Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z...

Reklama
Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w trybie Zarządzenia PMP 316/2022/P z 21 kwietnia 2022 r., na realizację zadania publicznego: „Kontynuacja udzielania wsparcia psychologicznego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zamieszkującym/przebywającym w Poznaniu
Nabór od 07.02.2023 do 09.02.2023 07:11
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 30 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  - na realizację zadania publicznego: „Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zamieszkującym/przebywającym w Poznaniu. 

Termin realizacji zadania: 15.02.2023 r. - 15.05.2023 r.

 

Składanie potwierdzenia złożenia oferty nie jest wymagane.

Kwota przeznaczona na dotacje:

 • pula środków ogółem: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 1 000,00 do 30 000,00 zł

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru:

Nabór ofert w trybie pozakonkursowym w ramach Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Zarządzenia Nr 316/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Cel zadania publicznego:

Kontynuacja udzielania wsparcia psychologicznego obywatelom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zamieszkującym/przebywającym w Poznaniu 

Warunki realizacji zadania:

 1. Działania powinny obejmować indywidualną pomoc psychologiczną w ramach interwencji kryzysowej oraz konsultacji psychologicznych i psychoterapii;
 2. Zadanie powinno uwzględnić prowadzenie grup wsparcia;
 3. Wsparciem indywidualnym i grupowym powinny zostać objęte osoby dorosłe (w tym seniorzy) oraz dzieci i młodzież;
 4. Osoby prowadzące pomoc psychologiczną indywidualną i grupową powinny posiadać uprawnienia do prowadzenia ww. działań poprzez udokumentowane wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu;
 5. Kadra udzielająca wsparcia psychologicznego oraz prowadząca zajęcia grupowe powinna posługiwać się językiem ukraińskim (i ew. rosyjskim) w stopniu co najmniej komunikatywnym, umożliwiającym efektywną realizację zadania;
 6. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do prowadzenia jego bieżącej ewaluacji. Oferent będzie cotygodniowo przekazywał do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP raport oraz wnioski z prowadzonej ewaluacji obejmujący dane dotyczące liczby godzin i rodzaju udzielonego wsparcia oraz liczby osób objętej wsparciem z uwzględnieniem podziału na dorosłych (z wyodrębnieniem grupy seniorów) oraz dzieci i młodzieży.

Proponowane rezultaty:

- liczba godzin konsultacji psychologicznych osób w kryzysie,

- liczba godzin konsultacji psychologicznych,

- liczba godzin psychoterapii,

- liczba godzin grupy wsparcia,

- liczba osób objętych indywidualną pomocą psychologiczną,

- liczba osób objętych grupową pomocą psychologiczną.

 

 • Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.

 

Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 20%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć;
 2. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
 3. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.             

Inne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania, np. minimalną liczbę uczestników zadania, minimalną liczbę godzin udzielonego wsparcia, minimalną liczbę badań, porad, konsultacji itp.,
 2. Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
 3. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama