Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

2023 POLITYKA SENIORALNA - "Muzyczne szlaki Mazowsza" otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Reklama
Nabór od 03.02.2023 do 27.02.2023 23:59
Wydział Polityki Senioralnej
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Seniorzy
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Polityki Senioralnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023 POLITYKA SENIORALNA - "Muzyczne szlaki Mazowsza" otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2023 roku wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w formie powierzenia realizacji zadania.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zadanie: Muzyczne szlaki Mazowsza
– kwota 20 000 zł w 2023 r.

Informacje specyfikujące zadanie:
"Muzyczne szlaki Mazowsza" – zadanie realizowane na podstawie umów rocznych:

Celem zadania jest zwiększanie aktywności seniorów (osoby w wieku 60+) i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej poprzez pokazanie kulturowego dziedzictwa województwa mazowieckiego oraz kulturowego potencjału Mazowsza.

Informacje specyfikujące zadanie:

W ramach zadania przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty.

Zadanie polega na zorganizowaniu 4 wycieczek dla grupy nie większej niż 40 seniorów (osób w wieku 60+), mieszkańców miasta Płocka, do instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

  • wycieczka na wystawę: „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego i art. deco” połączona z lekcją muzealną w Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz spektakl muzyczny pt. „M. Zimińska” w Teatrze Dramatycznym w Płocku,
  • wycieczka do Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie (zwiedzanie z przewodnikiem połączone z warsztatami wokalnymi pt. „Kukułeczka kuka”),
  • wycieczka do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z przewodnikiem połączone z oglądaniem filmu „Mazowsze Chopina” oraz udziałem w dedykowanym koncercie chopinowskim),
  • zwiedzanie Warszawy Szlakiem Chopina połączone z oglądaniem koncertu pt. „Wieczór operetkowy” lub innej sztuki dostępnej w repertuarze.

 

W ramach zadania zakłada się sfinansowanie poniżej wymienionych kosztów merytorycznych, w szczególności:

  1. organizacja wycieczki w Płocku (w programie: zwiedzanie wystawy „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego i art. deco” połączona z lekcją muzealną w Muzeum Mazowieckim, bilety na spektakl muzyczny pt. „M. Zimińska” do Teatru Dramatycznego, poczęstunek) – kwota przeznaczona: 2 800 zł,
  2. organizacja wycieczki do Centrum Folkloru Polskiego "Karolin" (w programie: zwiedzanie CFP "Karolin" z przewodnikiem, udział w warsztatach wokalnych, obiad, przewóz osób, ubezpieczenie uczestników) – kwota przeznaczona: 4 800 zł,
  3. organizacja wycieczki do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (w programie: zwiedzanie ECA z przewodnikiem, seans filmu "Mazowsze Chopina", koncert chopinowski, poczęstunek np. kawa/herbata, ciasto, woda, soki, przewóz osób, ubezpieczenie uczestników) – kwota przeznaczona: 3 600 zł,
  4. organizacja wycieczki do Warszawy (w programie: zwiedzanie Warszawy "Szlakiem Chopina", bilety wstępu na koncert pt. „Wieczór operetkowy” lub inną sztukę dostępną w repertuarze Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie, obiadokolacja, przewóz osób, ubezpieczenie uczestników) – kwota przeznaczona: 8 800 zł.

Oferta nie może przewidywać innych pozycji kosztów niż wskazane powyżej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 20 000 zł.

Zadanie może być realizowane przy współpracy z autorem projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 

W przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązkowo należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych:

1. kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta,

2. statut określający cele działalności Oferenta.

Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów.

Wszystkie działania w ramach zadania publicznego powinny być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami.

 

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama