu w ramach dodatkowego naboru wniosków.

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

NA TERENIE GMINY MYŚLENICE W 2023 ROKU

- dodatkowy nabór -

 

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Myślenice w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku (zwany dalej „konkursem”), ogłoszony jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) 

2. Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Gminie Myślenice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  odpowiadających celom „Rocznego Programu Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” – przyjętego Uchwałą Nr 570/LVI/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2022 r.

4. Celem konkursu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice poprzez:

a) organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

b) udział w zawodach sportowych,

c) organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych,

d) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Myślenice o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, otwartych dla mieszkańców,

e) organizację aktywności i ćwiczeń ruchowych dla osób starszych, a także osób niepełnosprawnych.

5. W ramach konkursu zostaną wsparte zadania, które będą wpływały na:

1) poprawę warunków uprawiania sportu,

2) osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników,

3) oferowania szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców miasta i gminy Myślenice.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice wynosi:

 80 400 zł

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych)

2. Maksymalna kwota wnioskowanej  dotacji możliwej do przyznania na realizację zadania wynosi 80 400 zł (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy czterysta złotych).

 

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1. Oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych mogą być składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem że ich cele statutowe zgodne są z dziedziną, w której zadania będą realizowane. 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

3. Finansowy wkład własny określony we wniosku może zostać proporcjonalnie obniżony w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana. 

4. Decyzję dotyczącą wyboru oferty podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem. Opinia ma charakter doradczy i konsultacyjny.

5. Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość dotacji przyznanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w drodze odrębnego ogłoszenia podawany jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice tj. www.myslenice.pl

6. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej (jeżeli oferent będzie pobierał opłatę od uczestników zadania, powinien prowadzić w tym zakresie działalność odpłatną pożytku publicznego). 

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, w terminach ustalonych przez strony w umowie.

9. W przypadku nieprzestrzegania warunków zawartych w umowie, stwierdzonego na podstawie bieżącej analizy sprawozdań lub na podstawie kontroli realizacji zadania, w szczególności: wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszczędnego wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodów z tytułu realizacji zleconych zadań, zastrzega się prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz wystąpienia o zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

10. Podmiot dotowany jest zobowiązany po zakończeniu realizacji zadania do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

1. Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określa umowa.

3. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Myślenice lub na rzecz jej mieszkańców.

4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zmiany rzeczowe i finansowe będą dokonywane na podstawie pisemnych aneksów do umów lub samodzielnie – dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów do 20% wzrostu danej pozycji kosztorysowej przy nielimitowanym spadku innej pozycji kosztów.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa o wykonanie zadania publicznego jest obowiązany – pod rygorem rozwiązania umowy – zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (np. zaproszenia, komunikaty i ogłoszenia prasowe, regulaminy, plakaty, itp.) informacji o tym, że  realizacja zadania współfinansowana jest z budżetu Gminy Myślenice.

7. Wydatki ponoszone z dotacji na realizację zadania publicznego, są uznawane za kwalifikowane, o ile:

a) zostały poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie,

b) są niezbędne do realizacji zleconego zadania publicznego i mają bezpośredni związek z celami zadania,

c) są racjonalne – skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

d) zostały faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane, potwierdzone właściwymi dowodami księgowymi oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej,

e) zostały przewidziane w budżecie zadania,

f) wydatki na koszty administracyjne np. obsługę księgową nie przekroczą 5% wnioskowanej kwoty dotacji.
8. Przez pojęcie wydatku finansowego faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym – rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego oferenta. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy wraz z dowodami zapłaty.

9. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia na realizację zadania udziału przynajmniej 10% środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł w stosunku do wnioskowanej dotacji, a także wkład osobowy (niefinansowy) nie mniejszy niż 5% całkowitej wartości zadania.

10. Środki pochodzące z dotacji oraz inne środki finansowe przeznaczone na realizację zadania należy wykorzystać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania – jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

11. Koszty pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków organizacji i świadczeń wolontariuszy:

a) należy zdefiniować w ofercie rodzaj nieodpłatnie wykonywanej pracy przez wolontariusza np. koordynator, obsługa techniczna, księgowa, trener itd.

b) należy przedstawić w ofercie wycenę wkładu osobowego z podaniem kwot rynkowych za godzinę pracy,

c) w celu udokumentowania wkładu osobowego należy posiadać porozumienia/umowy lub oświadczenia o pracy wolontariackiej zawarte z wolontariuszami lub w przypadku pracy społecznej członków stowarzyszenia – oświadczenia o pracy własnej. Dokumenty, te mogą być kontrolowane w trakcie złożenia sprawozdania. 

12. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

13. Koszy niekwalifikowane:

a) podatek od towarów i usług VAT, który może być odzyskany w oparciu o przepisy ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

b) zakup pojazdów, infrastruktury, nieruchomości,

c) wydatki inwestycyjne /w tym zakup środków trwałych powyżej 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT; brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT); 

d) odsetki od faktur zapłaconych po terminie, zadłużenia,

e) koszty administracyjne powyżej 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania,

f) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

g) działalność gospodarcza oferenta.

14. Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 proponowane przedsięwzięcia muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych, zgodnie z ww. wytycznymi odpowiedzialność i skutki ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości ponosi Oferent.

 

V. TERMINY I WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie www.witkac.pl, a następnie jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – Sala Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2023 r.

2. Ofertę można również przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

3. O zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu oferty na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Odpowiedzialność za terminowe złożenie oferty ponosi oferent. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl, ale nie złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

5. Oferty inne niż wygenerowane za pośrednictwem systemu Witkac.pl nie będą rozpatrywane. 6. Oferty przesłane drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem nie będą rozpatrywane. 

7. Oferent w ramach konkursu może złożyć 1 ofertę.

8. Każda rubryka oferty musi być wypełniona, jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zadania przedstawionego należy wpisać: „nie dotyczy”

9. Ofertę podpisują osoby reprezentujące oferenta (zgodnie z postanowieniami statutu lub innego wewnętrznego dokumentu, zgodnie z odpisem KRS lub innego właściwego rejestru), przy podpisach na wersji papierowej należy umieścić pieczęć oferenta.

10. Dodatkowo w przypadku oferentów, którzy nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do oferty dołączyć dokument z właściwego rejestru (w systemie Witkac.pl skan tego dokumentu).

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w wersji elektronicznej oraz papierowej wraz z załącznikami:

1) w przypadku podmiotów niepodlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru/ewidencji lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta. Dokument powinien zawierać nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Kopia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy dokument został wydany;

2) w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z KRS/ rejestrem/ewidencją - pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu;

3) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku;

4) oświadczenie o stosowaniu się do obowiązujących wytycznych Ministerstwa Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

2. Do oferty można załączyć dodatkowe dokumenty: rekomendacje uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, związane z realizacją zlecanych zadań o podobnym charakterze z ostatnich 2 lat.

 

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

2. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice powołuje Komisję opiniującą złożone oferty.

3. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu:

 

l.p.

Kryterium:

TAK

NIE

1.

Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony?

 

 

2.

Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie?

 

 

3.

Czy zadanie mieści się w działalności statutowej (nieodpłatnej, odpłatnej) oferenta?

 

 

4.

Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty?

 

 

5.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z odpisami z właściwego rejestru?

 

 

6.

Czy oferta została złożona w wersji papierowej na dziennik podawczy UMiG Myślenice?

 

 

7.

Czy zakres przedmiotowy oferty jest zgodny z ogłoszeniem konkursowym?

 

 

8.

Czy oferent zamierza realizować zadanie na rzecz Gminy Myślenice lub jej mieszkańców?

 

 

 

 

4. W przypadku niespełnienia jednego z ww. obligatoryjnych wymogów oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

5. W trakcie oceny formalnej osoby oceniające mogą poprawiać w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe (z uwzględnieniem ich konsekwencji) niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

6. Ocena merytoryczna polegać będzie na ocenie ofert pod względem:

 

l.p.

Kryterium:

 liczba punktów

1.

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

0-5

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego

0-5

3.

Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie

0-5

4.

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania

0-5

5.

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0-5

6.

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0-5

 

Łączna maksymalna liczba punktów:

0-30

 

7. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji konkursowej stanowi „ocenę oferty”.

8. Wszystkie kryteria oceny merytorycznej będą oceniane przez komisję w skali 0-5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania. Oferty, które uzyskały poniżej 15 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

9. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu niezwłocznie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

VIII. INFORMACJA STATYSTYCZNA

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim - zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice obejmujące otwarty konkurs ofert oraz tryb pozakonkursowy tzw. małe granty – 1 053 928 zł.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice obejmujące otwarty konkurs ofert oraz tryb pozakonkursowy tzw. małe granty – 957 500 zł.

 

IX. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

1. W trakcie realizacji zadania konkursowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Myślenice, poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w takim stopniu, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony w stosunku do zakresu rzeczowego zadania konkursowego przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.).

2. W indywidualnym przypadku, jeżeli podmiot uprawniony nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, wówczas jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu uprawnionego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu polegający w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika.

 

X. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

3. Dodatkowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (Wydział Promocji, Współpracy i Sportu) telefonicznie pod nr 12 6392 309 lub 318. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakładce  https://myslenice.pl/aktualnosci/organizacje-pozarzadowe

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama