Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wsparcie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Reklama
Nabór od 06.02.2023 do 28.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Łączny budżet 115 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.

Zadanie nr 1 –Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza:

1.      podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej,

2.      wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych), książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów, (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Termin i warunki składania ofert

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (zgodnej ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia, jak również do rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – edukacja, zadanie nr …” w następujący sposób:

1)   w formie papierowej:

a)      osobiście w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pok.12 i 13 (w godz. 7.30 – 15.30),

b)      lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

2)   lub w formie elektronicznej w Generatorze eNGO https://swietokrzyskie.engo.org.pl/ przy czym oferty złożone w tej formie należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione i złożyć kompletne pod względem wymaganych załączników w trybie i terminie określonym jak dla ofert składnych w wersji papierowej.

2.      Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2023 roku.

UWAGA! W przypadku składania oferty w formie papierowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią (nie data stempla pocztowego).

3.      Każdy Oferent może złożyć do konkursu jedną ofertę na jeden rodzaj zadania.

4.      W przypadku składania jednej oferty do kilku konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego należy zamieścić stosowną informację na ten temat w ofercie konkursowej (cz. VI Inne informacje).

5.      Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

Reklama