Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 02.03.2023 do 23.03.2023 23:59
Wydział Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zielona ekonomia społeczna.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2024 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie powierzenia realizacji zadania.

Nazwa zadania konkursowego i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Zadanie pn.: Zielona ekonomia społeczna

Wysokość środków publicznych (w zł): 1 000 000 zł, w tym:

 1. w 2023 r. - 500 000 zł
 2. w 2024 r. - 500 000 zł 

Zadanie realizowane będzie na podstawie jednej umowy dwuletniej.

Informacje specyfikujące zadanie

Zadanie pn.: „Zielona ekonomia społeczna” dotyczy uzyskania wiedzy przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej w zakresie:

 1. ochrony środowiska naturalnego;
 2. transformacji energetycznej;
 3. zapobiegania negatywnym zmianom klimatu;

a w szczególności:

 1. przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym czyli racjonalnym wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów;
 2. podniesienia jakości gospodarowania odpadami, wtórnego wykorzystania odpadów
  i produktów ubocznych, naprawy i recyklingu;
 3. lepszego gospodarowania wodą;
 4. regeneracji i odkażania terenów, rekultywacji gruntów;
 5. wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 6. poprawy efektywności energetycznej budynków;
 7. inwestycji w walce z ubóstwem energetycznym;
 8. lepszego dostępu do czystszej, tańszej i bezpieczniejszej energii;
 9. ograniczania zależności od paliw kopalnych;
 10. ograniczania emisji gazów cieplarnianych - wprowadzenia czystszych form transportu.

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązuje się do:

 1. dokonania naboru uczestników zadania;
 2. wsparcia szkoleniowego;
 3. wsparcia doradczego;
 4. przekazania informacji dot. pozyskiwania dotacji/funduszy i wskazania źródeł ich finansowania dla omawianych na szkoleniach i w doradztwie propozycji rozwiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego, transformacji energetycznej, zapobiegania negatywnym zmianom klimatu;
 5. opracowania strategii możliwości wprowadzenia proekologicznych zmian w funkcjonowaniu PES, która będzie dopasowana do specyfiki działalności danego podmiotu; koncepcja ta pokaże jak wprowadzać rozwiązania niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska i efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych czy w standardzie realizacji usług świadczonych przez PES;
 6. organizacji wizyt studyjnych promujących dobre praktyki zmian proekologicznych;
 7. organizacji konferencji podsumowującej efekty realizacji zadania, w której prelegentami będą m.in. przedstawiciele PES biorący udział w zadaniu, przedstawiciele Oferenta, przedstawiciele MCPS;
 8. przygotowanie ankiety ewaluacyjnej, wzór do akceptacji przez MCPS;
 9. opracowanie dwóch raportów podsumowujących realizację zadania (zawierające m.in. informacje jakie działania podjęły PES po otrzymaniu wsparcia w ramach niniejszego zadania): częściowego na koniec pierwszego roku realizacji zadania i całościowego na koniec realizacji zadania;
 10. nawiązanie współpracy z lokalnymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które realizują usługi wsparcia dla PES ze swojego subregionu;
 11. zapewnienia realizatorów posiadających doświadczenie w zakresie obejmującym niniejsze zadanie. 

Uprawnieni wnioskodawcy

Oferent, w swoich celach statutowych ma wpisane działania z zakresu ekologii, ochrony środowiska.

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

 1. zaplanowanie w ofercie udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami - 0/2 pkt (zaleca się, żeby informacje dotyczące powyższych dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wyraźnie wskazać w pkt. III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”):
 1. 0 pkt – brak informacji w ofercie,
 2. 2 pkt – informacja w ofercie o zaplanowaniu udziału w realizacji zadania osób
  z niepełnosprawnościami;

       2. doświadczenie Oferenta we wsparciu szkoleniowym lub/i doradczym dla podmiotów ekonomii społecznej - od 0 do 8 pkt, z czego każdy punkt zostanie przyznany za przeprowadzenie szkolenia lub/i udzielonego doradztwa dla 5 podmiotów ekonomii społecznej  z zastrzeżeniem, że Oferent nie może uzyskać więcej niż 8 pkt (zaleca się, żeby informacje dotyczące powyższych dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wyraźnie wskazać w pkt. IV.1 oferty „Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne”).

Termin realizacji zadania: od daty podjęcia przez Zarząd uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2024 r.

Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności powinny zostać zawarte w pkt III.3 oferty, tj. Syntetyczny opis zadania, gdyż poziom ten podlega ocenie merytorycznej i ma znaczący wpływ na punktację.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferent, który nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym powinien załączyć do oferty w systemie Witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający jego status prawny.

Do składanej oferty obowiązkowo należy dołączyć statut określający cele działalności Oferenta.

Wymagane jest, aby w ofercie w opisie zasobów kadrowych, nie były zawarte dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, itp.).

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama